Cashoverschot beleggen: voordeliger met je artsenvennootschap of privé?

Beleggen is een interessante optie voor cash die je niet meteen nodig hebt voor je activiteiten. Je opties om dat vanuit je artsenvennootschap te doen, staan in dit artikel. Maar misschien vraag je je af of het niet interessanter is om dat geld privé te beleggen. Dat zoeken we uit in deze blog. 

Om geld uit je vennootschap privé te beleggen, moet je het natuurlijk eerst uit je vennootschap trekken. Vervolgens kan je het privé beleggen, bijvoorbeeld in beursgenoteerde aandelen of levensverzekeringsproducten. Aan elke stap hangt echter een kostenplaatje.

Stap 1: geld uit je vennootschap halen

Een loonsverhoging is het meest voor de hand liggend, maar kan al snel duur uitvallen. Dat komt door de progressieve schijven in de personenbelasting. De vennootschap zelf kan wel onder voorwaarden een verlaagd tarief genieten zodra de kaap van 45.000 euro bereikt is.

Ben je naast bedrijfsleider ook aandeelhouder in je vennootschap, dan kan je een dividend uitbetalen uit de reserve of winst. Standaard betaal je dan 30% roerende voorheffing, al bestaan er een aantal gunstregimes. Leg je bijvoorbeeld een liquidatiereserve aan, dan geniet je na een wachttermijn een verlaagde roerende voorheffing van 5%, of zelfs 0% bij ontbinding-vereffening van je artsenvennootschap.  

Je kan als bedrijfsleider ook geld lenen van je vennootschap, maar gratis is dat zeker niet. Je wordt belast op een voordeel alle aard (VAA) in de personenbelasting. Dat voordeel wordt geschat op een rentevoet van 5,43% voor leningen zonder vaste looptijd in 2023. Voor leningen afgesloten in 2024 is deze referentierentevoet nog niet gekend. 

Eens de fiscale kostprijs van de onttrekking van de geldmiddelen uit je vennootschap is gedragen, kan je je cash privé beleggen.

Stap 2: het geld privé beleggen

Privé kan je zelf beleggen in beursgenoteerde aandelen, andere dan deze uit je eigen vennootschap. Vandaag bedraagt de roerende voorheffing op dividenden 30 %. Het voordeel is wel dat eventuele meerwaarden (die kunnen ontstaan uit de verkoop jouw privébeleggingen) in principe niet belastbaar zijn. 

De 30% in te houden roerende voorheffing wordt niet op elk type belegging toegepast. Voordeliger in dat kader zijn levensverzekeringsproducten zoals Tak-21, Tak-23 of Tak-26. 

Wat is nu het verschil tussen deze producten? Tak-21 en Tak-23 betreffen levensverzekeringen met een toegewezen verzekerde en begunstigde, en dit in tegenstelling tot Tak-26 hetgeen eerder de aard heeft van een kapitalisatiecontract.

Kies je voor dergelijke beleggingen onder Tak-21, Tak-23 of Tak-26, dan betaal je mogelijks minder belastingen:
 

Tak-21 Tak-23 Tak-26
 • Kapitaal- en rendementsgarantie
 • Premietaks van 4,4%
 • Onzekere winstdeelname
 • Bij contract van minder dan 8 jaar: 30% roerende voorheffing op fictief rendement van 4,75% per jaar
 • Bij contract langer dan 8 jaar: vrijstelling van roerende voorheffing

   
 • Geen kapitaal- en rendementsgarantie
 • Premietaks van 4,4%
 • Onzekere winstdeelname
 • Vrijgesteld van roerende voorheffing, behalve wanneer je bij een gegarandeerd rendement verkoopt binnen de 8 jaar. 
   


 

 • Kapitaal- en rendementsgarantie 
 • Geen premietaks
 • Onzekere winstdeelname
 • 30% roerende voorheffing op globaal rendement en winstdeelname
 • Geen jaarlijkse uitkering: contract van bepaalde duur met vaste uitkeringsdatum
 • Geen verplichting om 8 jaar of langer in het product te investeren

 

Met de vennootschap of privé beleggen? Een rekenvoorbeeld

Stel dat je vennootschap een nettowinst heeft van € 25.000 en je wenst privé te beleggen in beursgenoteerde aandelen, dan ziet het fiscale kostenplaatje er als volgt uit:  
 

  Vennootschap Privé
    Loon Dividend
Nettowinst € 25.000

€ 25.000

€ 25.000

Sociale bijdragen bedrijfsleider

Belasting op de overheveling naar privé

 

- € 4.229,40

- € 2.685,51 (*)

 

- € 7.500 (**)

Netto te beleggen € 25.000 € 18.085,09 € 17.500
Meerwaarde bij verkoop (bijvoorbeeld 10%) € 2.500 € 1.808,51 € 1.750
Belasting op meerwaarde - € 625 (***)    
Netto-opbrengst uit belegging € 1.875 € 1.808,51 € 1.750
Totaal € 26.875 € 19.893,60 € 19.250

(*) personenbelasting kan variëren i.f.v. de persoonlijke situatie
(**) 30% roerende voorheffing 
(***) Gewoon tarief vennootschapsbelasting 25%, tenzij de vennootschap zou beleggen in DBI-bevek aandelen 
 

Conclusie: beleggen met de vennootschap is meestal voordeliger

Overtollige cash beleggen binnen je vennootschap, levert in totaal dus meer op dan het geld uit je vennootschap te trekken om het vervolgens privé te beleggen. Indien je rechtstreeks je overtollige cash belegt binnen je vennootschap hou je netto, na belegging, immers € 26.875,00 over, terwijl dit slechts € 19.893,60 (of € 19.250) bedraagt indien je privé belegt met gelden uit je vennootschap. Dat komt omdat geld uit je vennootschap halen ook geld kost, los van welk scenario je kiest – dividend of loonsverhoging. 

Dit prijskaartje kan een stuk minder bedragen als jouw artsenvennootschap liquidatiereserves heeft aangelegd tijdens een winstgevend jaar en zij bij vereffening de gelden uit de liquidatiereserve belastingvrij kan uitkeren. 

Ter illustratie hernemen we voorgaand voorbeeld:  
 

  Vennootschap Privé Vereffening
    Loon Dividend  
Nettowinst € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

Aanleg liquidatiereserve

Afzonderlijke aanslag bij aanleg liquidatiereserve

Sociale bijdragen bedrijfsleider

Belasting op de overheveling naar privé

 

 

 

 

- € 4.229,40

- € 2.685,51 (*)

 

 

 

 

- € 7.500 (**)

€ 25.000/1,1 = € 22.727,27

€ 22.727,27 x 10% = € 2.272,73

 

€ 0 (***)

 

Netto te beleggen € 25.000 € 18.085,09 € 17.500 € 22.727,27
Meerwaarde bij verkoop (bijvoorbeeld 10%) € 2.500 € 1.808,51 € 1.750 € 2.272,73
Belasting op meerwaarde - € 625 (****)      
Netto-opbrengst uit belegging € 1.875 € 1.808,51 € 1.750 € 2.272,73
Totaal € 26.875 € 19.893,60 € 19.250 € 25.000

(*) personenbelasting kan variëren i.f.v. de persoonlijke situatie
(**) 30% roerende voorheffing 
(***) 0% roerende voorheffing indien uitkering uit liquidatiereserves bij vereffening vennootschap 
(****) Gewoon tarief vennootschapsbelasting 25%, tenzij de vennootschap zou beleggen in DBI-bevek aandelen 
 

De totale opbrengst uit privébeleggingen bedraagt hier dus  zeker € 5.106,40 (25.000 – 19.893,60) meer ten opzichte van een gewone toekenning van loon. 

 

Kan je wat advies gebruiken om je cashoverschot te beleggen?

Nathalie Put
Nathalie Put