Aandachtspunten voor buitenlandse seizoenarbeiders

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

De praktische uitwerking inzake de woonplaatsverklaring is onlangs bekend geworden en bespreken we in dit artikel.

Bevrijdende bedrijfsvoorheffing

Sinds 25 maart 2021 is er een bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18,725% van toepassing op bezoldigingen van niet-Belgische seizoenarbeiders in land- en tuinbouw. De bedrijfsvoorheffing is bevrijdend aangezien het percentage overeenkomt met de effectieve belasting voor niet-inwoners (BNI). Buitenlandse seizoenarbeiders zullen in principe geen belastingaangifte (meer bepaald BNI-aangifte) meer moeten indienen (tenzij ze opteren voor een regularisatie).

Er zijn drie voorwaarden verbonden aan het bevrijdende karakter van de bedrijfsvoorheffing:

 1. De seizoenarbeider is een inwoner van de Europese Economische Ruimte (EER).
 2. De buitenlandse seizoenarbeider (en desgevallend zijn echtgenoot) heeft in het belastbaar tijdperk in België uitsluitend een bezoldiging van seizoenarbeider in de land- of tuinbouw genoten. Bezoldigingen van seizoenarbeiders bestaan uit het loon voor de prestaties als gelegenheidsarbeider, de eindejaarpremie, de getrouwheidspremie, het vakantiegeld en eventueel een bezoldiging van een contract van bepaalde duur.
 3. De betrokken seizoenarbeider moet een woonplaatsverklaring van zijn belastingadministratie (fiscaal attest) of een andere administratie in de woonstaat (burgerlijk attest) bezorgen aan zijn werkgever, en dit uiterlijk op de dag van de eerste betaling van bezoldigingen van seizoenarbeiders in het inkomstenjaar. Let op, deze verplichting geldt pas vanaf inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023)!

 

Opgelet: betaalde bezoldigingen vóór 25 maart 2021

Je moest als werkgever 11,11% bedrijfsvoorheffing inhouden op bezoldigingen van buitenlandse seizoenarbeiders betaald vóór 25 maart 2021. Deze bedrijfsvoorheffing werkt niet bevrijdend. De betrokken seizoenarbeider zal dus een BNI-aangifte moeten indienen voor inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) bij dergelijke bezoldigingen.

 

Woonplaatsverklaring belastingadministratie en ficheplicht

Jij als werkgever moet de woonplaatsverklaring ter beschikking houden van de Belgische belastingadministratie en ze overmaken op elk verzoek van die administratie. Op de fiche 281.10 van de seizoenarbeider zal er de mogelijkheid worden voorzien om te vermelden dat de woonplaatsverklaring aan jou is bezorgd. Let op, deze verplichting geldt pas vanaf inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023)! 

Daarnaast moet je als werkgever op de fiche 281.10 ook uitdrukkelijk vermelden dat het gaat over bezoldigingen van een buitenlandse seizoenarbeider in de land- en tuinbouw die onderworpen is aan de bevrijdende bedrijfsvoorheffing. Dit doe je door ‘JA’ aan te duiden in vak 26 van de fiche.

Heb je geen woonplaatsattest ontvangen, dan bedraagt de ingehouden bedrijfsvoorheffing nog steeds 18,725%. Deze bedrijfsvoorheffing is wel niet bevrijdend, de seizoenarbeider zal met andere woorden een aangifte personenbelasting moeten indienen. Op de fiche 281.10 mag je als werkgever dan niet vermelden dat je de woonplaatsverklaring hebt ontvangen.

Samenvatting

Hier vind je een samenvattend overzicht van de wijzigingen o.b.v. de betalingsdatum van de bezoldigingen.

2021
Bezoldigingen betaald vóór 25 maart 2021 Bezoldigingen betaald vanaf 25 maart 2021
 • 11,11% bedrijfsvoorheffing
 • BNI-aangifte
 • Geen woonplaatsverklaring bezorgen
 • 18,725% bedrijfsvoorheffing
 • Bevrijdende bedrijfsvoorheffing = geen BNI-aangifte
 • Geen woonplaatsverklaring bezorgen
2022
 • 18,725% bedrijfsvoorheffing
 • Bevrijdende bedrijfsvoorheffing = geen BNI-aangifte
 • Woonplaatsverklaring bezorgen aan werkgever
 • Uitdrukkelijke vermelding op fiche 281.10