Reken je als tandarts, kinesist, diëtist en logopedist binnenkort btw aan?

Het zat al even in de pipeline naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van december 2019, maar nu komt de wijziging van de btw-vrijstelling voor medische verzorging in een stroomversnelling. Vanaf 1 januari 2022 komen enkel behandelingen met een louter therapeutisch doel nog in aanmerking voor de vrijstelling. Ook andere paramedici zullen vanaf dan van de medische vrijstelling kunnen genieten.

Wat is de huidige situatie?

Er bestaat een btw-vrijstelling in de zorg. Wanneer je de btw-vrijstelling geniet, moet je geen btw aanrekenen op de medische behandeling van je patiënt.

Deze vrijstelling geldt voor artsen, tandartsen, kinesisten, vroedvrouwen, zorgkundigen en verpleegkundigen, tenminste voor hun diensten die passen binnen hun geregelde beroepsactiviteit. Verzorg je als arts puur esthetische behandelingen, dan word je uitgezonderd van deze btw-vrijstelling. Je rekent hiervoor met andere woorden dus btw aan. 

Daarnaast is er een vrijstelling voorzien voor de erkende paramedische beroepen, zoals de diëtist, podoloog en ergotherapeut, maar enkel voor die prestaties die in de RIZIV-nomenclatuur worden voorzien.. Op de behandelingen waarvoor geen RIZIV-nomenclatuur is voorzien, zal je dan ook 21% btw moeten aanrekenen tenzij je toepassing maakt van de vereenvoudigingsregeling, de zogenaamde ‘vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen’.  

Tot slot zijn er de niet-erkende paramedische beroepsbeoefenaars, zoals een chiropractor, osteopaat en homeopaat. Als niet-erkende paramedische beroepsbeoefenaar kom je normaal gezien niet in aanmerking voor de btw-vrijstelling voor medische verzorging. Je moet dan ook btw aanrekenen tenzij je in aanmerking komt voor een andere btw-vrijstelling. Een goed voorbeeld hiervan is de psycholoog.  

Wat verandert er?

Onder druk van Europa wordt de vrijstelling voor medische verzorging helemaal door elkaar geschud. 
Een behandeling of consultatie zal voortaan de toets van de ‘therapeutische finaliteit’ moeten doorstaan om niet met 21% btw te worden belast. Op die manier komen alleen nog de handelingen die gericht zijn op de bescherming, het behoud of het herstel van de menselijke gezondheid en dus op de preventie, diagnose, behandeling of genezing van gezondheidsproblemen, in aanmerking voor de vrijstelling. 

Het is duidelijk dat het bleken van tanden door een tandarts, liposucties en administratieve diensten, zoals het afleveren van attesten, hier niet onder vallen. Hetzelfde geldt voor het geven van sportadvies door een kinesist. Er is echter nog een hele grijze zone die uitgeklaard moet worden door de fiscus. 

Voor tandartsen en kinesisten betekent dit dat zij mogelijks (gedeeld) btw-plichtige worden. Op bepaalde inkomsten zullen zij dus 21% btw moeten aanrekenen en op anderen dan weer niet. 

Omgekeerd zullen meer paramedici de btw-vrijstelling kunnen toepassen. De vrijstelling wordt opengetrokken naar alle zorgverleners die de noodzakelijke kwalificaties bezitten om medische zorg te verlenen die kwalitatief gelijkwaardig is aan dezelfde zorg uitgeoefend door erkende (para-)medische beroepen. Tenminste wanneer de concrete behandeling ook de toets heeft doorstaan van het ‘therapeutisch doel’. Het gaat dan bijvoorbeeld om osteopaten en chiropractors. Ook hier moet nog bekeken worden welke beroepsbekwaamheid er moet voorgelegd worden. 

Vanaf 1 januari 2022

In het wetsontwerp staat dat het nieuwe vrijstellingsartikel in werking zal treden vanaf 1 januari 2022. Vooraleer het zover is moeten er nog wat knopen worden doorgehakt. Zo zal er per beroepscategorie bepaald moeten worden op welke prestaties er al dan niet btw zal moeten worden aangerekend. Ook moet worden bepaald welke ‘noodzakelijke kwalificaties’ je zal moeten hebben vooraleer er sprake kan zijn van een vrijstelling. Dit is een oefening die de centrale btw-diensten moeten maken samen met de sector. 

Concrete gevolgen?

Pas wanneer er hierover meer informatie beschikbaar is, kunnen de concrete gevolgen ingeschat worden: moet je een btw-nummer hebben al dan niet met indiening van btw-aangiften? Kom je in aanmerking voor een tolerantieregeling? Wat zijn de boekhoudkundige verplichtingen? Heb je recht op btw-aftrek (eventueel nog voor het verleden)? Mogelijks maak je ook deel uit van een samenwerking met één of meerdere collega’s. Ook hier zal bekeken moeten worden of deze samenwerking een impact ondervindt van de gewijzigde btw-regels.  

Vragen over de btw-vrijstelling?

Heb je hierover in tussentijd nog vragen, dan kun je steeds je SBB-consulent contacteren.

Nathalie Put
Nathalie Put