Stemrecht op de algemene vergadering van een vzw

sluit popup

Beste klant,

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen hebben wij onze dienstverlening opnieuw bijgestuurd.

  • Onze kantoren werken met gesloten deuren. Je kan enkel mits afspraak naar kantoor komen.
  • Onze medewerkers blijven steeds bereikbaar via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. Hier helpen we je graag verder.
  • Indien het gaat om een essentieel klantenbezoek dat niet digitaal georganiseerd kan worden, is een fysieke afspraak wel toegestaan, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Heb je een afspraak op kantoor of bij jou ter plaatse, dan word je vooraf geïnformeerd door je dossierbeheerder over de te respecteren hygiëne- en afstandsregels.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Annette Philips
Accountancy & boekhouding

Wie mag aanwezig zijn op de algemene vergadering?

De deelname met stemrecht aan de algemene vergadering is voorbehouden voor de leden. Dit zijn doorgaans de oprichters en diegenen die als lid zijn aanvaard na de oprichting. Het minimaal aantal leden moet steeds twee bedragen. Deze leden hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen en hebben stemrecht.

Daarnaast heb je mogelijk ook ‘toegetreden leden’. Zij hebben een zekere band met je vereniging (zoals deelnemen aan de activiteiten), maar worden in principe niet uitgenodigd op de algemene vergadering. Al kan je daar verandering in brengen, via de statuten. In dat geval kunnen ze je vergadering wel bijwonen, maar stemrecht hebben ze nooit.

Ook bestuurders zijn verplicht aanwezig te zijn op de algemene vergadering.  Zij zijn ook verplicht antwoord te geven op gestelde vragen, die verband houden met de agendapunten. 

De commissaris moet aanwezig zijn op de algemene vergadering, als deze beraadslaagt op grond van zijn commissarisverslag.

Andere rechten en plichten kan je ook via de statuten aanpassen. Let wel: rechten kan je niet inperken, enkel uitbreiden.

Soorten algemene vergaderingen?

Als de algemene vergadering samenkomt ter goedkeuring van de jaarrekening, de begroting en het geven van kwijting aan bestuurders, desgevallend commissarissen, dan is er sprake van een gewone algemene vergadering.

Als een algemene vergadering samenkomt om te beslissen over een statutenwijziging, dan spreek je over een buitengewone algemene vergadering.

Is er een quorum?

In principe is er geen aanwezigheidsquorum op een gewone algemene vergadering, tenzij de statuten het anders bepalen. Je kan dus met andere woorden van start gaan op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Slechts bij een buitengewone vergadering, waarbij bijvoorbeeld beslist wordt tot statutenwijziging, een ontbinding, een uitsluiting van een lid, zal een aanwezigheidsquorum van 2/3 of 4/5 vereist zijn. 

Heeft iedereen gelijk stemrecht?

Ja. In principe heeft elk lid gelijk stemrecht. Maar opnieuw: dit kan je in je statuten laten aanpassen. Zo kan je bijvoorbeeld de stem van de voorzitter de doorslag laten geven als er evenveel stemmen voor en tegen zijn.

Je dient een onderscheid te maken tussen beslissingen waarvoor een gewone meerderheid vereist is en beslissingen waar een bijzondere meerderheid vereist is. 

  • Gewone meerderheid : goedkeuring jaarrekening, ontslag/benoeming bestuurders,…
  • Bijzondere meerderheid : statutenwijziging, ontbinding, fusie,…

De berekening van een meerderheid van de stemmen gebeurt door de onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer mee te nemen.

Wat met volmachten?

Via een volmacht kan een lid zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen, door een ander lid. Van dit recht kan niet worden afgeweken, wel kan je een aantal bijkomende bepalingen in de statuten opnemen. Zo kan je eventueel bepalen dat elk lid slechts één ander lid mag vertegenwoordigen. Of, als je met ledencategorieën werkt: dat leden zich enkel kunnen laten vertegenwoordigen door leden uit hun categorie. Als de statuten het toelaten, kan een lid zich laten vertegenwoordigen door een persoon die geen lid is. 

 

In de praktijk: reken op je SBB-expert

Speel op zeker en schakel tijdig de hulp in van een expert. Wij ondersteunen je graag met raad en daad.