Je cashflow beheren tijdens de coronacrisis: zo ga je te werk

Patrick Luyckx
Financieel-strategisch advies

Een toekomstplan

Als bedrijfsleider of ondernemer sta je voor een moeilijke opdracht. Je moet alles in het werk stellen om de gezondheid van je onderneming op peil te houden tijdens deze crisis met behulp van de beschermingsmaatregelen, maar meer nog zal je een plan moeten maken voor de heropstart na de crisis.

Het verkrijgen van betalingsuitstel van kredieten is immers geen afstel. Na verloop van de periode van 6 maanden of na 31 oktober zullen de meeste beschermingsmaatregelen waarschijnlijk worden opgeheven.

Budgetplannen, prognoses, investeringsanalyses, … zal je moeten aanpassen of (opnieuw) herbekijken of zelfs opstellen. Financiële instellingen, kredietverschaffers, stakeholders,… zullen na de periode van beschermende maatregelen een duidelijk toekomstbeeld willen hebben van je onderneming. Cijfers over cashflows, werkkapitaal, behoefte aan werkkapitaal, aflossingscapaciteiten, … zijn belangrijk voor de toekomst van je onderneming.

‘Cashflow is king’ meer dan ooit

Je kasmiddelen optimaliseren zal meer aandacht krijgen dan vroeger. Hoe beter je als ondernemer je kasmiddelen beheert, hoe minder je een beroep zal moeten doen op externe financieringen. Tegelijk geeft een goed beheer van deze kasmiddelen een beter vertrouwen aan je externe financiers en stakeholders.

Hoe is de cashflow samengesteld?

Cashflow is het verschil tussen het geld dat binnenkomt en buitengaat. Je cashflow kan dus positief of negatief zijn. 

Indien je cashflow negatief is, dan kan je onderneming in betalingsmoeilijkheden komen of zelfs failliet gaan. Het is dus van groot belang om je cashflow niet enkel te volgen maar deze ook te voorspellen en op deze voorspellingen sensitiviteitsanalyses uit te voeren met belangrijke parameters als omzet, winst, kosten, ….

Cashflowberekeningen bestaan meestal uit 3 delen:

 

Cashflow
 

Operationele cashflow 

Alle inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de dagelijkse activiteiten van je onderneming. Voorbeelden hiervan zijn geldstromen van opbrengsten, kosten, lonen, voorraad, betaling van klanten en leveranciers.

Investeringscashflow

Alle inkomsten en uitgaven aan duurzame investeringen. Bijvoorbeeld: uitgaven voor gebouwen, materieel, computers, … Ook desinvesteringen van deze middelen, de verkoop van deze duurzame investeringen, vallen onder investeringscashflow.

Financieringscashflow

Alle aangegane kredieten, leningen, kapitaalvermeerderingen alsook de terugbetaling van kredieten, kapitaalvermindering, uitkering van dividenden.

Hoe beïnvloed je je cashflow?

Operationele cashflow

Je operationele cashflow beïnvloeden, kan op meerdere manieren. Een overzicht.

  • De uiteindelijke netto winst beïnvloed je door je brutomarge te verhogen. Bovendien is het belangrijk om je kosten te evalueren en de overbodige, niet noodzakelijke kosten te vermijden of niet te doen.
  • Het proces van de diensten of producten optimaliseren.
  • De behoefte aan werkkapitaal bestaat uit het totaal van de voorraad en het openstaand bedrag van klanten verminderd met het openstaand bedrag van de leveranciers.
  • De voorraad is afhankelijk van het verloop van het productieproces en de uiteindelijke aflevering van het product. Hoe korter de duur, hoe kleiner de noodzakelijke voorraad.
  • Een correct product of dienst tijdig afleveren en daarmee gepaard gaande een correcte facturatie verkort de tijd dat de facturen voldaan worden.
  • Openstaande facturen opvolgen en een gerichte klantenopvolging zorgt voor een optimaal beheer van klantenvorderingen. Zorg ook voor overeenstemming met de factuurvoorwaarden.
  • De optimalisatie van het proces van bestelaanvraag, aankoop tot betaling van de factuur van de leverancier zorgt voor een optimaal beheer van de leveranciersschulden. 

Investeringscashflow

Je verbetert je investeringscashflow door investeringen niet te doen of uit te stellen. Om te beslissen of je de investering al dan niet doet, evalueer je de terugverdientijd van de investering.

Financieringscashflow

De financieringscashflow verbeter je op twee manieren. Enerzijds door de risico’s van invordering in te perken door een kredietverzekering af te sluiten of de levering van goederen af te dekken met een documentair krediet.

Anderzijds kun je liquiditeitstekorten opvangen door tijdelijk de kredietlijn te verhogen, door aflossingen van financieringen en afschrijvingen van investeringen op elkaar af te stemmen, door voorafbetalingen of vakantiegelden van personeel te spreiden door een financieel krediet. Verder kan je de klantenvorderingen verkopen aan een factoringmaatschappij of kan je overwegen het kapitaal van de vennootschap te verhogen. Tot slot kan je beslissen om je winsten te reserveren en geen vermogen uit te keren via dividenden.

 

Meer weten? Vertrouw op het advies van SBB.

Je cashflow optimaal beheren is geen eenvoudige opdracht. Extra financiële expertise kan je daarbij helpen. Heb je vragen over de cashflow van jouw bedrijf? Neem dan contact op met je SBB-consulent of stuur een e-mail naar corporatefinance@sbb.be.