De nitraatresiducampagne komt er weer aan. Wat moet je weten en doen?

Jan Meykens
Omgevingsadvies

Ga na of je stalen moet nemen in de periode van 1 oktober t.e.m. 15 november

Er zijn 2 soorten nitraatresidubepalingen:

  • Controlestalen in opdracht en op kosten van de Mestbank
  • Verplichte stalen die je zelf moet laten nemen en waarvoor je zelf een labo moet aanstellen

Die verplichting kan het gevolg zijn van de keuze voor derogatie dit jaar, een negatieve perceel evaluatie van het nitraatresidu vorig jaar of een maatregel opgelegd na een bedrijfsdoorlichting. Verder kan je ook een vrijstelling voor gebiedsgerichte maatregelen hebben waardoor je dit najaar een bedrijfsevaluatie moet uitvoeren.

Je beheert je nitraatresidustalen via de staalname-applicatie SNapp. De Mestbank stuurt jouw een mail of brief wanneer je op het Mestbankloket kan opzoeken welke percelen bemonsterd moeten worden (www.mestbankloket.be, rubriek staalnames > bodem > nitraatresidu).

Hoe verloopt de campagne via SNapp?

  1. Via het Mestbankloket, ga je naar de rubriek SNapp. Voor verplichte stalen in eigen opdracht dien je het gewenste laboratorium te selecteren. Hierbij kan je ook de gewenste staalnameperiode opgeven en of je al dan niet aanwezig wil zijn bij bemonstering.
  2. Via SNapp wordt de aanvraag doorgestuurd naar het laboratorium dat je kiest.
  3. Belangrijk! Het laboratorium moet jouw vraag wel bevestigen. Best dat je daarom op voorhand contact opneemt met een labo om hierover de nodige afspraken te maken.
  4. Na de bemonstering bezorgt het laboratorium de resultaten automatisch aan de Mestbank en kan je de voorlopige resultaten van de nitraatresidubepaling van de aangeduide percelen raadplegen in SNapp.

Verder moet je volgende zaken melden via het Nitraatmeldpunt:

  • Voor controlestalen in opdracht van de Mestbank kan je tot uiterlijk 30 september 2023, aangeven of je aanwezig wilt zijn bij de staalname en/of je band- of rijbemesting hebt toegepast na 1 juli 2023 op je geselecteerde perceel. De VLM brengt het labo op de hoogte van die melding. Na 30 september moet je hiervoor rechtstreeks contact opnemen met het labo dat door de Mestbank is aangeduid om de staalname op jouw perceel uit te voeren. De contactgegevens van het labo, kan je terugvinden in de e-mail of op de brief met de geplande staalnamedatum die je van het labo ontvangt.
  • Herselectie van percelen op basis van eventuele teeltschade is niet meer mogelijk.

Controleer ook of je voldoende tuinbouwstalen genomen hebt

Teel je groenten van groep I of groep II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen in volle grond op percelen gelegen buiten gebiedstype 0, dan heb je de verplichting om stikstofanalyses met bijhorend bemestingsadvies, te nemen.

Die stalen moet je digitaal aanvragen via SNapp. Via SNapp kan je nagaan hoeveel stikstofstalen je al aanvroeg. Je komt er ook te weten of je al dan niet hebt voldaan aan de verplichting.

Als je de nodige stikstofanalyses niet laat uitvoeren, wordt de stikstofbemestingsnorm in 2024 verlaagd voor percelen buiten gebiedstype 0 waarop je in dat jaar groenten van groep I of groep II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen teelt.

  • Op percelen waarop je in het volgende jaar één relevante teelt verbouwt als voor-, hoofd- en/of nateelt, daalt de stikstofbemestingsnorm met 20%.
  • Op percelen waarop je in het volgende jaar een combinatie van teelten verbouwt als voor-, hoofd- en/of nateelt waarvoor normaal gezien een hogere bemestingsnorm van toepassing is, zoals bv. twee groenten van groep I, of een hoofdteelt die geen groente is in combinatie met een groente van groep I als voor- of nateelt, wordt de stikstofnorm beperkt tot de norm van de hoofdteelt alleen.

Heb je reeds voldoende stikstofanalyses genomen, maar kon je deze door problemen met coördinaten, teeltcode of dergelijke niet correct melden bij de Mestbank? Dan neem je best contact op met je labo. De stikstofanalyses moet je ten laatste nemen voor de laatst geplande bemesting en uiterlijk voor 15 oktober 2023. Wanneer je de bemesting uitvoert, moet je over het bemestingsadvies beschikken en hier rekening mee houden!

Vragen over de nitraatresiducampagne?

Neem contact op met je SBB-adviseur. Hij of zij helpt je graag verder.