Geld uit jouw vennootschap halen: 9 mogelijkheden

In een vennootschap komen de inkomsten in eerste plaats toe aan de onderneming. Deze inkomsten zijn belastbaar in de vennootschapsbelasting, waarna ze pas via een aantal uitkeringsmogelijkheden bij de bedrijfsleider kunnen terechtkomen. Elke transfer van inkomsten naar de persoonlijke naam wordt in principe nogmaals belast in de personenbelasting. In dit artikel bekijken we de uitkeringsmogelijkheden en hun bijhorende fiscale behandeling.

Een overzicht van enkele uitkeringsmogelijkheden:

 • Bezoldiging
 • Forfaitaire onkostenvergoeding
 • Privékosten laten dragen door vennootschap
 • Dividend
 • Kapitaalvermindering
 • Debet rekening-courant
 • IPT of groepsverzekering
 • Huurinkomsten onroerend goed
 • Andere

Bezoldiging

Eerst en vooral kan jouw vennootschap je een bezoldiging uitkeren voor jouw prestaties als bedrijfsleider. Deze verloning is progressief belastbaar in de personenbelasting, waardoor je hierop 25% tot 50% belastingen betaalt (verhoogd met de gemeentebelasting). De hoogte van je bezoldiging als bedrijfsleider zal een invloed hebben op de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen, alsook de eventuele toepassing van het verlaagd belastingtarief in de vennootschapsbelasting.

Forfaitaire onkostenvergoeding

Als bedrijfsleider kan je in het kader van de uitoefening van je beroepsactiviteit kosten maken die uiteindelijk voor de rekening zijn van jouw vennootschap (genaamd kosten eigen aan de vennootschap). Het interessante hieraan is dat je de optie hebt om deze onkosten forfaitair te laten terugbetalen, zelfs als de werkelijke kosten lager liggen. Denk bijvoorbeeld aan de (binnenlandse) dagvergoeding voor professionele verplaatsingen en de fietsvergoeding wanneer je met de fiets naar het werk gaat. Deze vergoedingen zijn in principe belastingvrij voor de bedrijfsleider en zijn aftrekbare beroepskosten voor de vennootschap.

Let op, sinds 1 januari 2022 moet de vennootschap alle forfaitaire (en werkelijke) onkosten verplicht vermelden op de fiche 281.20.

Privékosten laten dragen door de vennootschap

Je kan bepaalde privékosten laten dragen door jouw vennootschap. Denk bijvoorbeeld aan de privékosten van elektriciteit en verwarming. Als bedrijfsleider word je progressief belast op een forfaitair voordeel van alle aard (VAA) in de personenbelasting indien volgende twee cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:

 • De elektriciteit en/of verwarming wordt ter beschikking gesteld van de bedrijfsleider, m.a.w. het energiecontract en de verbruiksmeter staan op de naam van de vennootschap; én
 • De bijhorende woning wordt mee ter beschikking gesteld door de vennootschap (met een forfaitair belast VAA voor de woning met eventuele vermindering met eigen bijdragen/huur).

Dividend

Veel zaakvoerders en bestuurders zijn naast bedrijfsleider ook aandeelhouder. Ze hebben als het ware een dubbele pet in de vennootschap. 

Bij voldoende winst of reserves krijg je als aandeelhouder een dividend uitgekeerd. Een gewone dividenduitkering is onderworpen aan 30% roerende voorheffing. Onder bepaalde voorwaarden kan je genieten van een lager tarief, dit is bijvoorbeeld het geval bij de zogenaamde vvpr-bis regeling en bij uitkeringen van aangelegde liquidatiereserves (ook wel vvpr-ter genoemd).

Let op, de uitkering van dividenden is bij een BV en CV onderworpen aan een dubbele uitkeringstest, namelijk de balanstest én liquiditeitstest.

Kapitaalvermindering/terugbetaling van inbreng

Naast een dividend kan je ook kapitaal uitkeren via een kapitaalvermindering/terugbetaling van inbreng. Sinds 1 januari 2018 kan dit niet meer volledig belastingvrij gebeuren wanneer een vennootschap belaste winsten op de balans heeft staan. 

Debet rekening-courant

Als bedrijfsleider heb je de mogelijkheid om geld te lenen aan jouw vennootschap, maar jouw vennootschap kan ook aan jou geld lenen. Uiteraard gebeurt dit niet gratis, je wordt namelijk progressief belast op een VAA in de personenbelasting in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. Dit voordeel wordt geraamd op een interest van 6,48% voor leningen zonder vaste looptijd in 2021.

Individuele pensioentoezegging (IPT) of groepsverzekering

Met een IPT of groepsverzekering bouw je via jouw vennootschap een aanvullend pensioen op. De gestorte premies zijn vrijgesteld als VAA in de personenbelasting op voorwaarde dat de bedrijfsleider een regelmatige en maandelijkse bezoldiging krijgt. Daarnaast zijn deze premies voor jouw vennootschap aftrekbaar in de vennootschapsbelasting in de mate dat de zogenaamde 80%-grens wordt nageleefd.

Huurinkomsten onroerende goederen

Als eigenaar mag je jouw werkplek in je privéwoning verhuren aan jouw vennootschap. Deze huurinkomsten worden in de personenbelasting progressief belast op de werkelijke huurinkomsten, verminderd met een kostenforfait van maximum 40%. 

De huurprijs moet wel marktconform zijn, anders riskeer je een herkwalificatie naar een bedrijfsleidersbezoldiging. 

Andere

Dit is een niet-limitatieve lijst van uitkeringsmogelijkheden. Naast de vermelde opties kan je als zaakvoerder of bestuurder nog op andere manieren geld uit jouw vennootschap halen. Denk hierbij aan het betalen van jouw sociale bijdragen door je vennootschap.

Aan elke uitkeringsmogelijkheid zijn voor- en nadelen verbonden. Veel hangt af van je persoonlijke situatie, de toestand van je vennootschap en jouw plannen op korte en lange termijn. Meestal is het aangewezen om verschillende manieren te combineren. SBB kan je hierbij helpen.

Meer informatie nodig?

Aarzel niet en neem contact op met een SBB-kantoor in je buurt.