Wat met de btw bij een cultuurcontract?

Het onderscheid tussen een cultuurcontract en een pachtcontract is niet alleen juridisch relevant, maar kan ook impact hebben op de btw-behandeling ervan. Belangrijk bij het bepalen van de prijs is om te weten of je btw moet aanrekenen en zo ja, welk btw-tarief.

Cultuurcontract en pachtcontract

Een cultuurcontract is een huurovereenkomst tussen twee landbouwers. Het cultuurcontract zoals we dit al jaar en dag kennen, is een huurovereenkomst met een duur korter dan één jaar. Die duurtijd mag wel over twee kalenderjaren lopen. Deze bestaande vorm van het cultuurcontract blijft behouden maar het Vlaamse  Pachtdecreet voorziet daarnaast ook een nieuw vorm nl. het cultuurcontract voor meerjarige teelten. Voor een cultuurcontract van een meerjarige teelt gelden wel enkele bijzondere voorwaarden:

  • De overeenkomst mag niet voorafgegaan worden door eenzelfde overeenkomst;
  • De teelt komt voor op een door de Vlaamse Regering vastgestelde lijst;
  • De meerjarige teelt duurt maximaal drie jaar;
  • Het contract voorziet in een gebruikstermijn van maximaal drie jaar.

De actieve landbouwexploitant van een grond of weide staat het genot van deze gronden af aan een derde tegen betaling. Als verhuurder moet je vooraf de voorbereidingswerken uitvoeren. Er kan bovendien maar één teelt verbouwd worden per keer. 

Voldoet het contract niet aan deze vereisten, dan wordt de overeenkomst beschouwd als een pachtcontract die een looptijd van 9 jaar en een beperkte wettelijke prijs heeft. In praktijk werkt men liever met het kortetermijncontract om te vermijden dat men lange tijd niet kan beschikken over zijn eigen grond tegen een wettelijk beperkte prijs.

Btw op een cultuurcontract? 

Wanneer je als een landbouwer grond ter beschikking stelt in ruil voor een vergoeding, dan stel je een zogenaamde btw-belastbare handeling. Je moet je dan afvragen of je hier al dan niet btw op moet aanrekenen.

Een cultuurcontract is in principe een onroerende verhuur en dus zonder btw. Sinds 1 januari 2019 moet er echter ook rekening worden gehouden met de verhuurtermijn. Is de termijn langer dan 6 maanden, dan blijft het een onroerende verhuur (zonder btw). Indien de overeenkomst wordt afgesloten voor maximaal 6 maanden, dan moet je 21% btw aanrekenen. 

Let op!

Verhuren zonder btw heeft ook gevolgen voor het recht op btw-aftrek op de aankopen. Van zodra je een dienst verricht waarop een btw-vrijstelling van toepassing is, kan je de btw op jouw aankopen niet terugvragen. Dit is niet het geval wanneer je wel btw moet aanrekenen.

Wanneer contractueel bedongen is dat je als verhuurder tijdens de looptijd van het cultuurcontract landbouwdiensten zal verrichten op de grond, dan moet je 6% btw op de totale vergoeding aanrekenen.

Let op, verricht je ‘werken in onroerende staat’ (bijvoorbeeld maaien en besproeien) en is de medecontractant een belastingplichtige die periodieke aangiften indient, dan moet je geen btw aanrekenen. Jouw afnemer zal dan de btw afdragen aan de schatkist (verlegging van heffing naar de medecontractant). 

 

  Contract Contract incl. landbouwdiensten gedurende looptijd contract
0 - 6 maanden 21% btw 6% btw of medecontractant
Meer dan 6 maanden Geen btw (onroerende verhuur) 6% btw of medecontractant

 

Cultuurcontract onder landbouwforfait?

Val je onder de bijzondere landbouwregeling inzake btw en sluit je een cultuurcontract voor maximaal 6 maanden af, dan wordt het cultuurcontract in principe beschouwd als een 'nevenactiviteit' naast jouw landbouwactiviteiten onder het landbouwforfait (onder voorbehoud van toekomstige verduidelijkingen van de belastingadministratie). Deze nevenactiviteit kan je uitoefenen onder de kleine ondernemersregeling (maximale omzet van 25.000 euro) of de gewone btw-regeling.

Dit geldt ook voor een cultuurcontract inclusief bijkomende landbouwdiensten, maar ook hier geldt er een uitzondering voor ‘werken in onroerende staat’. De nevenactiviteit (bestaande uit het contract met bijkomende diensten) kan je dan namelijk enkel uitoefenen onder de gewone btw-regeling, en niet onder de kleine ondernemingsregeling. Hierdoor moet je in principe 6% btw aanrekenen tenzij de btw-verlegging van toepassing is (zie hiervoor).

De omzet uit de nevenactiviteiten mag maximaal 30% bedragen van jouw totale omzet in hetzelfde en voorafgaande kalenderjaar. Ga je als landbouwer over deze maximumgrens, dan zet dit jouw landbouwforfait inzake btw op de helling en ben je zowel voor jouw landbouwactiviteiten als nevenactiviteiten onderworpen aan de gewone btw-regeling.

Nog vragen over je btw?

Heb je vragen over je btw? Dan kan je terecht in het SBB-kantoor in jouw buurt. Onze collega's helpen je graag verder.