De aangifte van je personenbelasting 2022: wat verandert er voor jou als ondernemer?

Rani Van Lysebeth
Fiscaal advies

Wanneer de aangifte indienen?

Voor de papieren aangifte heb je tijd tot en met 30 juni 2022, via Tax-on-web tot en met 15 juli 2022. Heb je een volmacht gegeven aan je boekhouder, dan ligt de deadline op 30 september 2022.

Bij een voorstel van vereenvoudigde aangifte hoef je niets te doen als het correct én volledig is. Stel je een fout of onvolledigheid vast? Stuur dan je papieren versie terug uiterlijk 30 juni 2022 of verbeter je aangifte via Tax-on-web tegen 15 juli 2022. Ook als je een volmacht hebt gegeven aan je boekhouder gelden deze data.

Wijzigingen aangifte aanslagjaar 2022

1.    Buitenlandse onroerende goederen

Vanaf aanslagjaar 2022 worden de buitenlandse onroerende goederen fiscaal op dezelfde manier behandeld als de Belgische onroerende goederen. Dit gebeurt aan de hand van het vastgesteld kadastraal inkomen of de brutohuur. Hierdoor is er aan de buitenlandse onroerende goederen nu ook een kadastraal inkomen toegekend.

Deze aanpassing verklaart waarom het vak III anders is opgebouwd. De inkomsten uit Belgische en buitenlandse oorsprong worden vanaf dit aanslagjaar aangegeven onder eenzelfde rubriek.

Let op, de inkomsten van buitenlandse onroerende goederen zijn in de regel al belast in het buitenland. Deze inkomsten mag je doorgaans dan ook vrijstellen van de Belgische belastingen. De vrijstelling moet je aanvragen via de nieuwe rubriek B in vak III.

2.    Eenmalige premie zelfstandigen

Bepaalde zelfstandigen hebben in het inkomstenjaar een eenmalige premie van 598,81 euro ontvangen. Deze eenmalige toekenning is afzonderlijk belastbaar aan 16,5% tenzij het progressief tarief voordeliger is. Je vermeldt de premie in nieuwe code 1309/2309 in vak IV. 

3.    Corona tax shelter bis

De Corona Tax Shelter is in inkomstenjaar 2021 tijdelijk heropgevist en toegepast op vennootschappen die zwaar hebben geleden onder de tweede coronagolf. Deze tweede tijdelijke Covid Tax Shelter is - net zoals de voorganger - een federale belastingvermindering die je kan genieten bij een geldinbreng gedaan tussen 1 januari 2021 t.e.m. 31 augustus 2021. 

Onder code 1346/2346 in vak X vul je de betalingen in die zijn gedaan in 2021. 

De belastingvermindering die bij gebrek aan voldoende belastbare inkomsten niet (volledig) kon worden genoten in aanslagjaar 2021, zijn overdraagbaar gedurende de drie volgende belastbare tijdperken. Voor het overgedragen voordeel van aanslagjaar 2021 is de nieuwe code 1345/2345 in vak X toegevoegd.

Indien bepaalde voorwaarden verbonden aan deze belastingvermindering niet werden nageleefd, vermeld je in code 1377/2377 in vak X de terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering.

4.    Belastingvermindering kwijtschelding huur

Particulieren die de huur van welbepaalde maanden in 2021 vrijwillig kwijtscholden, genieten onder bepaalde voorwaarden een federale belastingvermindering. Dit voordeel is enkel van toepassing wanneer de huurders hun zaak in het verhuurde pand verplicht moesten sluiten wegens corona.

De kwijtscholden huur voor de maanden maart, april en/of mei 2021 mag je als verhuurder aangeven in code 1363/2363 in vak X. Voor de maanden juni, juli, augustus en/of september is dit code 1364/2364.

5.    Belastingvermindering laadpalen

Particulieren die in hun eigen woning een laadpaal voor elektrische wagens laten installeren, kunnen vanaf aanslagjaar 2022 onder bepaalde voorwaarden genieten van een nieuwe belastingvermindering. Per laadpaal en per belastingplichtige komt er maximaal € 1.500 aan kosten voor de belastingvermindering in aanmerking. Het percentage van de vermindering is afhankelijk van het jaar waarin de uitgaven werkelijk zijn betaald. Voor installaties gedaan in inkomstenjaar 2021 (meer bepaald van 1 september 2021 t.e.m. 31 december 2021) bedraagt het percentage 45%.

Deze federale belastingvermindering vind je terug onder code 1365/2365 in vak X.

6.    Vriendenaandeel

Het vriendenaandeel is een variant op de winwinlening. Je kan als particulier tot maximaal 75.000 euro kapitaal investeren in een Vlaamse onderneming. Het fiscaal voordeel op deze investering is een belastingkrediet van 2,5% gedurende vijf jaar.

In code 3376/4376 in vak XI vul je het volgestort bedrag in, en dit beperkt volgens het aantal dagen in 2021 dat je de aandelen in je bezit had en recht had op het belastingkrediet.

7.    COVID-19-crisisoverbruggingsrecht

Zelfstandige met winsten of baten konden in het afgelopen inkomstenjaar genieten van de federale steunmaatregel crisis-overbruggingsrecht. Dit voordeel werd toegekend aan zelfstandigen die naar aanleiding van COVID-19 gedwongen waren hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Deze tegemoetkoming is belastbaar aan 16,5% in de mate dat het niet meer bedraagt dan de som van de nettowinsten/-baten van de laatste vier jaren. Boven deze grens is het crisis-overbruggingsrecht progressief belastbaar.

Je vermeldt als zelfstandige met winsten of baten het gedeelte van de tegemoetkoming die belastbaar is aan 16,5% in code 1636/2636 in vak XVII respectievelijk in code 1682/2682 in vak XVIII. Het gedeelte van de steunmaatregel dat onderworpen is aan de progressieve tarieven geef je aan in code 1637/2637 in vak XVII respectievelijk in code 1683/2683 in vak XVIII.
 

Fiscale knowhow onontbeerlijk

Zonder voorkennis het fiscale labyrint betreden is altijd een risico. Zonder kennersoog mis je misschien fiscale opportuniteiten die je eindafrekening positief beïnvloeden. Advies gewenst? Contacteer vrijblijvend een SBB-expert in je buurt.