De aangifte van je personenbelasting 2023: wat verandert er voor jou als ondernemer?

Eden Gysemans

De aangifte van de personenbelasting voor inwoners van Vlaanderen telt dit jaar 843 codes. In dit artikel geven we je een duidelijk overzicht van de wijzigingen voor ondernemers.

Wanneer de aangifte indienen?

Vanaf aanslagjaar 2023 zijn de indieningstermijnen voor de aangifte van de personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium, namelijk de aard van de inkomsten.

Voor de papieren aangifte heb je tijd tot en met 30 juni 2023. Via Tax-on-web zijn er twee uiterste indieningsdata:

 • Algemeen principe: 15 juli 2023, en
 • Aangifte met specifieke inkomsten: 18 oktober 2023.

Onder specifieke inkomsten verstaan we:

 • zelfstandige inkomsten:
  • winsten,
  • baten,
  • bedrijfsleiderbezoldigingen, en/of
  • bezoldigingen van meewerkende echtgenoten of wettelijk samenwonenden; én
 • buitenlandse beroepsinkomsten (zowel van werknemers als zelfstandigen).

Bij een voorstel van vereenvoudigde aangifte hoef je niets te doen als het correct én volledig is. Stel je een fout of onvolledigheid vast? Stuur dan je papieren versie terug uiterlijk 30 juni 2023 of verbeter jouw aangifte via Tax-on-web tegen 15 juli 2023.

Ontbreken er zelfstandige inkomsten en/of buitenlandse beroepsinkomsten in jouw voorstel, dan kan je ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van deze indieningstermijn aanvragen. Je zal dan uiterlijk 18 oktober 2023 jouw aangifte kunnen indienen via Tax-on-web. Let op, je kan dus enkel een verlenging van de uiterste indieningstermijn aanvragen indien je effectief een zelfstandig inkomen en/of buitenlands beroepsinkomen toevoegt aan het voorstel!

Vanaf aanslagjaar 2023 bedraagt de wettelijke bewaartermijn van jouw fiscale documenten 10 jaar. Houd deze dus zeker goed bij, ook na de indiening van jouw aangifte!

Wijzigingen aangifte aanslagjaar 2023

1.    Genderneutrale aangifte

Bij een gemeenschappelijk aanslag vermeldde je de gegevens van de man in de linkerkolom en die van de vrouw in de rechterkolom. Hadden de echtgenoten of wettelijk samenwonende partners hetzelfde geslacht, dan kwamen de gegevens van de oudste persoon in de linkerkolom terecht en die van de jongste in de rechterkolom.

Vanaf aanslagjaar 2023 wordt de gemeenschappelijke aangifte genderneutraal. De oudste persoon zal voortaan de linkerkolom gebruiken, en dit ongeacht het geslacht.

Praktisch voorbeeld: ben jij een man en is jouw vrouwelijke partner ouder dan jij, dan zal zij voortaan haar gegevens in de linkerkolom vermelden. Dit geldt voor de volledige aangifte.

 

2.    Winwinlening

Het eenmalig belastingkrediet in het kader van de Winwinlening is verhoogd van 30% naar 40% bij het definitief verlies voor leningen gesloten van 16 maart 2020 tot en met 31 december 2021. In de aangifteversie van het Vlaams Gewest is er dan ook een onderscheid gemaakt tussen leningen van 16 maart 2020 tot en met 31 december 2021, én leningen vóór 16 maart 2020 en na 31 december 2021.

In de nieuwe code 3368/4368 in vak XI vermeld je het in 2022 definitief verloren gegaan bedrag van Winwinleningen gesloten van 16 maart 2020 tot en met 31 december 2021. Het in 2022 definitief verloren gegaan bedrag van leningen gesloten vóór 16 maart 2020 en na 31 december 2021, vermeld je in de nieuwe code 3379/4379 in vak XI.

3.    Corona Tax Shelter

De Corona Tax Shelter is een belastingvermindering die je kon genieten op betalingen gedaan in 2020 en 2021. Bij gebrek aan voldoende belastbare inkomsten in 2020 en/of 2021 is dit voordeel overdraagbaar gedurende de drie volgende belastbare tijdperken.

Voor de overgedragen belastingvermindering voor betalingen gedaan in 2021 is de nieuwe code 1346/2346 in vak X toegevoegd. Onder de code 1345/234 kan je net zoals vorig jaar het overgedragen voordeel voor betalingen gedaan in 2020 vermelden.

4.    Belastingvermindering voor laadpalen

De code 1365/2365 in vak X is geen nieuwe code in de aangifte. Toch vermelden we deze code in dit artikel aangezien het grensbedrag van de in aanmerking komende uitgaven voor 2022 is verhoogd van € 1.500 naar € 1.750.

In de code 1365/2365 zal je dus een bedrag van maximaal € 1.750 kunnen vermelden. Hierdoor geniet je een maximaal belastingvoordeel van € 787,50 in aanslagjaar 2023, mits alle voorwaarden van de belastingvermindering voor laadpalen zijn voldaan. 

Wat met een voorschotfactuur?

Een voorschot betaald in 2022 voor de plaatsing van een laadpaal aan je eigen woning komt ook in aanmerking voor de belastingvermindering in aanslagjaar 2023. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • Alle voorwaarden van de belastingvermindering zijn voldaan;
 • Het voorschot is definitief verworven in 2022 door de installateur; 
 • Op het ogenblik van het indienen van je aangifte beschik je over de vereiste documenten; én
 • Zowel de factuur voor de plaatsing als het AREI-attest heb je bij je aangifte voor aanslagjaar 2023 gevoegd.

Let op: je kan de belastingvermindering slechts voor één belastbaar tijdperk aanvragen. Wanneer je in verschillende belastbare tijdperken uitgaven betaalt die in aanmerking komen voor de belastingvermindering, zal je de belastingvermindering slechts mogen vragen voor de uitgaven die je in één van die belastbare tijdperken betaalde.

 

Meer weten?

Heb je vragen over je aangifte in de personenbelasting? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder.