Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Uitbreiding bevoegdheid commissarissen: alarmbelprocedure

Gepubliceerd op 02-10-14

Alarmbelprocedure 

Artikel 138 van het Wetboek van Vennootschappen is nu ook toepassing op verenigingen. Dit artikel regelt de alarmbelprocedure. Deze procedure houdt in dat als een commissaris ter gelegenheid van zijn controlewerkzaamheden feiten vaststelt die de continuïteit van de vereniging in het gedrang kunnen brengen, hij hiervan de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte moet brengen. Vervolgens dient de raad van bestuur dan te beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de vereniging gedurende een redelijke termijn te vrijwaren. Werd de commissaris binnen de maand na zijn melding niet ingelicht door de raad van bestuur over de genomen of de in het vooruitzicht gestelde maatregelen om de continuïteit gedurende een redelijke termijn te vrijwaren, of indien de commissaris oordeelt dat de gemelde maatregelen de continuïteit van de bedrijfsvoering niet kunnen vrijwaren gedurende een redelijke termijn dan kan de commissaris zijn bevindingen overmaken aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. De commissaris moet echter geen actie ondernemen indien de raad van bestuur, nog voordat de commissaris het had gemeld, zelf al heeft beraadslaagd over de maatregelen die moeten worden genomen in het kader van de continuïteit moeten worden genomen.

Merk op dat het laatste lid van artikel 138 W.Ven. vermeldt: ‘indien geen commissaris is benoemd, moet het bestuursorgaan, wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de vereniging in gedrang kunnen brengen, eveneens beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de vereniging gedurende een redelijke termijn te vrijwaren’.

Niet onbelangrijk in het kader van de aansprakelijkheid van de bestuurders. Ook al is er geen commissaris aangesteld dan bepaalt de wet nu uitdrukkelijk dat de raad van bestuur gehouden is te waken over de continuïteit van de vereniging.

Ter herinnering: de raad van bestuur roept de algemene vergadering samen. Zij is hiertoe gehouden als een vijfde van de leden daarom vraagt. In voorkomend geval moet de bijeenroeping, bij gebreke van statutaire bepalingen, gebeuren binnen 21 dagen na het verzoek en moet de algemene vergadering uiterlijk op de veertigste dag na het verzoek moet worden gehouden.

Voortaan kunnen de leden zich ook richten tot de commissaris. Artikel 17 VZW-wet werd immers aangevuld met een negende paragraaf, die bepaalt in het eerste lid: ‘In voorkomend geval, kunnen de commissarissen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer een vijfde van de leden van de vereniging het vragen.’ De leden beschikken dus over een bijkomende mogelijkheid om de algemene vergadering te laten bijeenroepen. Daar waar de raad van bestuur een timing (voor oproeping en samenkomst) opgelegd krijgt, is dit niet het geval voor de commissaris. De commissaris kan dus ook zelf, geheel op eigen initiatief (buiten de raad van bestuur om) de algemene vergadering samenroepen. Dit zou hij bijvoorbeeld kunnen doen als er grote verliezen worden geleden zonder dat de raad van bestuur initiatief neemt.

Voortaan moet de commissaris aanwezig zijn op de algemene vergadering die beraadslaagt over een door hem opgemaakt verslag. De aan artikel 17 toegevoegde paragraaf bepaalt immers in een tweede lid: ‘de commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hen opgemaakt verslag’. Daar een commissaris verslag moet uitbrengen over de jaarrekening, impliceert dit dat hij op de jaarvergadering moet aanwezig zijn. De leden zullen dus voortaan in staat zijn rechtstreeks vragen te stellen aan de commissaris. Dit lijkt evident daar de algemene vergadering zich moet uitspreken over het verlenen van kwijting aan de commissaris.

Wat hiervoor besproken werd geldt ook voor stichtingen en internationale verenigingen. Als bij een stichting een vijfde van de leden van de raad van bestuur (of bij IVZW: een vijfde van de leden van het algemeen leidinggevend orgaan) het vragen dan moet de commissaris de raad van bestuur (respectievelijk het algemeen leidinggevend orgaan) samenroepen.

Enkel heel grote verenigingen zijn wettelijk verplicht een commissaris aan te stellen. Is men geen heel grote vereniging dan kan men daar vrijwillig voor opteren. De hierboven besproken wijzigingen zijn van toepassing ongeacht of de vereniging wettelijk verplicht is een commissaris aan te stellen, dan wel of zij daar vrijwillig voor geopteerd heeft.

Inwerkingtreding: 24 mei 2014

 

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.