De aangifte voor de patrimoniumtaks: zo werkt het

Annette Philips
Fiscaal advies

Ook in 2018 moet uw vereniging vóór 31 maart de aangifte voor de patrimoniumtaks indienen. Dit artikel maakt het hele proces duidelijk.

Ook in 2019 moet uw vereniging vóór 31 maart de aangifte voor de patrimoniumtaks indienen. Tenminste, als het patrimonium (het vermogen) van uw vzw meer dan 25.000 euro bedraagt. Dit artikel maakt het hele proces duidelijk.

Wat is de patrimoniumtaks?

Jaarlijks moet uw vereniging een patrimoniumtaks – officieel een ‘taks tot vergoeding der successierechten’ – betalen. Die taks bedraagt 0,17% op de bezittingen van uw vzw. Dit compenseert dan het vermogen dat ‘ontsnapt’ aan successierechten omdat het over generaties heen wordt opgebouwd. U betaalt dus wel enkel een taks op goederen die van blijvende en duurzame aard zijn.

Voor wie is die belasting?

In principe geldt de taks voor elke vereniging met een vermogen groter dan 25.000 euro. Al zijn sommige vzw’s vrijgesteld. Zo kunnen onder meer verenigingen voor patrimoniaal beheer erkend als natuurvereniging volledig vrijgesteld zijn, zij het onder bepaalde voorwaarden. Ook onderwijsinstellingen kunnen een gedeeltelijke vrijstelling genieten op een deel van hun bezittingen. Bij twijfel helpt uw financieel adviseur u graag verder.

Over welke bezittingen gaat het?

Onder ‘patrimonium’ verstaan we het geheel van de bezittingen die uw vzw in eigendom heeft op 1 januari van het aanslagjaar. Dit zijn investeringen in roerende of onroerende goederen, geldbeleggingen, termijnrekeningen, opstalrechten, erfpachtrechten enzovoort.

Met zichtrekeningen en kasgelden hoeft u geen rekening te houden, op voorwaarde dat het om ‘werkingsmiddelen’ gaat. Dit zijn de budgetten die u doorheen het jaar nodig heeft om uw vereniging te laten draaien. Ook kapitaal op uw spaarrekening dat u daarvoor aanwendt, hoeft u niet aan te geven.

En nu?

In januari of februari krijgt u mogelijk een aangifteformulier (‘jaarlijkse taks op vzw’s’) van het bevoegde registratiekantoor. Ontvangt u dit niet, dan bent u verplicht om zelf een aangifteformulier op te vragen en in te dienen. Meestal krijgt u ook geen uitnodiging tot betalen van de taks. U zal dus zelf de berekening moeten uitvoeren en de 0,17% op uw patrimonium spontaan storten vóór 31 maart.

Vraag raad bij uw financieel adviseur

Speel op zeker en schakel tijdig de hulp in van een expert. Wij ondersteunen u graag op maat bij uw patrimoniumaangifte.