Je koopt als vzw goederen of diensten in het buitenland: wat met de btw?

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek hebben wij onze dienstverlening bijgestuurd:

  • Hoewel een afspraak maken op kantoor weer mogelijk is, willen we je vragen dit alleen te doen als dit strikt noodzakelijk is.
  • Onze kantoren werken niet langer met gesloten deuren. Heb je een afspraak? Gelieve je dan wel meteen bij binnenkomst aan te melden aan onze balie.
  • Onze medewerkers blijven verder steeds bereikbaar voor je via telefoon, Teams of mail.
  • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
  • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. We helpen je hier graag mee verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Nick Meerlaen
Fiscaal advies

Is je vzw vrijgesteld van btw of bedraagt de jaaromzet niet meer dan 25.000 euro en heb je gekozen voor de kleine ondernemingsregeling? Dan geniet je geen btw-aftrekrecht op je aankopen. Kortom, de btw behoort tot de kostprijs van de goederen. Aangezien niet elke EU-lidstaat dezelfde btw-tarieven heeft zou je over de grens kunnen kijken welke lidstaat het laagste btw-tarief heeft om daar te shoppen en kosten te besparen. 

Om deze oneerlijke concurrentie binnen de EU tegen te gaan heeft men ervoor gekozen om regels in te voeren die bepalen welk land btw mag innen, de zogenaamde verlegging van heffing. Deze regels verschillen bij de verwerving van goederen en de aankoop van diensten.

Bij de aankoop van goederen

Hier heeft men gekozen voor heffing in het land van bestemming indien men tijdens het lopende of voorbije jaar in een andere lidstaat goederen aankocht en hierbij een bepaald drempelbedrag overschreed. Dit drempelbedrag geldt per lidstaat en omvat het totaal van alle aankopen van goederen gedurende een kalenderjaar: 

  • Bij aankopen hoger dan 11.200 euro in de andere lidstaat (exclusief btw): je betaalt btw in het land van bestemming, België in dit geval. 
  • Bij aankopen lager dan 11.200 euro in de andere lidstaat (exclusief btw): je volgt de regeling voor particulieren en betaalt btw in het land van oorsprong. 

Je kan er wel steeds voor kiezen Belgische btw te betalen, zelfs als het totale aankoopbedrag gedurende het jaar de drempel van 11.200 euro niet overschrijdt. In dat geval dien je een keuzeverklaring in bij het bevoegde btw-controlekantoor en betaal je de btw via de bijzondere btw-aangifte. De keuzeverklaring geldt dan voor het lopende kalenderjaar en voor de twee daaropvolgende kalenderjaren.

 

Let op!

Je wordt geacht de hiervoor bedoelde keuze te hebben gemaakt vanaf het ogenblik dat je aan een buitenlandse leverancier het Belgisch btw-nummer van de vzw meedeelt om een intracommunautaire verwerving te verrichten. Let er dus op dat je – wanneer je dit niet wenst en de drempel niet overschrijdt – het btw-nummer van de vzw niet op de factuur laat zetten.

 

Voor nieuwe vervoermiddelen en accijnsproducten gelden andere regels, hier gaan we in dit artikel niet op in. 

Bij de aankoop van diensten

Bij dienstverlening tussen twee gewone Belgische btw-belastingplichtigen wordt in principe btw gerekend. In vaktermen wordt gesproken over een business to business-situatie ofwel kortweg B2B. Dit geldt zowel voor gewone belastingplichtigen met aftrekrecht, de kleine ondernemingen met een jaaromzet van maximum 25.000 euro, vrijgestelde belastingplichtigen en gemengde of gedeeltelijke belastingplichtigen. Tot zover geen problemen. 

Maar wat als de twee belastingplichtigen in een andere EU-lidstaat gevestigd zijn? Welk land mag dan btw innen? Als basisregel geldt dat in een B2B-situatie de btw-regels van toepassing zijn waar de afnemer van de dienst gevestigd is, zijnde de klant.

Bij de aankoop van diensten binnen de EU geldt de 11.200 euro-drempel niet. Vanaf de eerste euro betaal je Belgische btw.
 

Voorbeeld

Een vrijgestelde btw-belastingplichtige vzw die zich richt op bejaardenzorg doet beroep op een Nederlandse consultant. Die laatste rekent geen Nederlandse btw op zijn factuur. De vzw zal bijgevolg Belgische btw betalen na indiening van een bijzondere btw-aangifte.

 

Hierbij geef je je Belgisch btw-nummer door aan de buitenlandse leverancier en mag de leverancier zelf geen btw aanrekenen. Vergeet je dit te doen, dan rekent de leverancier wel (buitenlandse) btw aan in de veronderstelling dat de klant een particulier is. Dit houdt een risico in voor de vzw, want bij een controle door de fiscus wordt naast een boete, ook nog Belgische btw betaald. Je betaalt dan twee keer de btw én een boete.

Uitzondering: voor een aantal diensten geldt de algemene regel niet. In dat geval bepaalt de plaats van de dienstverlening in welk land de btw wordt betaald: 

Aard van de dienst Aanknopingspunt voor de toepasselijke btw-regels
Diensten die verband houden met onroerende goederen (verbouwingswerken, verhuur van een garage…) Plaats waar het onroerend goed gelegen is
Personenvervoer Plaats waar het vervoer wordt verricht (in verhouding tot de afgelegde afstand)
Het verlenen van toegangsrecht tot culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen, zoals beurzen en tentoonstellingen Plaats waar het evenement effectief plaatsvindt
Restaurant- en cateringdiensten Plaats waar de dienst materieel wordt verricht
Restaurant- en cateringdiensten op een schip, vliegtuig of trein Plaats waar het personenvervoer vertrekt
Korte termijn verhuur van vervoermiddelen Plaats waar het vervoer ter beschikking wordt gesteld

Conclusie

Ook wanneer jouw vzw vrijgesteld is van btw zijn er aandachtspunten wanneer je goederen of diensten aankoopt in het buitenland. Daarnaast vergt het wat administratieve opvolging om de btw te voldoen via de bijzondere btw-aangifte en moet je waakzaam zijn wanneer je het btw-nummer van de vereniging doorgeeft. 

De bijzondere btw-aangifte moet bovendien ingediend en betaald zijn de 20ste dag van de maand die volgt op het kalenderkwartaal waarin de btw opeisbaar is geworden. Volg dit nauwgezet op, want de vereniging kan tegen de lamp lopen door middel van de intracommunautaire opgave die de leverancier indient. De fiscus kan op basis van deze aangiftes nagaan of er door de klant Belgische btw werd betaald.

 

Wij helpen je graag verder

Nood aan de hulp van een expert? Neem hiervoor contact op met je dichtstbijzijnde SBB-kantoor.