Toch btw-vrijstelling voor osteopaten en chiropractors?

Leslie Rottiers
Fiscaal advies

Wie is vandaag vrijgesteld van btw?  

Het Belgisch btw-wetboek voorziet vandaag in een btw-vrijstelling voor medische en paramedische prestaties voor de volgende beroepsbeoefenaars:

  • Artsen, tandartsen en kinesitherapeuten
  • Vroedvrouwen, verpleegkundigen en zorgkundigen
  • Beoefenaars van een erkend en gereglementeerd paramedisch beroep, tenminste voor de prestaties die opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur 

Prestaties door een arts met een louter esthetisch doel zijn wel aan btw onderworpen. 

De invulling van het begrip “medische prestaties” wordt dus voor bepaalde beroepsgroepen gebaseerd op het diploma en voor bepaalde beroepscategorieën op de erkenning van het beroep. Gebeurt jouw erkenning op basis van je beroep? Dan moet er ook nagegaan worden of die prestaties in de RIZIV-nomenclatuur staan. Sowieso, zonder erkenning kom je normaal gezien niet in aanmerking voor de vrijstelling medische prestaties. 

Concreet betekent dit dat een chiropractor of osteopaat momenteel niet in aanmerking komt voor de btw-vrijstelling. Enkele beroepsverenigingen hebben deze te “enge” invulling van de btw-richtlijn betwist voor het Hof van Justitie.

Wat zegt het Hof van Justitie?

Het Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat de vrijstelling niet zomaar kan beperkt worden tot een gereglementeerd medisch of paramedisch beroep. Er moet uiteraard sprake zijn van medische verzorging die kwalitatief voldoende moet zijn en hiervoor mag een lidstaat bepaalde ‘beperkingen’ voor opleggen en een bepaalde omkadering voor bieden. Maar, enkel kijken naar het gereglementeerd zijn van het beroep is een te enge interpretatie. Er zijn nog andere elementen denkbaar om te bepalen of de belastingplichtige de vereiste beroepskwalificatie heeft. 

Bovendien zegt het hof dat België zich onmiddellijk moet houden aan deze nieuwe standpunt en dat er geen sprake is van een overgangsmaatregel. 

Wat na het arrest van het Hof van Justitie? 

De vraag die bepaalde beroepscategorieën, zoals de chiropractor of osteopaat, zich nu stellen is wat er in de praktijk moet gebeuren. Er is het arrest van het Hof, maar er is ook de Belgische wetgeving. Normaal gezien heeft de Europese regelgeving voorrang, maar praktisch dient er nog één en ander uitgeklaard te worden. Welke prestaties worden beschouwd als medische prestaties en welke niet? Aan welke voorwaarden moet je voldoen om alsnog een vrijstelling te kunnen toepassen? Wat met het verleden? … Dit zijn allemaal vragen waar momenteel nog geen antwoord op te geven valt.

We hebben vernomen dat de btw-administratie voorlopig wacht op een wetgevend initiatief en dat in afwachting hiervan de bestaande regelgeving verder zal worden toegepast. 

Benieuwd hoe we samen werk maken van jouw zaak?
Maak – volledig vrijblijvend – een afspraak voor een eerste gesprek met onze adviseurs.