Rechtspersonenbelasting 2020 voor vzw’s: hierop moet je letten

Nick Meerlaen
Fiscaal advies

Wanneer moet de aangifte ingediend worden?

De uiterlijke indieningsdatum hangt af of het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
De termijn van indiening mag:

  • niet korter zijn dan één maand vanaf de datum waarop hetzij de jaarrekening, hetzij de rekening van ontvangsten en uitgaven is goedgekeurd.
  • noch langer zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten.

Dit jaar heeft men (uitzonderlijk) tijd tot uiterlijk 29 oktober 2020 om de aangifte in te dienen, indien je boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Wanneer het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar, is de indieningsdatum afhankelijk van de afsluitingsdatum en de datum van de jaarlijkse algemene vergadering. De bijhorende deadlines vind je hier.

 

Opgelet: de aangifte in de rechtspersonenbelasting omvat in principe steeds één kalenderjaar. In tegenstelling tot de vennootschapsbelasting bestaat er geen mogelijkheid om een aangifte in te dienen over een gebroken boekjaar, de boekhouding dient hiervoor dus verwerkt te worden. Hiervan kan enkel uitzonderlijk – bij tolerantie van de administratie – worden afgeweken.

 

Welke bijlagen mag je zeker niet vergeten?

1. De jaarrekening

Tenzij je vereniging verplicht is de goedgekeurde jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, voeg je die toe bij de aangifte.

2. Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en niet-verantwoorde financiële voordelen of voordelen van alle aard

Via deze bijlage wordt aangetoond dat alle kosten werden verantwoord door middel van een fiscale fiche, deze bijlage dient eveneens opgemaakt te worden indien de belastbare basis die hieruit volgt nihil blijkt.

3. Winsten of verliezen uit onroerende goederen

Als er tijdens de belastbare periode onroerende goederen of rechten zijn vervreemd, dan bereken je telkens de nettomeerwaarde of het nettoverlies. Die berekening maakt deel uit van de ‘bijlage met betrekking tot meerwaarden’.

4. Wanneer van de steunmaatregel ‘vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in kader van investeringen gedaan door kleine en middelgrote ondernemingen in een inrichting gelegen in een steunzone gebruik werd gemaakt, is het verplicht een opgave 274 APT-8 toe te voegen bij de aangifte. 

Bovenstaand overzicht is niet limitatief, in specifieke gevallen moeten er nog bijkomende bijlagen worden bijgevoegd. 

Wat met autokosten en het voordeel van alle aard?

Eén van de meest courante belastbare elementen in de rechtspersonenbelasting zijn autokosten ten belope van het voordeel alle aard. Als de vereniging bedrijfswagens ter beschikking stelt voor privégebruik, is de belastbare basis sinds 1 januari 2017 afhankelijk van het al dan niet ten laste nemen van enige brandstofkost verbonden met het persoonlijk gebruik van de wagen. Denk aan tankkaarten, maar ook de terugbetaling van bonnetjes via kostennota’s. Bovendien mag de eigen bijdrage van de gebruiker niet in mindering gebracht worden van het voordeel alle aard. De belastbare basis geef je aan naast Code 5206, deze wordt niet automatisch berekend.

Onderstaande tabel bundelt de vuistregels.

Berekening van de belastbare basis
Voordelen alle aard toegekend
Vereniging betaalt geen brandstofkosten terug Voordeel alle aard x 17%
Vereniging betaalt wel brandstofkosten terug Voordeel alle aard x 40%

Het tarief voor dit voordeel alle aard van de wagen bedraagt  29,58% (29% + 2% opcentiemen aanvullende crisisbelasting) voor aanslagjaar 2020.

 

Conclusie

De rechtspersonenbelasting is bijzonder specifieke materie. Contacteer dus gerust vrijblijvend een SBB-kantoor in je buurt. Onze adviseurs helpen je met plezier op weg.