Met welke nieuwe btw-regels voor e-commerce moet ik rekening houden?

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Houd ook rekening met de juridische richtlijnen van je webshop

Naast de btw-regels zijn er ook heel wat juridische aspecten verbonden aan je webshop. Denk daarbij aan de opmaak van je website, de algemene voorwaarden en GDPR. In dit artikel lees je er meer over.

 

Afschaffing van lokale drempelbedragen voor verkopen op afstand en invoering van nieuw drempelbedrag voor kleine e-commerce ondernemingen

 

De regeling van verkopen op afstand is herbekeken. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om de verkoop van goederen aan particuliere klanten die in een andere lidstaat gevestigd zijn.

 

De drempels van 35.000 euro (bv. Ierland) en 100.000 euro (bv. Nederland) die momenteel bestaan in de verschillende lidstaten, worden afgeschaft. Concreet betekent dit dat er vanaf 1 juli 2021 bij de eerste afstandsverkoop buitenlandse btw verschuldigd zal zijn. Als verkoper moet je dan ook btw aanreken van de lidstaat waar je koper is gevestigd. Bovendien komen hier tal van buitenlandse verplichtingen bij kijken, zoals btw-registratie in het land van aankomst van de goederen, lokale administratieve verplichtingen en lokale facturatieverplichtingen.

 

Deze buitenlandse btw-verplichtingen kunnen gelukkig vanuit België worden vervuld door middel van een ‘OSS-aangifte’. Deze vereenvoudiging geldt voor alle webshops.

 

Eventueel kan je ook beroep doen op een vereenvoudigingsregeling (‘micro-onderneming’). Hiervoor kom je in aanmerking wanneer jouw opgetelde jaaromzet uit verkopen aan buitenlandse particulieren samen met eventueel de levering van elektronische diensten maximum 10.000 euro bedraagt. Dit nieuw drempelbedrag is geldig voor alle lidstaten samen (in hoofde van de verkoper), terwijl de voorgaande lokale drempelbedragen golden per lidstaat. Door deze vereenvoudiging kan je alsnog Belgische btw aanrekenen aan jouw buitenlandse particuliere klanten. Dit is uiteraard een keuze, je kan ook btw in de lidstaat van bestemming aanrekenen.

Deze tolerantieregeling is bovendien combineerbaar met de ‘kleine ondernemingsregeling’ waardoor je btw-verplichtingen tot een minimum beperkt worden. Zo moet je dan helemaal geen btw meer aanrekenen, noch periodieke btw-aangiften indienen. Je boekhouder kan voor jou bekijken of dit een optie is. 

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is bovendien de goederenstroom: waar ligt je voorraad en naar waar gaan de goederen? Indien je een voorraad hebt in een andere lidstaat dan België, dan zal je sowieso ook in die lidstaat een btw-nummer moeten hebben. Zo is het niet ondenkbaar dat je een voorraad hebt in Nederland waarbij je ook jouw goederen verkoopt aan Nederlandse particulieren. In dat geval zal je op deze levering Nederlandse btw moeten tellen, maar zal je dit niet via de OSS-aangifte kunnen aangeven. De reden is dat het hier niet gaat om de ‘verkopen op afstand’, meer bepaald om leveringen aan particulieren in een andere lidstaat. Het gaat hier om dezelfde lidstaat als waar de goederen vertrekken. Een aangifte in Nederland kan je dan ook niet vermijden. Breng dus je goederenstromen goed in kaart en bekijk de impact van de nieuwe regels op deze goederenstroom.

Afschaffing van btw-vrijstelling voor invoer van goederen met een geringe waarde

Vanaf 1 juli 2021 wordt de btw-vrijstelling voor invoer van goederen met een geringe waarde (maximaal 22 euro) afgeschaft. Dit betekent dat er steeds invoer-btw moet betaald worden, onafhankelijk van de waarde van de zending. 

Wanneer je goederen invoert om vervolgens te leveren aan particulieren in een andere lidstaat dan België, moet er normaal gezien in deze lidstaat btw worden betaald. Deze invoer-btw kan worden vermeden en buitenlandse btw-verplichtingen kunnen vanuit België worden vervuld door middel van een IOSS-aangifte (onder bepaalde voorwaarden).

Ook wanneer je jouw goederen aanbiedt via een derde platform vinden er wijzigingen plaats. Het platform krijgt namelijk een actievere rol bij de verkoop aan particuliere klanten. Ze komen namelijk effectief tussen in de verkoop in die zin dat ze zowel koper als verkoper worden. Het platform wordt dan geacht de goederen aan de klant te leveren en de btw op deze verkoop af te dragen. Deze regeling is momenteel van toepassing op zendingen van maximaal 150 euro die rechtstreeks naar de klant worden verzonden van buiten de EU. De levering door de webshop aan het platform is niet onderworpen aan btw.

Uitbreiding van MOSS naar (I)OSS

Momenteel moet je als afstandsverkoper je verplicht registreren in de lidstaten waar je de drempels voor verkopen op afstand (35.000 euro of 100.000 euro) overschrijdt en moet je lokale btw-aangiftes indienen. Het gaat hier voor alle duidelijkheid om goederen.

Indien jouw onderneming elektronische diensten levert aan particulieren moet je nu al vanaf de eerste euro btw aanrekenen aan de klant. Normaal gezien moet je je dan ook registreren in elke lidstaat waar je klanten hebt, om deze btw te kunnen voldoen. Gelukkig kan je hier genieten van een vereenvoudiging, namelijk de Mini-One-Stop-Shop-regeling (afgekort MOSS). Hierdoor kan je één MOSS-aangifte indienen vanuit België om zo alle buitenlandse btw in één keer te voldoen. 

Door de afschaffing van de drempelbedragen voor afstandsverkopen wordt de MOSS-regeling vanaf 1 juli 2021 uitgebreid. De nieuwe regeling krijgt de naam One-Stop-Shop-regeling (afgekort OSS). Door te opteren voor deze vereenvoudiging kan je buitenlandse btw aangeven via een aangifte in België, de zogenaamde OSS-aangifte. Deze moet je trimestrieel indienen in België via Intervat, naast de gewone btw-aangifte. Let op, er is geen btw-aftrek mogelijk in de OSS-aangifte zelf. Naast de vereenvoudigde aangifte heb je geen facturatieverplichting voor jouw verkopen op afstand.

Ook voor goederen van buiten de EU is er een uitbreiding voorzien, namelijk de Import-One-Stop-Shop-regeling (afgekort IOSS). Als webshop kan je van deze regeling genieten voor verzendingen aan particulieren met een maximum waarde van 150 euro. Hierdoor wordt de impact van de afschaffing van de btw-vrijstelling voor invoer beperkt. Onder deze regeling geniet je een vereenvoudigde invoeraangifte en vrijstelling van invoer-btw. Er moet wel lokale btw worden afgedragen in het buitenland via de Belgische IOSS-aangifte.
 
OSS en IOSS zijn geen verplichte systemen. Om deze vereenvoudigde regelingen te genieten, moet je je registreren voor 1 juli 2021. Eens je dergelijke regeling hebt aangevraagd, moeten ze wel verplicht worden gebruikt voor alle handelingen die ervoor in aanmerking komen. Het is dus belangrijk om deze keuze af te wegen alvorens voor deze regelingen te opteren.

 

Deze nieuwe btw-regels maken het er niet meteen eenvoudiger op, ook al was dit initieel wel de bedoeling. Je moet elke goederenstroom goed in kaart brengen  (vanwaar komen de goederen, naar waar gaan ze, wie zijn de klanten …). Dit is de enige manier waarop kan bekeken worden wat de gevolgen zijn op btw-vlak en of er vereenvoudigingen mogelijk zijn.

Je investeringen van je webshop fiscaal optimaliseren?

Naast de juridische richtlijnen en btw-regels zijn er ook aandachtspunten op het vlak van inkomstenbelastingen. Denk bijvoorbeeld aan het al dan niet hebben van een vaste inrichting in een ander land en de gevolgen ervan, alsook aan de toepassing van de investeringsaftrek. In deze blog lees je er meer over.

Vragen over de btw-regels voor webshops?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over de btw-regels die van toepassing zijn op je webshop? Neem dan contact op met een SBB-kantoor in je buurt.