Registratieplicht van werkende vennoten en zelfstandige helpers: wat houdt het in?

Mirte Smets

De overheid legt in 2024 een nieuwe verplichting op aan vennootschappen en zelfstandigen met helpers. Maar wat houdt deze registratieplicht nu precies in en is dit verplicht voor alle sectoren?

Waarom belangrijk?

Het is van belang dat je de registratieplicht van werkende vennoten en zelfstandige helpers nakomt. Doe je dit niet, ben je niet in orde en kunnen er sancties volgen. 

Nieuw in 2024: de registratieplicht in bouw- en schoonmaaksector

Elke vennootschap in de bouw- en schoonmaaksector die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of de Belgische belasting der niet-inwoners moet haar werkende vennoten inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Je moet elke aandeelhouder die persoonlijk een reële activiteit op zelfstandige basis uitoefent binnen de vennootschap inschrijven.  

Dezelfde inschrijvingsplicht geldt voor de zelfstandige eenmanszaak binnen de bouw- en schoonmaaksector die beroep doet op één of meerdere helpers. Er gelden enkele uitzonderingen voor:

  • de meewerkende echtgeno(o)t(e); 
  • de toevallige helper die op onregelmatige basis en minder dan 90 dagen per jaar helpt;
  • en de student-helper vóór de 1e januari van het jaar waarin hij de leeftijd van 20 jaar bereikt tenzij hij gehuwd is. 

Voor deze categorieën van helpers geldt de registratieplicht niet.

Ook voor andere sectoren?

Het toepassingsgebied kan onder bepaalde voorwaarden worden uitgebreid tot andere sectoren maar voorlopig blijft het dus beperkt tot deze twee sectoren.

Welke gegevens moet je als vennootschap of zelfstandige met helpers meedelen?

De volgende gegevens van de werkende vennoten of helpers moet je registreren en bijhouden in de KBO: 

  • de identificatiegegevens van de werkende vennoten en helpers
    • naam en voornaam;
    • rijksregisternummer of bis-nummer;
  • de begin- en einddatum van hun activiteit als werkend vennoot in de vennootschap of als helper in de geregistreerde entiteit natuurlijke persoon.  

Binnen welke termijn moet je de aangifte doen?

Je doet de aangifte voor de start van de activiteiten van de nieuwe werkende vennoot of de helper. Op het einde van de activiteit deel je de einddatum mee binnen de 15 dagen volgend op de einddatum.

Voor de helpers en de werkende vennoten die hun activiteit reeds uitoefenden op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze nieuwe regelgeving is de zelfstandige, respectievelijk de vennootschap gehouden om de inlichtingen met betrekking tot zelfstandige of werkende vennoten door te sturen vóór het einde van het semester van de inwerkingtreding.

Registreer je de werkende venno(o)t(en) of helpers niet (correct) bij de KBO binnen de voorziene termijn, dan riskeer je een geldboete van 500 tot 4.000 euro.  

Ben je bestuurder of zaakvoerder van de betrokken vennootschappen, dan kan je ook hoofdelijk aansprakelijkheid gesteld worden. 

Vanaf wanneer treedt deze regelgeving in werking?

De regelgeving treedt uiterlijk op 1 juli 2024 in werking. De exacte datum is nog niet gekend.

Meer weten?

Heb je nog vragen over deze nieuwe registratieplicht, aarzel niet om contact op te nemen met onze adviseurs.

Voor meer informatie, contacteer een SBB-adviseur in je buurt.