Nieuw register voor bestuursverboden zorgt voor extra administratie bij benoemingen

Op 20 oktober 2023 zag een nieuw register het licht: het register voor bestuursverboden (“JustBan”). Bij de publicatie van benoemingen gaat de griffie na of er geen bestuursverbod werd opgelegd aan een te benoemen persoon. 

Waarom belangrijk?

Indien er een bestuursverbod bestaat voor een te benoemen persoon, zal de griffie de publicatie van de benoeming weigeren. Om dit te vermijden, is het dus nuttig al bij de benoeming na te gaan of er geen bestuursverbod is.

Waarom is de raadpleging nodig?

Bij elke oprichting van een vennootschap of VZW en bij elke latere benoeming binnen de onderneming checkt de griffie of de benoemde bestuurder zijn mandaat wel effectief mag opnemen. Bestaat er voor die persoon een bestuursverbod, dan zal de griffie de publicatie van de benoeming weigeren. 

Je moet de bestuursverboden nakijken bij elke benoeming van:

  • bestuurders;
  • zaakvoerders;
  • commissarissen;
  • dagelijks of gedelegeerd bestuurders;
  • vaste vertegenwoordigers van rechtspersonen-bestuurders;
  • leden van een directiecomité, directieraad of raad van toezicht; en
  • vereffenaars; 

en dit in een vennootschap, VZW, IVZW of stichting of de vertegenwoordigers voor de werkzaamheden van een bijkantoor.

Inhoud van JustBan

De nieuwe tool “JustBan”, beschikbaar via Just-on-web, verzamelt de verboden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, die werden uitgesproken door een Belgische rechter. In een eerste fase enkel door de strafrechter, in een tweede fase (verwacht in 2024) ook uitgesproken door een ondernemingsrechter. Je kan zowel natuurlijke personen als rechtspersonen opzoeken met de tool. 

Nog administratie: bijkomende verklaring

Naast deze opzoeking moet je ook bijkomende administratie in orde brengen bij de benoeming van een mandataris. Zo moet je voortaan verplicht het formulier ‘Bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023’ toevoegen. Jouw vennootschap of VZW verklaart hiermee dat de nieuw te benoemen persoon niet onder het bestuursverbod valt.

Meer weten?

Publicaties worden er niet eenvoudiger op. Heb je hulp nodig om de verzwaarde verplichtingen bij de benoeming van nieuwe mandatarissen in je onderneming in goede banen te leiden? Dan kan je steeds beroep doen op je SBB-accountant. Hij staat jouw onderneming graag bij.