Rechtspersonenbelasting 2019 voor vzw’s: hierop moet je letten

Nick Meerlaen
Fiscaal advies

Als vzw ben je, behoudens uitzondering, verplicht je aangifte elektronisch in te dienen. Dat gebeurt via www.biztax.be. Daar vind je ook het aangifteformulier terug. 

De uiterlijke indieningsdatum hangt af of het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
De termijn van indiening mag:

  • niet korter zijn dan één maand vanaf de datum waarop hetzij de jaarrekening, hetzij de rekening van ontvangsten en uitgaven is goedgekeurd.
  • noch langer zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten.

Dit jaar heeft men tijd tot uiterlijk 26 september 2019 om de aangifte in te dienen, indien je boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Wanneer het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar, is de indieningsdatum afhankelijk van de afsluitingsdatum en de datum van de jaarlijkse algemene vergadering. De bijhorende deadlines vind je hier.
 

Opgelet: de aangifte in de rechtspersonenbelasting omvat in principe steeds één kalenderjaar. In tegenstelling tot de vennootschapsbelasting bestaat er geen mogelijkheid om een aangifte in te dienen over een gebroken boekjaar, de boekhouding dient hiervoor dus verwerkt te worden. Hiervan kan enkel uitzonderlijk – bij tolerantie van de administratie – worden afgeweken.

Welke inhoudelijke wijzigingen zijn er ten opzichte van vorig jaar? 

  • Een nieuw vak Code 5206 ‘Kosten van de mobiliteitsvergoeding ten belope van een gedeelte van het voordeel alle aard’
  • In het vak ‘ Diverse bescheiden en opgaven’ is het voortaan verplicht een opgave 274 APT-8 toe te voegen bij de aangifte. Deze opgave heeft betrekking op de steunmaatregel ‘vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in kader van investeringen gedaan in een inrichting gelegen in een steunzone’. 
  • In het vak ‘voorafbetalingen’ dien je de voorafbetalingen niet meer op te splitsen per kwartaal. 

Welke bijlagen mag je zeker niet vergeten?

1. De jaarrekening

Tenzij je vereniging verplicht is de goedgekeurde jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, voeg je die toe bij de aangifte.

2. Winsten of verliezen uit onroerende goederen

Als er tijdens de belastbare periode onroerende goederen of rechten zijn vervreemd, dan bereken je telkens de nettomeerwaarde of het nettoverlies. Die berekening maakt deel uit van de ‘bijlage met betrekking tot meerwaarden’.

3. Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en niet-verantwoorde financiële voordelen of voordelen van alle aard

Via deze bijlage wordt aangetoond dat alle kosten werden verantwoord door middel van een fiscale fiche, deze bijlage dient eveneens opgemaakt te worden indien de belastbare basis die hieruit volgt nihil blijkt.

4. In het vak ‘Diverse bescheiden en opgaven’ is het voortaan verplicht een opgave 274 APT-8 toe te voegen bij de aangifte. Deze opgave heeft betrekking op de steunmaatregel ‘vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in kader van investeringen gedaan in een inrichting gelegen in een steunzone’.

Wat met autokosten en het voordeel van alle aard?

Als de vereniging bedrijfswagens ter beschikking stelt voor privégebruik, is de belastbare basis sinds 01/01/2017 afhankelijk van het al dan niet ten laste nemen van enige brandstofkost verbonden met het persoonlijk gebruik van de wagen. Denk aan tankkaarten, maar ook de terugbetaling van bonnetjes via onkostennota’s. Bovendien mag de eigen bijdrage van de gebruiker niet langer in mindering gebracht worden van het voordeel alle aard. De belastbare basis geef je aan naast Code 5206, deze wordt niet automatisch berekend.

Onderstaande tabel bundelt de vuistregels.

Berekening van de belastbare basis
Voordelen alle aard toegekend
Vereniging betaalt geen brandstofkosten terug Voordeel alle aard x 17%
Vereniging betaalt wel brandstofkosten terug Voordeel alle aard x 40%

Het tarief voor dit voordeel alle aard van de wagen bedraagt  29,58% (29% + 2% opcentiemen aanvullende crisisbelasting) voor aanslagjaar 2019.

Conclusie

De rechtspersonenbelasting is bijzonder specifieke materie. Contacteer dus gerust vrijblijvend een SBB-kantoor in je buurt. Onze adviseurs helpen je met plezier op weg.