Steunmaatregelen voor de Vlaamse ondernemer: alles op een rij

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek is onze dienstverlening bijgestuurd:

 • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Klanten kunnen enkel mits afspraak naar kantoor komen.
 • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Isabel Dillen

Fiscaliteit en btw

Zit jouw onderneming in tijdelijke financiële moeilijkheden ten gevolge van het coronavirus? Dan kan je beroep doen op volgende fiscale maatregelen:

 • Mogelijkheid om een afbetalingsplan op te stellen voor een gespreide betaling van de bedrijfsvoorheffing, de personen-, de rechtspersonen- en de vennootschapsbelasting en de btw met vrijstelling van nalatigheidsintresten en boetes; 
 • Uitstel tot eind november voor de betaling van de onroerende voorheffing
 • Automatisch uitstel van twee maanden voor de betaling van de personen-, vennootschaps-, rechtspersonen- en niet-inwonersbelasting gevestigd in een aanslagbiljet vanaf 12 maart 2020. Uitstel van betaling op aanvraag indien gevestigd vóór 12 maart 2020; 
 • Verhoging van de belastingvoordelen voor de derde en vierde voorafbetaling. Opgelet, voor vennootschappen geldt die verhoging niet indien er een dividend wordt uitgekeerd of een kapitaalvermindering wordt gedaan;
 • Uitstel voor de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en vennootschappen niet-inwoners tot donderdag 30 april middernacht voor de aangiften die tussen 16 maart en 30 april ingediend moeten worden;
 • Uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en intracommunautaire opgaven:  
  • Aangifte over maart 2020: termijn werd verlengd tot 7 mei 2020 
  • Aangifte over 1ste kwartaal 2020: termijn werd verlengd tot 7 mei 2020 
  • Aangifte over april 2020: termijn werd verlengd tot 5 juni 2020
  • De termijn voor indiening van de jaarlijkse klantenlisting is eveneens verlengd tot 30 april 2020;
 • Automatisch uitstel van twee maanden voor betaling van btw:
  • Betaling over maandaangifte - februari 2020: termijn verlengd tot 20 mei 2020
  • Betaling over maandaangifte - maart 2020: termijn verlengd tot 20 juni 2020
  • Betaling over kwartaalaangifte- eerste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020.
  • Betaling over maandaangifte - april 2020: termijn verlengd tot 20 juli 2020
 • Uitstel van twee maanden voor betaling bedrijfsvoorheffing:
  • Betaling over maandaangifte - februari 2020: termijn verlengd tot 13 mei 2020
  • Betaling over maandaangifte - maart 2020: termijn verlengd tot 15 juni 2020
  • Betaling over kwartaalaangifte - eerste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020. 
  • Betaling over maandaangifte - april 2020: termijn verlengd tot 15 juli 2020
 • Ondanks het uitstel van de deadlines voor indiening van de btw-aangiften, zal een btw-tegoed toch tijdig worden terugbetaald
  • Aangifte februari 2020: terugbetaling uiterlijk 30 april mits indiening aangifte uiterlijk op 3 april 2020
  • Aangifte maart 2020: terugbetaling uiterlijk eind juni mits indiening aangifte uiterlijk op 3 mei 2020
  • Aangifte eerste kwartaal 2020: terugbetaling uiterlijk eind juni mits indiening aangifte uiterlijk 7 mei 2020 (geen bijzondere termijn)

Hier wordt dan ook geen rekening gehouden met ondernemingen die normaal gezien hun btw-tegoed per maand kunnen terugvragen. Iedere maandaangever kan voor deze perioden per maand hun btw-tegoed terugvragen. Hier moet niets bijzonders voor gedaan worden. Het vragen van de teruggave via de btw-aangifte is voldoende.

 

Meer informatie over het uitstel van de indiening van je aangifte en van betaling van je belastingen vind je hier.

 

 • De carry back of de achterwaartse verliesverrekening laat je toe je verlies van dit jaar te compenseren met je winst van vorig jaar. Zo moet je minder belastingen betalen voor 2019 of krijg je meer belastingen terug.
 • Als je vennootschap dit jaar met een bedrijfsverlies eindigt, kan je genieten van de wederopbouwreserve. Dit betekent dat je vennootschap maximaal ten belope van dat verlies de toekomstige winsten voor aanslagjaren 2022, 2023 of 2024 tijdelijk kan vrijstellen. 
 • Het btw-voorschot van december 2020 wordt opgeschort. Je krijgt een maand uitstel.
 • De regering breidt de bestaande tax shelter voor start-ups en scale-ups uit tot bedrijven die negatieve gevolgen kennen door de corona-crisis en dat nog tot het einde van dit jaar.
 • Het aftrekpercentage voor investeringen stijgt. Ga jij tussen 12 maart en 31 december 2020 een investering aan? Dan kan je die voor 25% aftrekken.
   

Je sociale zekerheid als zelfstandige en de relevante maatregelen voor jou  als werkgever

Als zelfstandige kan je vermindering van voorlopige bijdragen, uitstel van betaling of - in geval van ernstige financiële moeilijkheden - vrijstelling van bijdragen aanvragen via een vereenvoudigde procedure.

De deadline voor de betaling van de vennootschapsbijdrage wordt uitgesteld. Jouw vennootschap heeft tot uiterlijk 31 oktober 2020 de tijd om haar vennootschapsbijdrage te betalen.

Bovendien voorziet de overheid in bijkomende ondersteuning door jou een crisis-overbruggingsrecht toe te kennen wanneer je door hen verplicht werd (geheel of gedeeltelijk) te sluiten of wanneer je door de omstandigheden genoodzaakt bent gedurende zeven opeenvolgende kalenderdagen jouw zaak te sluiten. Ben je zelf ziek? Dan maak je aanspraak op een ziekte-uitkering. De gebruikelijke voorwaarden zijn hier van toepassing. Zelfstandigen die hun activiteiten voor minstens een maand verplicht hebben moeten onderbreken en die deze activiteiten opnieuw mogen uitoefenen, kunnen recht hebben op het heropstartoverbruggingsrecht, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Om de combinatie van de heropstart van jouw onderneming en de opvoeding van je kind(eren) mogelijk te maken, voorziet de overheid in een tijdelijke ouderschapsuitkering voor de periode van mei tot en met september (“corona-ouderschapsverlof”). De aanvraag gebeurt bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Voor jouw werkgeversbijdragen kan je uitstel van betaling bekomen of een afbetalingsplan aanvragen. Wanneer je onmogelijk al jouw werknemers aan de slag kan houden, kan je beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Je mag jouw werknemers ook een aanvullende vergoeding geven naast de werkloosheidsuitkering zonder dat hierop RSZ-bijdragen verschuldigd zijn. Zolang de aanvulling maar niet tot gevolg heeft dat jouw werknemer meer zou ontvangen dan wanneer hij gewoon zou werken. Daarnaast kan je werknemer onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de zogenaamde “overgangswerkloosheid”, dat in feite een overgang vormt van de tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht naar de klassieke economische werkloosheid. 

Aan al jouw werknemers die van thuis uit werken (ook aan diegenen die vóór de COVID-19 maatregelen niet van thuis uit werkten) kan je de bureauvergoeding tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap van 126,94 euro per maand toekennen en dit vrij van sociale zekerheidsbijdragen. Bovendien dient hiervoor geen formele telewerkovereenkomst afgesloten te zijn tussen jou en jouw werknemer.

Ook kan je je werknemers laten genieten van het “corona-ouderschapsverlof"

Bevindt jouw onderneming zich in herstructurering of in financiële moeilijkheden, dan krijg je de mogelijkheid om de arbeidsduur van je werknemers te verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten.
 

 

Meer informatie hierover bij jouw sociaal secretariaat, de site van de RSZ en de site van de RVA.

 

Hinderpremie, compensatiepremie en ondersteuningspremie

Wanneer je verplicht (deels of geheel) moest sluiten van de overheid, kan je rekenen op een hinderpremie ter waarde van 4.000 euro. Daarnaast voorziet de Vlaamse overheid in een compensatiepremie van 3.000 of 1.500 euro wanneer je niet verplicht moest sluiten, maar jouw onderneming een omzetdaling kent van meer dan 60% in de periode van 14 maart tot 30 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarbovenop kan je nog genieten van de ondersteuningspremie van 2.000 euro (of 1.000 euro indien je in bijberoep werkt). Op deze premie heb je recht als je een omzetverlies kent van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Meer gedetailleerde info over deze maatregelen vind je op de site van VLAIO

Financiële steunmaatregelen

Ook op financieel vlak word je extra ondersteund: 

 • Je mag rekenen op een betalingsuitstel op jouw ondernemingskrediet waardoor je gedurende zes maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd. 
 • Maak je gebruik van de Startlening, Cofinanciering, Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z, dan moet je die financiering tijdelijk niet terugbetalen. De opschorting van terugbetaling van kapitaal en/of interesten geldt voor drie maanden en zal indien nodig verlengd worden tot zes maanden. 
 • Bovendien wordt tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uitgebreid voor de financiering van schulden tot twaalf maanden. Dit zorgt ervoor dat je ook voor bestaande niet-bancaire schulden tot twaalf maanden een overbruggingskrediet kunt laten waarborgen.
 • Het garantiefonds Gigarant biedt nu een speciale corona-waarborg met meer flexibiliteit dan de gewone waarborgen. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van 1,5 naar 3 miljard euro. De termijn bedraagt maximaal zes jaar, wat voldoende lang is om de effecten van de coronacrisis te boven te komen.
 • Daarnaast besliste de overheid tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten die in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van het coronavirus zijn aangegaan. De overheid wil nieuwe kredieten tot 50 miljard garanderen voor niet-financiële ondernemingen. Deze maatregel heeft terugwerkende kracht en gaat terug tot 1 april. 
 • Als kmo kan je gebruikmaken van achtergestelde leningen die op drie jaar en tegen een lage rentevoet moeten worden afgelost. 

Een uitgebreid overzicht van deze steunmaatregelen vind je hier.

 • Verder richt de Vlaamse overheid een "welvaartsfonds" van 500 miljoen euro op, dat particulieren stimuleert om te investeren. Dit fonds belegt in kapitaalsverhogingen of achtergestelde leningen bij Vlaamse ondernemingen, in cofinanciering met private investeerders. 
 • Het systeem van de win-winlening, dat vrienden en familie de mogelijkheid geeft om kleine en middelgrote ondernemingen een lening te verstrekken, met een fiscaal voordeel in ruil, ondergaat een aantal versoepelingen.
 • Het zogenaamde “vriendenaandeel” ziet het licht. Hierbij verwerven vrienden of familie aandelen in een onderneming, en genieten zij van fiscale voordelen.

Ook de verzekeringssector voorziet een aantal steunmaatregelen:

 • De premie van sommige verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) wordt automatisch aangepast aan de gereduceerde activiteiten van jouw onderneming;
 • Moet jij als ondernemer al je activiteiten stilleggen, dan kan je voor alle premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020, uitstel van betaling van je premie verkrijgen in overleg met je verzekeraar.

Tijdelijke opschorting van faillissementen

De regering stelt automatisch en tijdelijk een wettelijke opschorting in van faillissementen.  Dit is een soort van “tijdelijke pauzeknop” voor ondernemingen die het door de coronacrisis financieel moeilijk krijgen. Ondervind je moeilijkheden om je facturen te betalen als gevolg van COVID-19? Dan ben je vanaf nu beschermd tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding.

Dit betekent dat je schuldeiser (voorlopig) geen beslag kan leggen op je goederen. Hij kan evenmin naar de ondernemingsrechtbank stappen om je faillietverklaring of de gerechtelijke ontbinding van je onderneming te vorderen. Zelf ben je ook niet verplicht aangifte te doen van faillissement wanneer je in staking van betaling verkeert. Deze regeling geldt enkel voor ondernemingen die tot 18 maart geen financiële problemen hadden en door de coronacrisis in moeilijkheden zijn geraakt.

Daarnaast worden de betalingstermijnen die opgenomen zijn in een bestaand reorganisatieplan, automatisch verlengd. Je krijgt als ondernemer die reeds in moeilijkheden was voor de coronacrisis, dus wat meer ademruimte.

Nieuwe regels algemene vergadering en vergadering bestuursorgaan

Om het mogelijk te maken algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuursorgaan van je vennootschap corona-proof te houden, zijn er nieuwe regels van toepassing. Je hebt twee opties: je hebt de mogelijkheid om de algemene vergadering uit te stellen of je houdt de vergadering op afstand. 
 

Meer informatie? Wend je tot het SBB-kantoor in je buurt, waar we je graag met raad en daad bijstaan.