Let op: MAP6 wijzigde de regels voor het bemesten in augustus

Jan Meykens
Omgevingsadvies
  • Type 2-meststoffen zijn bijvoorbeeld, pluimveemest en mengmest van runderen en varkens.
  • Type-3-meststof is bijvoorbeeld effluent
  • Niet-nitraatgevoelige hoofdteelten zijn bijvoorbeeld granen, vlas, luzerne, kool- of raapzaad. Bekijk het volledige overzicht in de  teelttabel.
  • Vanggewassen zijn grasland, graskruiden mengsel, graszoden, boekweit, winterhaver, zomerhaver, grasklaver, voederkool (bladkool), Japanse haver, festulolium, bladrammenas, gele mosterd, sareptamosterd, facelia, snijrogge, tagetes (afrikaantje), nyger, nootzoetraapzaad, komkommerkruid, Soedangras, zwaardherik, gras in onderzaai, andere niet-vlinderbloemige groenbedekkers en mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers.

 

Nieuw en belangrijk

Om deze bemesting te mogen doen, moet je het vanggewas tijdig inzaaien en moet je het ook aanhouden tot en met:

  • 15/10 op zware kleigronden,
  •  30/11 op percelen in de leemstreek,
  •  31/1 op de overige percelen.

Bijkomend moet elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in gebiedstype 2 of gebiedstype 3, vanaf 1 augustus gebeuren door een erkende mestvoerder, behalve als het gaat om een perceel grasland of een perceel met een blijvende teelt. Het vervoer naar de percelen in gebiedstype 2 en 3, kan bijgevolg niet met een burenregeling en ook niet volgens de regeling van eigen mest op eigen grond, zonder transportdocumenten. Als je dit jaar al beschikt over een geldige vrijstelling, op basis van een bedrijfsevaluatie uit het verleden, ben je vrijgesteld van deze maatregel. 

Ook andere zaken van de uitrijregeling wijzigden. Op de website van de Mestbank kan je de volledige uitrijregeling bekijken. Hieronder vind je alvast de uitrijregeling per type meststof die geldt in de maand augustus.
 

Type meststof Mag je bemesten in de maand augustus?
Type 1: stalmest, champost en traagwerkende meststoffen Ja
Type 2: alle meststoffen die niet tot type 1 of 3 behoren Op grasland: ja, van 1 augustus t.e.m. 14 augustus. Daarna niet meer.
Op akkerland - andere dan zware kleigronden: ja, maar na de oogst van de hoofdteelt mag niet meer bemest worden, tenzij het gaat om een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt en er uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid wordt. De som van de type 2 en 3 meststoffen na de oogst, is beperkt tot 36 kg werkzame N/ha, als het vanggewas na 31 juli is ingezaaid.
Op akkerland - zware kleigronden: ja, maar na de oogst van de hoofdteelt mag niet meer bemest worden, tenzij er uiterlijk 15 september een nateelt ingezaaid wordt.
Type 3 : kunstmest, spuistroom en effluent Op grasland: ja
  Op akkerland: ja, maar na de oogst van de hoofdteelt mag niet meer bemest worden, tenzij er uiterlijk op 31 juli een nateelt is ingezaaid OF er uiterlijk op 31 augustus een specifieke teelt is ingezaaid OF als het gaat om een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt en er na de oogst van de hoofdteelt na 31 juli en uiterlijk 15 september een vanggewas wordt ingezaaid. De som van de type 2 en 3 meststoffen na de oogst, is beperkt tot 36 kg werkzame N/ha, als het vanggewas na 31 juli is ingezaaid.