Tijdelijk btw-tarief 6% enkel nog maar voor levering met installatie van warmtepompen

Sinds 1 januari 2024 kan je het verlaagd btw-tarief van 6% enkel nog maar toepassen op de levering met installatie van warmtepompen op woningen minder dan tien jaar. Enkele voorwaarden zijn hier evenwel aan verbonden

Waarom belangrijk?

De regering heeft de laatste jaren verschillende maatregelen genomen om gezinnen en alleenstaanden financieel te helpen om hun woning energiezuinig(er) te maken. 

Door een tijdelijke maatregel bedroeg het btw-tarief tot 31 december 2023 slechts 6% (in plaats van 21%) voor de levering met plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen en zonneboilers op woningen jonger dan tien jaar. 

Voor de levering met plaatsing van warmtepompen kan je nog tot en met 31 december 2024 genieten van het btw-tarief van 6% op woningen jonger dan tien jaar. 

Tijdelijke btw-verlaging

De levering met plaatsing van warmtepompen valt tijdelijk nog tot 31 december 2024 nog onder het btw-tarief van 6%. Hiervoor moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

 1. De maatregel is van toepassing op de btw geheven op de werken met betrekking tot de levering met plaatsing van warmtepompen, die opeisbaar wordt vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2024. Meestal zal je een factuur ontvangen en dan is de btw opeisbaar op het moment van de factuurdatum (of betaling).

 2. De installatie en plaatsing worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker (eigenaar, vruchtgebruiker of huurder). Ook instellingen met een sociaal karakter kunnen beschouwd worden als eindverbruiker, zoals verblijfsinrichtingen voor bejaarden (erkend door de overheid) en internaten die zijn toegevoegd aan scholen of universiteiten.

 3. De warmtepomp wordt geplaatst op een woning die, uitsluitend of hoofdzakelijk, als privéwoning wordt gebruikt. Het privégedeelte van de woning moet dus groter zijn (meer dan 50%) dan het deel dat voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt.

 4. De woning is jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. De datum van eerste ingebruikneming van de woning en het tijdstip waarop de eerste factuur met betrekking tot de werken wordt uitgereikt is van belang om deze tijdsvoorwaarde na te gaan. 

 5. De warmtepompen die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen, moeten voldoen aan bepaalde referentienormen inzake uitstoot. De meeste warmtepompen hebben geen of nauwelijks uitstoot.

 6. De maatregel is niet van toepassing op warmtepompen die worden gecombineerd met een ander verwarmingstoestel dat:
  o    samen met de warmtepomp is aangesloten op hetzelfde gemeenschappelijke hydronische warmtedistributiesysteem,
  o    gebruik maakt van een andere energiebron dan elektriciteit,
  o    zowel afzonderlijk als gelijktijdig kan functioneren,
  o    al dan niet gelijktijdig werd geïnstalleerd met de warmtepomp.

 7. De door de dienstverrichter uitgereikte factuur (en het dubbel dat hij bewaart) bevat de volgende vermelding:
  "Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."
   

Laat je de werken uitvoeren door verschillende aannemers? Laat je een warmtepomp installeren in het kader van de verkrijging van een nieuwe woning (bijvoobeeld via een formule ‘verkoop op plan’)? Dit zijn bijzondere situaties in dewelke de toepassing van het verlaagd btw-tarief niet altijd worden geaccepteerd. Je SBB-adviseur kan samen met jou bekijken of jouw individueel geval in aanmerking komt voor de toepassing van de tijdelijke maatregel. 

Heb je een woning ouder dan 10 jaar? Dan geldt er sowieso een verlaagd btw-tarief van 6% van zodra er sprake is van een renovatie van privéwoningen die minstens 10 jaar oud zijn. Hier moet je ook voldoen aan enkele voorwaarden

Meer weten?

Kan jij 6% toepassen op de levering met installatie van warmtepompen? Jouw SBB btw-adviseur gaat het voor jou na.