Tot wanneer kan je je vanggewassen inzaaien?

sluit popup

In het licht van de corona-problematiek hebben wij onze dienstverlening bijgestuurd:

 • Hoewel een afspraak maken op kantoor weer mogelijk is, willen we je vragen dit alleen te doen als dit strikt noodzakelijk is.
 • Onze kantoren werken niet langer met gesloten deuren. Heb je een afspraak? Gelieve je dan wel meteen bij binnenkomst aan te melden aan onze balie.
 • Onze medewerkers blijven verder steeds bereikbaar voor je via telefoon, Teams of mail.
 • Indien je documenten wenst binnen te brengen, gebruik hiervoor maximaal onze brievenbussen of tijdens de kantooruren, de boxen die hier speciaal voor voorzien zijn. Deze worden dagelijks meermaals leeggemaakt.
 • Maak maximaal gebruik van ons digitaal platform sbbSLIM om documenten door te sturen. Indien je hier nog niet mee werkt, neem contact met ons kantoor via mail of telefoon. We helpen je hier graag mee verder.

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen voor ondernemingen omtrent het coronavirus? Check onze pagina www.sbb.be/corona-info voor meer informatie.

Jan Meykens
Omgevingsadvies

Denk eraan dat niet enkel de situatie te velde in orde moet zijn. Ook je verzamelaanvraag moet je eventueel nog aanpassen met wijzigingen en met de juiste vermelding van de inzaaiperiode van het vanggewas.

Moet ik voldoen aan de basismaatregel vanggewassen?

Heb je percelen in gebiedstype 1, 2 en 3, die geen zware kleigrond zijn én is de hoofdteelt geoogst op uiterlijk 31 augustus? Dan moet je ten laatste op 15 september een vanggewas inzaaien, tenzij je voor een nateelt kiest (zonder verplichte inzaaidatum). 

Let op! 

De vanggewassen moet je ook lang genoeg aanhouden, met dezelfde aanhouddatums als de EAG groenbedekkersmengsels.


Moet ik voldoen aan de extra maatregelen vanggewassen voor het vervullen van het doelareaal?

Heb je percelen in gebiedstype 2 of 3, dan moet je verplicht een doelareaal realiseren tenzij je beschikt over een vrijstelling. De Mestbank heeft deze oppervlakte individueel berekend voor jouw bedrijf en je vindt dit terug in het mestbankloket. Er zijn vijf mogelijkheden om het doelareaal in te vullen op percelen in gebiedstype 2 en 3:

 1. Areaal waarop uiterlijk 15 september een vanggewas aanwezig is
 2. Areaal niet-vroege aardappelen en maïs met uiterlijk 15 oktober een vanggewas
 3. Areaal maïs met gras in onderzaai
 4. Areaal met na niet-nitraatgevoelige hoofdteelt een laagrisico-nateelt of vanggewas
 5. Areaal tijdelijk grasland, facelia of tagetes

Enkel voor de eerste maatregel is de aankomende deadline van 15 september bepalend.

Telt het vanggewas mee als EAG vergroening? 

Wil je in één klap aan de vanggewasverplichting én EAG vergroening voldoen? Kies dan voor grasklaver of een mengsel van niet-vlinderbloemigen zoals raaigrassen. Enkelvoudige teelten zoals gele mosterd en mengsels met vlinderbloemigen (andere dan grasklaver) voldoen niet aan beide reglementeringen. 

Wil je deze combinatie toepassen voor je percelen in de Leemstreek? Denk er dan aan dat je de uiterste inzaaidatum van 30 september moet respecteren om zowel voor vanggewassen als vergroening aan de voorwaarden te voldoen. Voor de andere landbouwstreken is de uiterste inzaaidatum van EAG 31 oktober en ben je dus altijd op tijd als je zaait voor 15 september of 15 oktober. In de Polders is de inzaaideadline voor EAG reeds verstreken.

De aanhouddatums voor vergroening en vanggewassen zijn:

 • 15 oktober in Polders 
 • 30 november in Leemstreek
 • 31 januari in Zandleem- en andere streken

Derogatiepercelen met wintertarwe of triticale?

Heb je wintertarwe of triticale op derogatiepercelen? Ook de vanggewassen op die percelen moet je ten laatste op 15 september inzaaien om van de verhoogde bemestingsnorm van derogatie te profiteren. Deze voorwaarde geldt in alle gebiedstypes.

Wat als je niet voldoet aan de vanggewasverplichting?

De Mestbank kan boetes toekennen van 250 euro/ha en een extra oppervlakte aan vanggewassen volgend jaar. Als je vorig jaar al een boete kreeg kunnen de bedragen fors hoger zijn.

Heb je nog bemest met drijfmest op de tarwestoppel in augustus?

Op akkerland – niet gelegen in de zware kleigronden – mag je enkel bemesten na de oogst in augustus als het gaat om een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt zoals wintertarwe waar je uiterlijk op 15 september een vanggewas inzaait. Dit vanggewas moet je ook aanhouden.

Wat moet ik nakijken in mijn verzamelaanvraag?

Vergeet niet dat je de inzaaiperiode van de MAP vanggewassen in je verzamelaanvraag moet aanduiden. Hiervoor heb je tijd tot eind oktober. Zonder de aangifte van de inzaaidatum telt het vanggewas niet mee in de realisatie van je doelareaal. In je verzamelaanvraag kan je ook nog percelen en teeltcodes voor EAG wisselen of schrappen tot de uiterste inzaaidatum. Extra EAG toevoegen kan nu niet meer.

 

Vragen over vanggewassen inzaaien?

Wil je meer informatie over het inzaaien van vanggewassen of je wenst je dossier te bespreken, neem dan contact op met je adviseur.