Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De overheidsopdrachtenwet 2016 werd gepubliceerd

Gepubliceerd op 19-07-16

Op 14 juli 2016 verschenen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Overheidsopdrachtenwet 2016).

De Overheidsopdrachtenwet 2016 zorgt voor de omzetting van een Europese richtlijn uit 2014.

Voor de werkelijke inwerkingtreding van deze Overheidsopdrachtenwet 2016 is het wachten op een koninklijk besluit dat de datum van inwerkingtreding van deze nieuwe wet zal vaststellen.

Nieuwe Wet overheidsopdrachten trekt oa laagste drempel van 8.500 EUR op tot 30.000 EUR

Het huidige KB Plaatsing voorziet erin dat opdrachten met een waarde kleiner dan 8.500 EUR niet onder het toepassingsgebied van de wet op de overheidsopdrachten van 2006 vallen.

Hierbij is het principe van de aanvaarde factuur voldoende.

Indien de opdracht groter is dan 8.500 EUR is een uitgebreide procedure van toepassing voor de aanvaarding van een offerte. Hierbij dient men een bestek uit te schrijven met gunningscriteria. Gunningscriteria kunnen zijn : de prijs, duurzaamheid van de materialen, referenties van gelijkaardige diensten, plan van aanpak,enz. … Aan elk van deze criteria kan een gewicht worden toegekend (in punten of %). Een keuze van de ingediende offertes dient verplicht te gebeuren op basis van de opgestelde gunningscriteria. Nadien dient men de gemotiveerde beslissing bekend maken aan alle inschrijvers.

In de nieuwe Overheidsopdrachtenwet 2016 zal men deze drempel optrekken naar 30.000 EUR (Wet inzake overheidsopdrachten, art. 92).

Valt uw vzw onder de wet van de overheidsopdrachten?

Hierover kan geen eenduidige uitspraak gedaan worden. De vzw valt, omwille van haar rechtsvorm, niet onder het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenreglementering. Een vzw kan echter wel verplicht zijn de regelgeving rond overheidsopdrachten toe te passen indien zij is opgericht met het specifieke doel het algemeen belang te dienen.

Belangrijke bijkomende voorwaarde is dat zij onder bijzondere overheidsinvloed staat.

Dit kan bestaan:

Financiering

Van een financiering in hoofdzaak is sprake zodra meer dan de helft van de financiële middelen van de overheid komt. Het gaan dan om zowel rechtstreekse als onrechtstreekse financiering zoals werkingssubsidies, participaties, toelagen, …

Toezicht

Aan het toezichtcriterium is voldaan als de betrokken entiteit door toezicht afhankelijk is van de overheid. Dit kan onder de vorm van de aanstelling van een commissaris, controle op de jaarrekening en op het lopende beheer van de entiteit.

Bestuur

Aanwijzing door overheden of publiekrechterlijke instellingen, van meer dan de helft van de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toezicht.

Indien de vzw niet onder bovenstaande categorie valt, moet nagegaan worden of de wetgeving overheidsopdrachten moet toegepast worden vanuit de invalshoek van de verleende projectsubsidie.

Hierbij moet aan 3 voorwaarden voldaan zijn:

De Overheidsopdrachtenwet 2016 is dan wel gepubliceerd, het is nu nog wachten op de inwerkingstredingsdatum. Helaas is niet duidelijk wanneer dit zal gebeuren, zolang blijft de huidige regelgeving van kracht.

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.