Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Het geven van kwijting aan bestuurders

Gepubliceerd op 24-03-17

Het geven van kwijting (of ‘decharge’ of ‘ontlasting’) aan bestuurders en desgevallend commissarissen, is een wettelijke bevoegdheid van de algemene vergadering. Dit bepaalt artikel 4, 4° vzw-wet. Daar aan de wettelijke prerogatieven van de algemene vergadering niet kan worden geraakt, impliceert dit dat deze bevoegdheid niet kan worden gedelegeerd aan een ander orgaan van de vereniging.

Het ‘pro cura-systeem’, verwoord in artikel 14 vzw-wet, houdt in: ‘De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt’. Dit impliceert dat de vereniging steeds aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten van haar organen (zoals bijvoorbeeld de raad van bestuur). Dit impliceert echter niet dat bestuurders onder geen beding persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit kan op drie manieren, op basis van:

Draagwijdte kwijting

Kwijting heeft betrekking op de contractuele aansprakelijkheid. De vereniging mag van de bestuurders verwachten dat deze zich gedragen als ‘een goede huisvader’. Met andere woorden, dat zij geen daden stellen die een normaal weldenkend mens niet zou stellen. Indien dit toch gebeurt dan kan de vereniging de bestuurders daarvoor aanspreken. Daar het de vereniging is die de bestuurders moet aanspreken, ligt het initiatief hiervoor bij het hoogste juridische orgaan van de vereniging, de algemene vergadering. Het is de algemene vergadering die controle uitoefent op de bestuurders en die de bestuurders desgevallend op hun malversaties moet kunnen aanspreken.

‘Kwijting’ betekent dat de algemene vergadering zich kan vinden in het gevoerde beleid. Het verlenen van kwijting impliceert dat de algemene vergadering zegt dat zij de bestuurders niet meer aansprakelijk zullen stellen voor het door hen gevoerd beleid over de voorbije periode (werk-/boekjaar).

Als de algemene vergadering de bestuurders kwijting hebben verleend, betekent dit niet dat de bestuurders niet door derden aansprakelijk kunnen worden gesteld of dat ze niet strafrechtelijk kunnen worden aangesproken.

Jaarrekening

Artikel 17, § 1 vzw-wet: ‘Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar […] als ook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering’.

Via de begroting deelt de raad van bestuur mee wat zij in de komende periode (werkjaar) zal uitvoeren. Het is aan de algemene vergadering om hierover al dan niet haar fiat te geven. De goedgekeurde begroting is voor de raad van bestuur een delegatiekader waarbinnen zij autonoom kan optreden. ‘Delegatie’ impliceert ook verantwoordelijkheid. De raad van bestuur zal over het door haar gevoerd beleid in de voorbije periode verantwoording moeten afleggen aan de algemene vergadering. Dit gebeurt door het ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering van de jaarrekening. Daar de boekhouding alle financiële gevolgen van de gestelde daden en acties opneemt, is de jaarrekening, die rechtstreeks uit die boekhouding moet voortvloeien, een financiële vertaling van het gevoerde beleid. Op basis van de jaarrekening kan de algemene vergadering dus een sluitende controle uitoefenen.

Kwijting heeft enkel betrekking op feiten die ook effectief zijn medegedeeld. Met andere woorden, die zijn opgenomen in de jaarrekening van de vereniging.

Onomkeerbaar?

Eenmaal kwijting gegeven dan kan de vereniging (algemene vergadering) de bestuurders niet meer aansprakelijk stellen voor het door hen gevoerde beleid, op voorwaarde dat de algemene vergadering correct werd geïnformeerd. Met andere woorden, indien alles is opgenomen in de jaarrekening. In dat geval is het verlenen van kwijting onomkeerbaar.

Betreft het elementen die niet zijn opgenomen in de jaarrekening, dan kan de algemene vergadering, ondanks het verlenen van kwijting, de bestuurders toch nog aansprakelijk stellen voor elementen die niet zijn opgenomen in de jaarrekening. Immers daar deze elementen niet zijn opgenomen in de jaarrekening, werd de algemene vergadering hierover niet geïnformeerd en het is logisch dat het verlenen van kwijting enkel betrekking kan hebben op zaken die men wist , had kunnen weten of had moeten weten.

Vorm

Kwijting wordt gegeven op de jaarlijkse algemene vergadering. Daar conform artikel 6 vzw-wet de agenda bij de oproeping tot de algemene vergadering moet worden gevoegd, impliceert dit dat kwijting dient geagendeerd te worden.

Indien men dat zou vergeten hebben dan kan dit op de algemene vergadering zelf, tenzij anders statutair bepaald, in principe niet meer toegevoegd worden aan de agenda. Artikel 7, 2° lid vzw-wet is duidelijk: ‘Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda afgeweken worden, tenzij de statuten dit uitdrukkelijk toelaten.’

Daar de kwijting het gevolg is van de verslaggeving van de raad van bestuur, komt de kwijting na dit verslag, te weten na de goedkeuring van de jaarrekening, desgevallend goedkeuring van het jaarverslag.

Het verlenen van kwijting is een gewone beslissing van de algemene vergadering. In principe, tenzij statutair anders bepaald, is er geen aanwezigheidsquorum of gekwalificeerde meerderheid vereist. Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden volstaat een gewone meerderheid. Hoe die beslissing in concreto moet worden genomen, wordt statutair bepaald.

Vergeet ook niet in het verslag van de algemene vergadering te vermelden dat kwijting werd verleend.

Stefaan

Stefaan

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.