Hernieuwde btw-regeling voor hoeveverbreders

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Uitdoving forfaitaire btw-regelingen voor kleinhandel

De meeste ondernemers betalen btw op hun werkelijke ontvangsten. Om deze ontvangsten te bepalen moet je een boekhouding bijhouden. Een aantal ‘kleine’ handelaars (zoals de ijsbereider, de slager-spekslager, de zuivelverkoper en de kapper) zonder boekhouding kunnen voor een forfaitaire regeling in de btw kiezen. Wanneer je opteert voor deze forfaitaire regeling, wordt de btw berekend op een forfaitaire aanslag. Hiervoor hoef je dus geen boekhouding bij te houden, dit is een grote administratieve vereenvoudiging.
Deze forfaitaire regelingen worden nu uitgedoofd. Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om in te stappen in deze forfaitaire btw-regeling voor kleinhandel. Wie al gebruik maakt van het btw-forfait, kan deze toepassen tot 1 januari 2028. Kortom, vanaf 2028 verdwijnen de forfaitaire regelingen voor kleine handelaars definitief. 

Gevolgen?

Naast deze forfaitaire btw-regelingen voor kleine handelaars, is er ook nog een bijzondere btw-regeling specifiek voor de landbouwondernemer (naast de gewone btw-regeling). Dit noemt men het btw-landbouwforfait. Onder dit forfait moet je als landbouwer geen btw aanrekenen of afdragen aan de schatkist en geniet je een administratieve vereenvoudiging (bijvoorbeeld geen facturen uitreiken en geen btw-aangiften invullen). Daarnaast heb je geen recht op btw-aftrek, maar in bepaalde gevallen krijg je die btw wel terugbetaald in vorm van forfaitaire compensaties op bepaalde van jouw verkopen.

Het btw-landbouwforfait blijft - voor alle duidelijkheid - bestaan, maar de afschaffing van de forfaitaire btw-regelingen voor kleine handelaars heeft wel een impact hebben op de toepassing ervan. Het zal namelijk niet meer mogelijk zijn om na 2027 de landbouwregeling te combineren met een forfait voor kleine handelaars (bijvoorbeeld ijsverkoper of slager). En vandaar heeft men vanaf 2022 enkele zaken gewijzigd aan het btw-landbouwforfait en de combinatie ervan met andere btw-regelingen.

De combinatie van het btw-landbouwforfait en de forfaitaire regeling voor kleine handelaars blijft van toepassing tot en met de definitieve afschaffing in 2028!

Wijzingen vanaf 2022

Het landbouwforfait is een uitzondering op de gewone btw-regeling. Vandaar dat niet iedereen het landbouwforfait mag toepassen. Of dit mogelijk is hangt o.a. af van jouw specifieke landbouwactiviteiten. Per activiteit moet je nagaan of dit toegelaten is onder het landbouwforfait. Zo neen, moet er mogelijks geopteerd worden voor een ander btw-regime met andere btw-gevolgen. 

De activiteiten die je als landbouwer mag uitoefenen onder het btw-landbouwforfait, zijn uitgebreid. Nu vallen ook bijvoorbeeld de tijdelijke overdracht van productiequota en diensten die rechtstreeks bijdragen tot de voortbrengst van landbouwproducten (zoals het snoeien en vellen van bomen) (met uitzondering van tuinwerkzaamheden en seizoensgebonden werk in onroerende staat) onder deze regeling.

Enkel de levering van zelf voortgebrachte producten, contractteelt en -mesterij blijven in aanmerking komen voor de forfaitaire compensaties

Daarnaast kan je sommige nevenactiviteiten uitoefenen onder de gewone btw-regeling in combinatie met het btw-landbouwforfait voor jouw landbouwactiviteiten. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • De nevenactiviteiten zijn verbonden met de hoofdactiviteit van jouw landbouwonderneming.
 • De nevenactiviteiten komen voor in de lijst van de toegestane activiteiten.
 • De omzet van de nevenactiviteiten mag maximaal 30% van de totale omzet van jouw landbouwonderneming bedragen. Je mag dit percentage ook in de loop van vorig kalenderjaar niet overschreden hebben.

 

Dit zijn de meest relevante activiteiten die zijn toegestaan onder de gewone btw-regeling in combinatie met het btw-landbouwforfait:

 • Verrichten van seizoensgebonden werk in onroerende staat (zoals het strooien van grind en ruimen van sneeuw voor de gemeente);
 • Overdracht van groene stroomcertificaten met betrekking tot de landbouwonderneming geproduceerde elektriciteit;
 • Levering van voortgebrachte producten of geteelde dieren die een andere dan primaire bewerking hebben ondergaan (zoals de verkoop van conserven, wijn, fruitsap, cider en ijs);
 • Diensten op educatieve boerderijen en zorgboerderijen;
 • Terbeschikkingstelling van gemeubelde logies en toerisme op de landbouwonderneming;
 • Restaurantdiensten binnen de landbouwonderneming; enzovoort.

Alle nevenactiviteiten (inclusief voormelde toegestane activiteiten onder de gewone btw-regeling) kunnen in principe ook onder de kleine ondernemingsregeling plaatsvinden. Enkel hoteldiensten en werk in onroerende staat zijn hiervan uitgesloten. Let op, de omzet mag maximaal gelijk zijn aan 25.000 euro onder deze btw-regeling.

De gewone btw-regeling is niet combineerbaar met de kleine ondernemingsregeling, en omgekeerd. Ofwel pas je dus de gewone btw-regeling toe voor de nevenactiviteiten ofwel de kleine ondernemingsregeling indien jouw omzet uit deze nevenactiviteiten kleiner is dan 25.000 

Deze twee voormelde wijzigingen betekenen dus dat je als landbouwer meer activiteiten onder het btw-landbouwforfait kan uitoefenen, of onder de gewone btw-regeling of kleine ondernemingsregeling in combinatie met de landbouwregeling. Valt een van jouw activiteiten niet onder voormelde regelingen, dan is de gewone btw-regeling van toepassing op alle activiteiten van de landbouwonderneming. Het btw-landbouwforfait is dan niet langer van toepassing.

Een voorbeeld: Je voert als landbouwer jouw hoofdactiviteit uit in melkvee en verkoopt daarnaast ijsjes ter plaatse en drank voor afhaal. Het melkvee valt onder de landbouwregeling en de verkoop van ijsjes ter plaatse onder de gewone btw-regeling. Het afhalen van drank is onderworpen aan een btw-tarief van 6%. Dit is geen toegestane activiteit en daardoor uitgesloten van de gewone btw-regeling voor nevenactiviteiten. Jouw hoofd- en nevenactiviteiten vallen door de verkoop van drank voor afhaal onder de gewone btw-regeling. De toepassing van het btw-landbouwforfait is dan niet langer mogelijk.

Ten slotte is er in principe geen combinatie meer mogelijk tussen het btw-landbouwforfait en werk in onroerende staat. Het soort werk in onroerende staat en de omzet van de nevenactiviteiten zal de doorslag geven:

 • Diensten die bijdragen tot de voortbrengst van landbouwproducten (bijvoorbeeld het snoeien en vellen van bomen) kunnen nog onder het btw-landbouwforfait.
 • Seizoensgebonden werk in onroerende staat (zoals het het strooien van grind en ruimen van sneeuwen voor de gemeente) kan onder de gewone btw-regeling voor nevenactiviteiten mits de 30%-voorwaarde is voldaan.
 • Seizoensgebonden werk in onroerende staat dat niet voldoet aan de 30%-voorwaarde én ander werk in onroerende staat, zullen ervoor zorgen dat alle activiteiten van jouw landbouwonderneming onder de gewone btw-regeling vallen. Het btw-landbouwforfait is dan niet langer mogelijk.

 

Meer weten?

Heb je vragen over je btw? Je SBB-adviseur helpt je met plezier op weg!