Opzeg van de gepensioneerde pachter

De oude pachtwetgeving bood reeds de mogelijkheid om de pacht van jouw gepensioneerde pachter te beëindigen. Het Pachtdecreet herneemt deze opzegmogelijkheid en geeft jou de mogelijkheid de pacht te beëindigen om zelf het gepachte goed volledig of gedeeltelijk te exploiteren of de exploitatie over te dragen aan bevoorrechte familie of een leefbaar bedrijf. Het decreet maakt deze vorm van opzeg echter veel toegankelijker.

Actieve landbouwer centraal

Bij pacht staat de actieve landbouwer centraal. De regelgeving is immers van toepassing op onroerende goederen die hoofdzakelijk gebruikt worden in het landbouwbedrijf. Het decreet speelt hier verder op in en maakt het de verpachter makkelijker om een gepensioneerde pachter geldig op te zeggen. 

Opzeg onder voorwaarden

Je kan een gepensioneerde pachter enkel geldig opzeggen wanneer tegelijkertijd voldaan is aan onderstaande voorwaarden:

  • Jouw pachter heeft de pensioenleeftijd bereikt;
  • hij geniet effectief een rust- of overlevingspensioen;
  • hij kan geen bevoorrechte familieleden aanwijzen die zijn exploitatie kunnen verderzetten.

De tweede voorwaarde vormde in de oude regelgeving een hindernis bij de opzeg. De pachter is immers niet verplicht een pensioen op te nemen vanaf zijn pensioenleeftijd. Als eigenaar kon je onmogelijk achterhalen of jouw pachter effectief een rust- of overlevingspensioen genoot. Het Pachtdecreet voert dan ook een weerlegbaar vermoeden in waarbij de bewijslast wordt omgekeerd. Het is niet langer aan de verpachter om na te gaan of de pachter een pensioenuitkering geniet. Het is aan de pachter om op vraag van de verpachter aan te tonen dat hij effectief geen pensioen geniet en mocht dit wel het geval zijn dat hij dan bevoorrechte opvolgers kan aanduiden. 

Mogelijke scenario’s bij opzeg

Wat betekent dit voor jouw opzeg? Drie mogelijke scenario’s kunnen zich voordoen wanneer je bij de pachter informeert naar de pensioenuitkering en bevoorrechte opvolgers. 

  1. De pachter heeft geen pensioenuitkering: je kan de pacht niet opzeggen;
  2. De pachter geniet wel een pensioenuitkering maar kan een bevoorrecht familielid als zijn opvolger aanduiden: je kan ook in deze situatie de pacht niet opzeggen. Maar! De opvolger moet wel binnen het jaar de exploitatie van de pachter overnemen. Gebeurt dit niet dan kan je alsnog opzeg geven;
  3. De pachter geniet een pensioenuitkering en kan geen opvolger aanduiden: je kan pacht opzeggen.

Met de invoering van het nieuwe decreet kan je met kennis van zaken een einde maken aan de pacht van een gepensioneerde pachter. Kleine nuance hierbij. De rechter krijgt wel de mogelijkheid om een opzeg toch ongeldig te verklaren in bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld om gezondheidsredenen, omdat de opvolger zijn beroepsopleiding nog niet heeft voltooid … 

Isabel Dillen
Isabel Dillen
juridisch adviseur