Wat moet je in de gaten houden bij de start van het nieuwe mestjaar?

Voorlopig is er nog geen nieuw MAP7. De bestaande maatregelen uit MAP6 worden, zonder derogatie, verder gezet. In 2023 werden er wel nieuwe gebiedstypes van kracht. We zetten een aantal belangrijke punten op een rijtje. 

Aanpassingen aan de mestaangifte

Belangrijk bij het invullen van de mestaangifte is dat jouw kunstmestgebruik op basis van het gebruiksregister vooraf werd ingevuld door de Mestbank. Dit is jouw eigen gebruik maar ook het gebruik van andere landbouwers op jouw percelen. Controleer dit zeker en vast goed. Als je fouten vaststelt, kan je die hoeveelheden nog wijzigen. Net zoals vorig jaar moet je wel nog zelf de hoeveelheid kunstmest in stock opgeven. 

Sinds de vorige campagne moet je ook aanduiden of er op jouw bedrijf dierlijke of andere meststoffen zijn opgeslagen in één of meerdere mestzakken.  

Als je kiest voor regressie als varkens- of pluimveehouder volstaat het om een voederregister toe te voegen. Het voederattest is niet langer noodzakelijk. 

Belangrijk! Voor de aangifte van de opslag van mestsoorten waarvoor er geen forfaitaire richtwaarde bestaat, moet je over een geldig analyseresultaat beschikken. Zorg er zeker voor dat dit in orde is want anders kan de Mestbank daar een boete voor opleggen. Dit kan eventueel nog tot uiterlijk 15/02. 

Nieuwe afbakening gebiedstype 2 of 3 sinds 2023

In 2023 werden er nieuwe gebiedstypes van kracht. In het overzicht van de bemestingsnormen 2023 kan je zien in welke gebiedstypes jouw percelen gelegen zijn. Bekijk deze zeker waar er verschillen zijn. Die aangepaste gebiedstypes kunnen impact hebben op de bemestingsnormen, het areaal vanggewassen, het gebruik van de AGR-GPS-app bij burenregelingen, specifieke regels over het vervoer van mest in de zomerperiode en het bemestings- en gebruiksrecht van de percelen. 

AGR-GPS-app gebruiken in 2024

In 2024 is het gebruik van AGR-GPS-app nog steeds verplicht voor alle transporten waarbij je vloeibare dierlijke mest met een burenregeling transporteert naar een afnemer met percelen in gebiedstype 2 of 3. Voorbeelden hiervan zijn de afzet naar percelen of naar de mestkelder. Het gebruik van de app is ook verplicht bij afzet naar een perceel in gebiedstype 0 of 1 als de landbouwer die de mest ontvangt ook beschikt over percelen in gebiedstype 2 of 3. In de zomerperiode volstaat in sommige gevallen deze app niet en moet je een erkend mestvoerder gebruiken. 

Mestkeuze wijzigen voor 15/02/2024

Vergeet niet jouw mestkeuze (analyse of forfait) te maken voor 15 februari of voor jouw eerste mesttransport moest dat vroeger zijn. Wijzig je niets dan loopt jouw mestkeuze van vorig jaar automatisch verder. 

Voorlopig ook geen derogatie in 2024

Momenteel zijn de onderhandelingen over MAP7 nog lopende. De huidige derogatie liep af einde 2022. De Mestbank geeft mee dat je er rekening mee moet houden dat er in 2024 mogelijk geen derogatie kan toegepast worden. 

Communicatie Mestbank doelareaal en gevolgen overschrijding nitraatresidu

In de loop van januari zal de Mestbank ook de resultaten van de nitraatresiducampagne 2023 en de eventuele gevolgen voor jouw bedrijf publiceren op het Mestbankloket. Verder zal ze ook jouw vanggewasrapport publiceren waarin nagegaan wordt of jouw doelareaal gehaald werd in 2023. Als je hiermee niet akkoord ben, kan je in bezwaar gaan. 

Het digitale kunstmestregister in 2024

Ondanks de vernietiging van het uitvoeringsbesluit dat de verplichting inhield om te werken met het door de Mestbank ontwikkelde digitaal kunstmestregister, blijft de digitale registratie van de verkoop, aankoop en het gebruik van kunstmest verplicht volgens de bepalingen in het Mestdecreet en de VLAREME. Wie het kunstmestregister van het Mestbankloket gebruikt, kan dat gewoon blijven doen. Al moeten zowel de kunstmesthandelaars als de landbouwers het register nu wel sneller invullen dan voorheen: binnen de 48 uur.  

Wie dat wil kan nu een eigen digitaal register bijhouden, dat dezelfde informatie bevat als het kunstmestregister op het Mestbankloket en van waaruit de gegevens ook geautomatiseerd doorgestuurd moeten worden naar de Mestbank. De Mestbank zal de ontvangen gegevens opvolgen en analyseren. Toezichthouders kunnen het digitaal kunstmestregister ook opvragen of ter plaatse inkijken.  

Binnen welke termijn moet ik als landbouwer de kunstmestregisters invullen?  

Door de vernietiging van het uitvoeringsbesluit dat de verplichting inhield om te werken met het door de Mestbank ontwikkelde digitaal kunstmestregister, moet je het register binnen de 48 uur invullen. Bij controleacties zal de Mestbank evenwel gedogen dat je nog steeds werkt volgens de meer soepele termijnen en bepalingen van het vernietigde uitvoeringsbesluit die je hieronder vindt. 

Basisregel 

Het register moet uiterlijk de 7de dag na de feiten ingevuld worden. Dat betekent dat het verhandelingsregister uiterlijk de 7de dag na de verhandeling (ontvangst, overdracht of gebruik op eigen grond buiten Vlaanderen) moet ingevuld worden. Ook het gebruiksregister moet uiterlijk de 7de dag na het gebruik (de opbrenging) ingevuld worden. 

Uitzondering voor bedrijven met een vrijstelling 

Als jouw bedrijf beschikt over een vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen, heb je tijd tot het einde van de maand die volgt op de maand van de feiten om jouw verhandeling of gebruik te registreren. Bovendien mag je dan de hoeveelheid kunstmest die je hebt gebruikt, sommeren per meststof, per perceel en per maand (in plaats van per dag). Jouw verhandelingen moet je wel per verhandeling registreren. Elke landbouwer kan die vrijstelling aanvragen.  

Koppeling met register handelaar

Je hebt ook de mogelijkheid om voor het verhandelingsregister de koppeling te maken met het register van jouw handelaar. Je moet dit expliciet aanduiden in het Mestbankloket. Doe dit, want zo vermijd je dubbel werk. 

Meer weten?

Heb je vragen, neem dan contact op met jouw milieuadviseur.

Jan Meykens
Jan Meykens
productmanager milieu