Algemene samenwerkingsvoorwaarden

1.    – TOEPASSINGSGEBIED
Onderhavige algemene samenwerkingsvoorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen SBB Accountants & Adviseurs en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de aanvaarde opdrachtbrief, heeft de aanvaarde opdrachtbrief voorrang. Indien enig beding dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige geldig en van toepassing. Onder SBB Accountants & Adviseurs worden gevat SBB Bedrijfsdiensten BV met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, met ondernemingsnummer 0420170841, evenals SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, met ondernemingsnummer 0459609556. Beide vennootschappen zijn erkend als gecertificeerd fiscaal accountant bij het ITAA onder de nummers 50.709.273, resp. 50.709.374 . SBB Accountants & Adviseurs zal verder in deze tekst benoemd worden als ‘SBB’. 

2.    – VOORWERP EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
In de door de cliënt aanvaarde opdrachtbrief is een beschrijving opgenomen van de opdrachten en werkzaamheden die SBB voor de cliënt zal uitvoeren, en tegen welke voorwaarden dit precies gebeurt. De aanvaarde opdrachtbrief bepaalt bijgevolg de precieze inhoud van de contractuele relatie tussen SBB en de cliënt.

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tussen SBB en de cliënt tot stand en vangt ze aan op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbrief door SBB in ontvangst wordt genomen en door SBB mede wordt ondertekend. In afwijking hierop, komt de overeenkomst toch niet toch stand indien bij het doorlopen van de voor SBB als accountantskantoor verplichte cliëntenacceptatieprocedure binnen een maand na het uitsturen van de opdrachtbrief alsnog zou blijken dat SBB de cliënt niet mag aanvaarden. In dat geval wordt de cliënt per e-mail op de hoogte gebracht van het feit dat de overeenkomst wordt ontbonden. 

3.    – RECHTEN EN PLICHTEN VAN PARTIJEN 
3.1.    Informatie door de cliënt aangereikt

De cliënt verbindt er zich toe:

 • SBB alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen, ook indien deze informatie afkomstig is van derden. Deze informatie en documentatie is steeds inhoudelijk correct èn volledig. Op eenvoudig verzoek van SBB bevestigt de cliënt schriftelijk dat de aangeleverde gegevens/documenten/inlichtingen volledig en correct zijn;
 • de noodzakelijke gegevens op een correct geordende en geklasseerde wijze aan te leveren;
 • de voorbereidende werkzaamheden die desgevallend op basis van de aanvaarde opdrachtbrief moeten uitgevoerd worden, tijdig en correct te verrichten; 
 • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht steeds onmiddellijk en schriftelijk ter kennis te brengen van SBB;
 • na te gaan of de door SBB opgestelde documenten en verklaringen overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, SBB hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. Indien de cliënt dit niet doet, wordt SBB vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor het niet-naleven van de wettelijk opgelegde termijnen, regelgeving en akkoorden voor de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die onder zijn opdracht vallen.
 • SBB correcte, nauwkeurige en bijgewerkte informatie te bezorgen, evenals elke latere wijziging hiervan die gepaard gaat met een eventuele aanpassing van de opdracht van SBB en in het bijzonder en zonder uitputtend te zijn, wat betreft de aanzienlijke wijziging van zijn financiële situatie, zijn geldmiddelen,  zijn uiteindelijke begunstigden, en dit ten laatste binnen een termijn van 2 weken na kennisneming van deze informatie of wijziging ervan door de cliënt.
 • SBB op de hoogte te brengen van elke wanbetaling, vanaf de eerste achterstallige betaling, ten aanzien van elke fiscale of sociale administratie of om het even welke andere schuldeiser.

Het niet, het laattijdig of het onbehoorlijk aanleveren van documenten en gegevens kan leiden tot de aanrekening van bijkomende erelonen en onkostenvergoedingen zoals verder bepaald. Tevens kan SBB niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele boetes als hierdoor de wettelijke termijnen niet kunnen gehandhaafd worden. SBB heeft het recht de uitvoering van haar werkzaamheden voor de cliënt op te schorten tot op het ogenblik dat de cliënt aan de in dit punt 3.1. bepaalde verplichtingen heeft voldaan. Alle kosten en lasten (inclusief boetes en schadevergoedingen) voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.

Wanneer in de opdrachtbeschrijving het opmaken van btw-kwartaalaangiften is opgenomen, moeten alle noodzakelijke stukken daartoe aan SBB worden bezorgd uiterlijk de 6de dag van de maand volgend op het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft. Dit betekent dat deze documenten bezorgd moeten worden vóór respectievelijk 6 januari, 6 april, 6 juli en 6 oktober. In het geval deze documenten niet tijdig worden overgemaakt, staat SBB niet meer garant voor een tijdige uitvoering en is de cliënt bijgevolg zelf aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Ook voor de maandaangiften moeten de noodzakelijke stukken telkens uiterlijk de 6de dag van de maand daaropvolgend aan SBB worden bezorgd.

3.2.    Juistheid en volledigheid van gegevens 
De uitvoering van de opdracht is niet specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

Behoudens andersluidend beding is SBB niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt - of diens aangestelde(n) - hen overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hen door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

3.3.    Klantendossier en bewaring van documenten
SBB houdt in het kader van de uitgevoerde werkzaamheden voor de cliënt een eigen (elektronisch) werkdossier aan van alle relevante stukken en gegevens. Dit impliceert dat alle relevante documenten worden gedigitaliseerd en toegevoegd aan het dossier van de cliënt. De originele documenten worden na digitalisatie terug bezorgd aan de cliënt die de bewaring van de documenten, zoals wettelijk voorgeschreven, ten laste neemt.

3.4.    Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim
SBB is tot het beroepsgeheim gehouden overeenkomstig de geldende wetgeving, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Het beroepsgeheim heeft betrekking op alles waarvan SBB kennis krijgt naar aanleiding van of door de uitoefening van het beroep: alle schriftelijke dan wel mondelinge, vertrouwelijke mededelingen, de correspondentie, de telefoongesprekken, de uitgewisselde nota’s evenals de correspondentie die in het kader van het toegekende mandaat aan derden wordt gestuurd. 

SBB is van haar beroepsgeheim ontheven in het kader van wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De cliënt bevestigt dat hij op de hoogte is van het feit dat SBB onderworpen is aan de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële systeem voor het witwassen van geld en voor de financiering van terrorisme en hij verbindt zich ertoe om haar onmiddellijk alle informatie en/of documenten te bezorgen die vereist zijn in het kader van deze wetgeving. SBB zal haar opdracht slechts aanvatten nadat de cliënt alle documenten en informatie die vereist zijn in het kader van de antiwitwaswet heeft overgemaakt.

Vallen daarnaast niet onder het beroepsgeheim: de neergelegde boekhoudstukken en de opgestelde en neergelegde jaarrekeningen evenals andere stukken die betrekking hebben op de verantwoording van de opstelling van de boekhouding. 

Gecertificeerde accountants en  gecertificeerde belastingadviseurs zijn verplicht om aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking alle feiten aan te geven die vastgesteld zijn in de uitvoering van hun beroepsactiviteit en waarvan ze weten of vermoeden dat ze te maken hebben met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme; ze moeten de Cel inlichten als deze aanvullende vragen stelt op straffe van sanctionering als ze dit niet doen. 

SBB is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door de cliënt is ter beschikking gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. SBB is niet gerechtigd de informatie die door de cliënt ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij voor anonieme, interne verwerking van cijfergegevens zoals geduid in haar privacy verklaring. 

SBB is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten – in de mate deze cijfermatige uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers – aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden

3.5.    Meldplicht grensoverschrijdende fiscale constructie
Conform de wetgeving dient SBB bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies aan de belastingadministratie te melden. Indien SBB meent dat dergelijke meldplicht zich voordoet, zal zij de cliënt voorafgaand informeren. Indien de cliënt zich schriftelijk verzet tegen het voornemen dit te melden, dan zal SBB aangeven welke acties de cliënt zelf dient te ondernemen. Indien de cliënt vervolgens beslist geen actie te ondernemen, kan dit op geen enkel wijze de aansprakelijkheid van SBB in het gedrang brengen.

4.    – UITVOERING VAN DE OPDRACHTEN
SBB zal de afgesproken werkzaamheden naar best vermogen, in volledige onafhankelijkheid en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Uitgezonderd wat de naleving van de wettelijke termijnen betreft, is de verplichting die SBB aangaat ten overstaan van zijn cliënt een middelenverbintenis. 

SBB zal de hen toevertrouwde opdrachten uitvoeren als een bekwaam specialist die omwille van haar titel als erkend gecertificeerd fiscaal accountant alle vereiste waarborgen biedt inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid. SBB waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het  ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants), rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst. 

SBB kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – eventueel met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen. 

SBB kan nooit gehouden zijn tot enige handeling die in strijd is of onverenigbaar is met de geldende regelgeving. Cliënt aanvaardt dat SBB voor de uitvoering van haar opdracht een beroep doet op om het even welke medewerker, onderaannemer.

5.    – VERBOD OP AFWERVING
SBB en de cliënt verbinden er zich toe om, tijdens de hele duur van de samenwerking en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van de samenwerking tussen SBB en de cliënt, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij. 

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een éénmalige forfaitaire schadevergoeding van 15.000 EUR. 

6.    – ERELONEN
De erelonen en kosten worden vastgesteld zoals bepaald in de opdrachtbrief, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. Het ereloon is nooit afhankelijk van het resultaat van de aan SBB gegeven opdracht.

In de mate er wijzigingen of uitbreidingen worden aangebracht aan de opdrachtbeschrijving zullen de 
bijkomende opdrachten aan de gebruikelijke tarieven worden aangerekend. 

Voor abonnementsdossiers (niet van toepassing indien dossier op prestatiebasis)
De kosten en erelonen zijn verschuldigd op de overeengekomen, periodieke tijdstippen, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

Het ereloon voor de prestaties zoals nader bepaald in de aanvaarde offerte geldt per jaar, en kan per 1 januari geïndexeerd worden.

De aangerekende kosten en erelonen kunnen afwijken van de bedragen opgenomen in de aanvaarde opdrachtbrief in de mate er bijkomende vergoedingen of kosten moeten aangerekend worden, ofwel wegens bijkomende prestaties die als zodanig niet zijn opgenomen in de aanvaarde opdrachtbrief, of die het resultaat zijn van het verzuim van de cliënt om de gevraagde informatie correct en tijdig te verschaffen.
 

Voor prestatiedossiers (niet van toepassing indien dossier op abonnementsbasis)
De kosten en erelonen worden vastgesteld zoals nader bepaald in de aanvaarde opdrachtbrief, en worden bepaald op basis van de gepresteerde uren.

De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden uitgevoerd, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd. 

SBB is steeds gerechtigd om voorschotten op te vragen; deze worden uiteraard verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.

Bijdrage voor kosten inzake digitalisering, beveiliging van data en data opslag 
Per kalenderjaar zal een vast bedrag worden gefactureerd dat de kosten dekt inzake digitalisering (zoals de toegang tot het digitaal klantenportaal, het digitaal ondertekenen van documenten, het beheer van mandaten bij de verschillende overheden enz), de, beveiliging van toegangen en data, en de opslag en bewaring van het digitale dossier, Dit bedrag kan niet worden verrekend. 

7.    – BETALINGSVOORWAARDEN
Facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum. Cliënt-ondernemingen ontvangen de facturen per e-mail. Indien zij aangeven de factuur in papieren versie per post te willen ontvangen, zal per factuur een bijkomende administratieve kost van 4 euro worden aangerekend.

Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een conventionele moratoire interest op die maximum gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand, vermeerderd met 3%. Wanneer de factuur onbetaald blijft, zal het verschuldigde bedrag eveneens van rechtswege en zonder aanmaning worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Deze verhoging geldt als schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Daarenboven worden vanaf dat ogenblik alle verdere werkzaamheden voor de klant gestaakt en worden alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar. Alle facturen kunnen slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de datum van verzending ervan. Dergelijk aangetekend schrijven wordt gericht aan het adres van de maatschappelijke zetel van SBB. Indien geen (tijdige) betwisting SBB bereikt, wordt ervan uitgegaan dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten evenals met de vermeldingen en berekeningen aangebracht op de factuur.

8.    – DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
8.1.    Terugkerende opdrachten

Onder “terugkerende opdracht” wordt verstaan een opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde, op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

Tenzij er in de aanvaarde opdrachtbrief een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor een terugkerende opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan. Beide partijen kunnen op elk ogenblik de samenwerking beëindigen op voorwaarde dat een opzegging van de samenwerking per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de andere partij. Partijen bepalen op dat ogenblik in onderling overleg de duur van de opzeggingstermijn, doch deze kan maximaal 3 maanden bedragen.

8.2.    Eénmalige of afzonderlijke opdrachten
Opdrachten die niet ‘terugkerend’ zijn, worden als éénmalige of afzonderlijke opdrachten beschouwd.

Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een afzonderlijke opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten. Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.
In toepassing van art. 1794 Burgerlijk Wetboek heeft de cliënt het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan SBB van de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Deze vergoeding wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25 % van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.

8.3.    Dossieroverdracht
Indien de cliënt wenst dat de boekhoudkundige stukken afgedrukt worden of dat excel-bestanden van diverse boekhoudkundige verwerkingen worden voorzien, zullen de werkuren op regie basis worden aangerekend.  Voor een digitale backup van de boekhouding zal een forfaitaire onkostenvergoeding verschuldigd zijn van 125 EUR excl. BTW.

8.4.    Onmiddellijke beëindiging door SBB 
SBB kan de overeenkomst op elk ogenblik beëindigen, zonder opzeggingstermijn en zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals onder meer:

 • omstandigheden die de onafhankelijkheid van SBB in het gedrang brengen,
 • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken ,
 • de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden en in de aanvaarde opdrachtbrief,
 • in geval van faillissement, een insolventieprocedure, procedure van ontbinding, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen van de cliënt. De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, moeten aan de cliënt worden meegedeeld. Naargelang de omstandigheden kan SBB zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt.

8.5.    Onmiddellijke beëindiging door de cliënt
De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien SBB kennelijk in gebreke blijft haar eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden en in voorkomend geval in de aanvaarde opdrachtbrief uit te voeren. De cliënt zal in elk geval deze beslissing laten voorafgaan door een aangetekende aankondiging van de stopzetting aan SBB.

8.6.    Verschuldigde kosten en erelonen bij opzegging
In de gevallen zoals beschreven onder punten 8.1. tot en met 8.5. zal SBB steeds gerechtigd zijn op betaling van erelonen en onkosten met betrekking tot de reeds verrichte werkzaamheden en verleende diensten. SBB zal de reeds geleverde prestaties van het lopende kalenderjaar vergelijken met de schijven van het abonnement die reeds werden gefactureerd. Indien de werkelijk geleverde prestaties het bedrag van de reeds gefactureerde schijven overstijgen, zal hiervoor een eindfactuur worden opgemaakt. In de omgekeerde situatie zal een verrekening in het voordeel van de cliënt gebeuren.

9.    - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van SBB enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door hen werden aanvaard.

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft SBB haar professionele burgerlijke aansprakelijkheid laten dekken door een verzekeringscontract dat is goedgekeurd door de Raad van het Instituut. 

De aansprakelijkheid van SBB ten aanzien van de cliënt met betrekking tot uitgevoerde opdrachten zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door SBB afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat SBB eventueel draagt overeenkomstig die verzekering. Wanneer, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar van SBB niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid van SBB beperkt tot 5 (vijf) maal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Wanneer het een terugkerende opdracht betreft, wordt deze factor 5 toegepast op het bedrag van de gefactureerde erelonen  dat cfr. de aanvaarde opdrachtbrief van toepassing is op de uitgevoerde (deel)opdracht.

De aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk wèl van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor SBB aansprakelijk zou zijn.

Wanneer zou blijken dat 2 of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling geeft de schade voortvloeiend uit onder meer, doch zonder limitatief te zijn,  (a) verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling. 

Iedere aanspraak van de cliënt tot schadevergoeding lastens SBB vervalt van rechtswege indien deze niet gemeld is door middel van een aangetekende ingebrekestelling binnen een termijn van 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de cliënt gekend waren of redelijkerwijze konden gekend zijn.

10.    – ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen (beperkte) risico’s verbonden zijn. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Dat geldt eveneens voor het gebruik dat SBB van elektronische communicatie – ongeacht de vorm daarvan – maakt in haar contacten met derden waaronder begrepen de administratieve overheden. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijze van ieder van hen verwacht mag worden, doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van dergelijke risico’s.

11.    – TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSING VAN GESCHILLEN
De interpretatie en de uitvoering van de samenwerking wordt uitsluitend door het Belgische recht beheerst. Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement Leuven.