Wat met lopende contracten bij een overname of fusie?

Ondernemers

Met een fusie of overname je marktpositie verstevigen: steeds meer ondernemers hebben er wel oren naar. Al komen er bij zo’n transactie ook meteen praktische vragen naar boven. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de lopende contracten?

Je neemt de aandelen van een vennootschap over

De bestaande aandeelhouders of vennoten verkopen je hun aandelen, waardoor de eigendomsstructuur van de vennootschap verandert: jij bent nu de aandeelhouder of vennoot. Maar de juridische entiteit op zich verandert niet, ook al is die in andere handen gekomen. De vennootschap blijft dus ook gewoon bestaan als de contractpartij bij de lopende overeenkomsten. Bijgevolg lopen alle contracten gewoon door, zoals bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomsten, de contracten met leveranciers enzovoort. 

Omdat je met de aandelen ook alle lopende contracten overneemt, check je die best vóór de overname. Neem indien nodig verklaringen en waarborgen op in het overnamecontract. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Je neemt een handelszaak of handelsfonds over

Een handelszaak of een handelsfonds is een geheel van goederen, die worden gebruikt worden om een bedrijf te voeren en om een bepaald cliënteel aan te trekken en te onderhouden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de handelsnaam, het merk en het logo, het cliënteel, het personeel, het huurrecht, lopende overeenkomsten met leveranciers, het huurrecht, … De wet geeft geen definitie en geen omschrijving van een handelsfonds.

Het gebrek aan wettelijke definitie brengt met zich mee dat de partijen, bij de overdracht van een handelsfonds, de bestanddelen ervan tot op zekere hoogte zelf mogen bepalen. Wel is het zo dat de essentiële bestanddelen, dus alles wat nodig is om de onderneming verder te zetten, moeten worden overgedragen. Er moet immers een continuïteit van uitbating mogelijk zijn.  

Neem je een handelszaak over, dan moet je dus altijd nagaan welke lopende contracten er inherent verbonden zijn aan de zaak. Leverancierscontracten of arbeidscontracten behoren bijvoorbeeld tot het handelsfonds. Normaal gezien worden deze overgedragen aan de koper, aangezien hij deze nodig heeft om de activiteit verder te zetten. De partijen kunnen echter onderling afspraken maken om bepaalde contracten uit te sluiten van de overdracht. Daarnaast kunnen partijen overeenkomen dat ook andere rechten of plichten, die niet essentieel zijn voor de uitbating, samen met het handelsfonds worden overgedragen, zoals bijvoorbeeld schuldvorderingen, bepaalde vergunningen...

Is er een wederzijdse overeenkomst, waarbij de overdrager en de tegenpartij zowel schuldeiser als schuldenaar zijn, in het spel? Dan heb je de toestemming van de contractspartij nodig voor de overdracht van het contract. Je mag dus lopende bestellingen niet zomaar verder uitvoeren in de plaats van je overlater. Ontbreekt het akkoord van de klant, dan kan hij zijn bestelling ontbinden en het voorschot terugeisen.

Breng klanten, leveranciers en andere partijen op de hoogte dat jij voortaan het handelsfonds uitbaat. Doe je dat niet, dan mag je klant in principe zijn factuur betalen aan je overlater.


Je fuseert met een andere vennootschap

Een fusie is een rechtshandeling waarbij het hele vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, op een andere vennootschap overgaat. Hierbij hoort ook een tegenprestatie: de uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschap aan de vennoten of aan de aandeelhouders van de ontbonden vennootschap. Deze andere vennootschap kan een bestaande vennootschap zijn (“fusie door overneming”) of een nieuw opgerichte vennootschap (“fusie door oprichting”)..

Net zoals bij overnames lopen alle contracten verder, tenzij ze expliciet vermelden dat een fusie de overeenkomst beëindigt. Screen dus alle lopende contracten hierop vóór de eigenlijke transactie. Ook belangrijk: zet dubbele contracten stop (bv. boekhoudkantoor, commissaris, verzekeringspolissen). 

Informeer klanten, leveranciers en andere contractpartijen van de ontbonden vennootschap over de fusie. Zo kunnen ze hun diensten aan de juiste vennootschap leveren of weten ze van welke entiteit ze voortaan prestaties zullen ontvangen. 

Naast lopende contracten komt natuurlijk nog heel wat meer kijken bij de voorbereiding van een overname of fusie. Een helpende hand nodig? We begeleiden je doorheen het hele proces, van een faire prijs tot de kleine lettertjes van de fusie- of overnamedeal.

Op zoek naar zakelijk-juridisch advies rond een fusie of overname?

Ontdek wat we voor jou kunnen betekenen of maak vrijblijvend een afspraak.