Rechtspersonenbelasting 2023 voor vzw’s: hierop moet je letten

Annette Philips
Fiscaal advies

Wanneer moet de aangifte ingediend worden?

Voor een vzw wordt de uiterste datum van indiening van de aangifte bepaald in functie van de balansdatum. Net zoals voor vennootschappen heeft de vzw vanaf de balansdatum 7 maanden tijd om deze verplichting na te komen. De datum van de algemene vergadering speelt geen rol meer.

Een vzw met een boekjaar dat eindigt op 30 juni 2023 zal uiterlijk 31 januari 2024 de aangifte in de rechtspersonenbelasting moeten indienen.

Voor de balansdata van 31 december 2022 tot en met 28 februari 2023 krijgen vzw's een bijkomende indieningstermijn. De aangifte in de rechtspersonenbelasting moet dan uiterlijk 9 oktober 2023 ingediend zijn.

Opgelet: de aangifte in de rechtspersonenbelasting omvat steeds de belastbare elementen van een kalenderjaar, ongeacht de afsluitdatum van het boekjaar.

Indiening kan enkel via Biztax, tenzij je niet over de nodige informaticamiddelen beschikt. 

 

Wat zijn de belastbare inkomsten in de rechtspersonenbelasting? 

Binnen de rechtspersonenbelasting wordt de vzw niet belast op haar winsten. Ook lidgelden, subsidies of schenkingen worden niet belast. Slechts bepaalde inkomsten worden belast. Het gaat onder meer over bepaalde onroerende inkomsten (bv. commerciële verhuur), meerwaarde bij verkoop van bepaalde gronden of gebouwen, niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard.

Soms wordt de belasting via voorheffingen geregeld zoals bij inkomsten uit onderverhuring van (al dan niet gemeubileerde) onroerende goederen. De aangifte in de rechtspersonenbelasting dient op dit vlak als controlemiddel voor de administratie.

Een nieuw belastbaar element vanaf 1 januari 2022 zijn commissies en andere vergoedingen betaald aan sportmakelaars indien deze vergoeding meer bedraagt dan 3% van de totale brutobezoldiging van de sportbeoefenaar.

Ook een belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen door een werknemer deed zijn intrede.

Wat met autokosten en het voordeel van alle aard?

Als de vereniging bedrijfswagens ter beschikking stelt voor privégebruik, is de belastbare basis afhankelijk van het al dan niet ten laste nemen van enige brandstofkost verbonden met het persoonlijk gebruik van de wagen. Denk aan tankkaarten, maar ook de terugbetaling van bonnetjes via kostennota’s. Bovendien mag de eigen bijdrage van de gebruiker niet in mindering gebracht worden van het voordeel alle aard. De belastbare basis geef je aan naast code 5206, deze wordt niet automatisch berekend.

Onderstaande tabel bundelt de vuistregels.

Berekening van de belastbare basis
Voordelen alle aard toegekend
Vereniging betaalt geen brandstofkosten terug Voordeel alle aard x 17%
Vereniging betaalt wel brandstofkosten terug Voordeel alle aard x 40%

Het belastingtarief op een gedeelte van het voordeel alle aard van de wagen bedraagt 25% voor aanslagjaar 2023.

Welke bijlagen mag je zeker niet vergeten?

1. De jaarrekening

Tenzij je vereniging verplicht is de goedgekeurde jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, voeg je die toe bij de aangifte.

2. Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en niet-verantwoorde financiële voordelen of voordelen van alle aard

Via deze bijlage wordt aangetoond dat alle kosten werden verantwoord door middel van een fiscale fiche. Deze bijlage dient eveneens opgemaakt te worden indien de belastbare basis die hieruit volgt nihil blijkt.

3. Winsten of verliezen uit onroerende goederen

Als er tijdens de belastbare periode onroerende goederen of rechten zijn vervreemd, dan bereken je telkens de netto-meerwaarde of het nettoverlies. Die berekening maakt deel uit van de ‘bijlage met betrekking tot meerwaarden’.

4. Wanneer van de steunmaatregel ‘vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in kader van investeringen gedaan door kleine en middelgrote ondernemingen in een inrichting gelegen in een steunzone'gebruik werd gemaakt, is het verplicht een opgave 274 APT-8 of APT-9 toe te voegen bij de aangifte. 

Bovenstaand overzicht is niet limitatief, in specifieke gevallen moeten er nog bijkomende bijlagen worden bijgevoegd. 

 

Conclusie

De rechtspersonenbelasting is bijzonder specifieke materie. Contacteer dus gerust vrijblijvend een SBB-kantoor in je buurt. Onze adviseurs helpen je met plezier op weg.