Stemrecht op de algemene vergadering van een vzw

Op elke algemene vergadering worden beslissingen genomen. Over deze beslissingen dient gestemd te worden. Maar hoe verloopt die procedure precies? Mag iedereen altijd stemmen? En wat met volmachten, gelijk stemrecht en het aanwezigheidsquorum? Deze blogpost lijst alles helder op.

Wie mag aanwezig zijn op de algemene vergadering?

De deelname met stemrecht aan de algemene vergadering is voorbehouden voor de leden. Dit zijn doorgaans de oprichters en diegenen die als lid zijn aanvaard na de oprichting. Het minimaal aantal leden moet steeds twee bedragen. Deze leden hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen en hebben stemrecht.

Daarnaast heb je mogelijk ook ‘toegetreden leden’. Zij hebben een zekere band met je vereniging (zoals deelnemen aan de activiteiten), maar worden in principe niet uitgenodigd op de algemene vergadering. Al kan je daar verandering in brengen, via de statuten. In dat geval kunnen ze je vergadering wel bijwonen, maar stemrecht hebben ze nooit.

Ook bestuurders zijn verplicht aanwezig te zijn op de algemene vergadering.  Zij zijn ook verplicht antwoord te geven op gestelde vragen, die verband houden met de agendapunten. 

De commissaris moet aanwezig zijn op de algemene vergadering, als deze beraadslaagt op grond van zijn commissarisverslag.

Andere rechten en plichten kan je ook via de statuten aanpassen. Let wel: rechten kan je niet inperken, enkel uitbreiden.

Is er een quorum?

Op de algemene jaarvergadering waarop de begroting en de jaarrekening worden goedgekeurd, is er geen aanwezigheidsquorum, tenzij de statuten het anders bepalen. Je kan dus met andere woorden van start gaan op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Op vergaderingen waar speciale beslissingen worden genomen, zoals een statutenwijziging, een ontbinding, een uitsluiting van een lid, moet minstens 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit aantal niet gehaald, dan is er een tweede vergadering mogelijk, die geldig kan beslissen zonder aanwezigheidsquorum. Deze vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Heeft iedereen gelijk stemrecht?

Ja. In principe heeft elk lid gelijk stemrecht. Maar opnieuw: dit kan je in je statuten laten aanpassen. Zo kan je bijvoorbeeld de stem van de voorzitter de doorslag laten geven als er evenveel stemmen voor en tegen zijn.

Met welke meerderheid moet worden beslist?

Je dient een onderscheid te maken tussen beslissingen waarvoor een gewone meerderheid vereist is en beslissingen waar een bijzondere meerderheid vereist is. 

  • Gewone meerderheid : goedkeuring jaarrekening, ontslag/benoeming bestuurders,…
  • Bijzondere meerderheid : statutenwijziging, ontbinding, fusie,…

Wat met volmachten?

Via een volmacht kan een lid zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen, door een ander lid. Van dit recht kan niet worden afgeweken, wel kan je een aantal bijkomende bepalingen in de statuten opnemen. Zo kan je eventueel bepalen dat elk lid slechts één ander lid mag vertegenwoordigen. Of, als je met ledencategorieën werkt: dat leden zich enkel kunnen laten vertegenwoordigen door leden uit hun categorie. Als de statuten het toelaten, kan een lid zich laten vertegenwoordigen door een persoon die geen lid is. 

In de praktijk: reken op je SBB-expert

Speel op zeker en schakel tijdig de hulp in van een expert. Wij ondersteunen je graag met raad en daad.

Anne-Sophie De Mol
Anne-Sophie De Mol
consultant accountancy & fiscaliteit