Bedrijfswagen in je vennootschap: fiscale spelregels

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Aftrekbaarheid in vennootschapsbelasting

De kosten van een bedrijfswagen zijn voor je vennootschap aftrekbaar volgens een zogenaamde gramformule sinds 2020 (boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020). Deze berekening houdt zowel rekening met de CO2-uitstoot van je wagen als het brandstoftype. Het aftrekbaar tarief wordt als volgt berekend: 120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km).

De brandstofcoëfficiënt verschilt naargelang het type wagen en bedraagt: 

  • 1 voor dieselwagens;
  • 0,95 voor benzinewagens;
  • 0,90 voor auto’s op aardgas < 12 fiscale Pk.

De fiscale aftrekbaarheid wordt trouwens begrensd afhankelijk van de uitstoot van je firmawagen: met een ondergrens van 50% en een bovengrens van 100%. Concreet betekent dit dat de 120%-aftrek voor zuiver elektrische wagens afgeschaft en vervangen wordt door een 100%-aftrek. Voor plug-in hybride wagens, die nog deels op brandstof rijden, gelden dan weer bijzondere regels.

 

Uitzondering

Auto’s die meer dan 200 g CO2/km uitstoten zijn maar voor 40% aftrekbaar.

Een voorbeeld: Jan Baets is een bedrijfsleider, zijn vennootschap kocht in 2021 een nieuwe benzinewagen van 23.000 euro met een CO2-uitstoot van 100 gr/km. In 2021 kan ze deze kosten bewijzen: 

  • Aankoop auto: 23.000 euro (afschrijving op 5 jaar: 4.600 per jaar)
  • Benzinekosten: 1.350 euro
  • Onderhoudskosten: 750 euro
  • Verzekeringen: 600 euro
  • Verkeersbelasting: 200 euro

Op basis van specifieke kenmerken van de auto en de gramformule bedraagt het aftrekpercentage:
120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km) = 120% - (0,5 x 0,95 x 100) = 72,50%.

Het aftrekbaar gedeelte van zijn autokosten wordt als volgt berekend:
 

Totaal autokosten Fiscaal aftrekbaar als werkelijke beroepskost
4.600 + 1.350 + 750 + 600 + 200 = 7.500 euro 7.500 x 72,50% = 5.437,50 euro

Btw-aftrek

De btw is aftrekbaar op basis van het werkelijk beroepsmatig gebruik, met een maximum van 50%:

> 50% beroepsmatige kilometers 50% btw-aftrek
50% beroepsmatige kilometers
< 50% beroepsmatige kilometers  < 50% btw-aftrek

Aangezien bedrijfswagens steeds voor 100% beroepsmatig worden gebruikt, is de btw steeds voor 50% aftrekbaar.
 

Voordelen alle aard voor bedrijfswagens

Je vennootschap kan je een bedrijfswagen ter beschikking stellen. Als je hiermee ook privé-verplaatsingen (zuivere privé-verplaatsingen en woon-werkverplaatsingen) doet, wordt een voordeel alle aard aangerekend. 
Dit voordeel wordt forfaitair bepaald op basis van onder meer de aankoopwaarde van de wagen in nieuwe staat en de CO2-uitstoot. Op dit voordeel word je privé belast, tenzij je dit voordeel geheel of gedeeltelijk terugbetaalt aan je vennootschap. Dan is er namelijk een eigen bijdrage die je voordeel weer vermindert of tot nul herleidt. 

Je vennootschap moet ook altijd – vóór de aftrek van eventuele eigen bijdragen – een percentage belastingen op je voordeel alle aard betalen: 40% ervan als je zaak de privé brandstofkost volledig of gedeeltelijk draagt, 17% als je die kosten uit eigen zak betaalt. Deze blogpost legt het verschil verder uit.

Bij voordelen alle aard voor de bedrijfswagens is de btw aftrekbaar volgens het werkelijk gebruik bij een gratis terbeschikkingstelling, er is dus geen btw op de voordelen alle aard van toepassing. Bij de terbeschikkingstelling van een wagen tegen vergoeding is de btw volledig aftrekbaar (dus 50% aftrekbaar) met een maatstaf van heffing gelijk aan de ‘normale waarde’. Indien het beroepsgebruik meer is dan 50%, dan moet je geen ‘normale waarde’ berekenen.

Kilometervergoeding

Een andere optie is dat de vennootschap je vergoedt voor je professionele verplaatsingen gedaan met je eigen wagen. Deze laatste maak je eigenlijk voor rekening van je vennootschap en zijn dus ’kosten eigen aan de vennootschap’. Hierdoor is de ontvangen kilometervergoeding voor jou niet belastbaar. De terugbetaling is gebaseerd op het werkelijke bedrag of op forfaitaire basis. Uitganspunt is het tarief toegekend aan het overheidspersoneel: van 1 juli 2019 t.e.m. 30 juni 2020 bedraagt dit 0,3653 euro/km en van 1 juli 2020 t.e.m. 30 juni 2021 0,3542 euro/km. 

Keren we terug naar ons voorbeeld. Bedrijfsleider Jan Baets doet in 2021 12.000 km zuivere beroepsverplaatsingen met zijn privéwagen voor zijn vennootschap. Je mag hiervoor een forfaitaire terugbetaling vragen als een ‘kost eigen aan de vennootschap’. Voorwaarde is wel dat de vergoeding niet meer bedraagt dan de voormelde kilometervergoedingen.
 

Opgelet!

Krijg je een vergoeding van je vennootschap voor privé- of woon-werk-verplaatsingen, dan is dat bedrag wel belastbaar.

Vragen over de fiscaliteit van je bedrijfswagen?

Wens je meer informatie, neem contact op met een SBB-adviseur in je regio.