Kan mijn vennootschap nog een dividend uitkeren?

Vele ondernemingen plannen in april of mei hun jaarlijkse algemene vergadering. Op de agenda staat dan onder andere de goedkeuring van de jaarrekening en de eventuele uitkering van dividenden. De coronacrisis heeft een negatieve invloed op de financiële positie van heel wat vennootschappen. In de media horen we geregeld berichten over (genoteerde) bedrijven die beslissen dit jaar geen dividend uit te keren. Hoe zit dat voor jouw onderneming? Mag jij nog dividenden uitkeren?

Ik heb een BV/CV

Sinds begin 2020 geldt een nieuwe regeling voor uitkeringen in de BV en de CV. Een dividend uitkeren kan in deze vennootschapsvormen enkel wanneer aan de zogenaamde “dubbele test” wordt voldaan.

 

Let op: jouw BVBA is sinds 1 januari 2020 automatisch een BV geworden. Dit betekent dat de dubbele test op jouw onderneming van toepassing is, ook al heb je nog niet de formele omvorming (via statutenwijziging) van BVBA naar BV gedaan.


Netto-actieftest

De eerste test is de netto-actief- of de balanstest. Je mag geen dividend uitkeren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden. 

Bovendien is het niet toegestaan een uitkering te doen indien het eigen vermogen na de uitkering zou dalen tot onder het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen. Dit kijk je na tijdens de algemene vergadering.

Liquiditeitstest

De tweede test is de liquiditeitstest. Je kan slechts een uitkering doen indien de vennootschap na de uitkering in staat blijft haar schulden te voldoen (volgens de te verwachten ontwikkelingen). Dit betekent dat ze haar schulden nog minstens twaalf maanden na de uitkering moet kunnen betalen.

Het bestuursorgaan voert de liquiditeitstest uit. Deze test is een stuk vager dan de netto-actieftest. Het bestuursorgaan moet hiervoor immers naar de toekomst kijken: zal de vennootschap het volgende jaar haar schulden nog kunnen betalen? Het bestuur kan niet met alle toekomstige factoren rekening houden. Daarom stelt de wet dat het bestuursorgaan moet kijken naar de ‘te verwachte ontwikkelingen’.

Hier kunnen het coronavirus en de daarbij horende maatregelen roet in het eten strooien. De impact op ondernemingen is op dit moment reeds groot. Hoe die impact zich in de toekomst verder ontwikkelt, is onzeker. Wordt er nog evenveel verkocht als de vorige jaren? Blijven de klanten de facturen betalen? Blijven de handelspartners dezelfde voorwaarden hanteren? Worden de kosten van grondstoffen hoger, of net lager? Zal het personeel vaker ziek zijn? Indien je de liquiditeitstest uitvoert in deze coronacrisis, doe je dit met de nodige omzichtigheid.

 

Let op: keert de vennootschap toch een dividend uit, ook al is de uitkomst van één van de testen negatief, kan de vennootschap dit dividend later terugvorderen. Daarbij kunnen ook de bestuurders tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voorvloeiende schade. Dit omdat zij de uitkering hebben toegestaan, hoewel de liquiditeitstest een negatief resultaat had. Bovendien kunnen zij ook strafrechtelijk vervolgd worden.

 

Ik heb een NV

Voor de NV geldt de dubbele test niet. Enkel de netto-actieftest speelt hier. Een NV mag geen uitkering doen indien het netto-actief is gedaald, of  ten gevolge van de uitkering zou dalen, tot onder het bedrag van het gestorte (of eventueel van het opgevraagde) kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. 

Dit betekent niet noodzakelijk dat NV’s sneller een uitkering zullen doen dan BV’s of CV’s. Elk lid van een bestuursorgaan moet zijn taak ten opzichte van de vennootschap naar behoren uitvoeren. Ziet het bestuursorgaan dat de liquiditeitspositie van de vennootschap op de helling staat, dan zal het dus de algemene vergadering moeten afraden tot uitkering over te gaan.

 

Meer informatie?

Heb je na het lezen van dit artikel  nog vragen ? Neem contact op met onze experten. Wij helpen je graag op weg.