Vanaf 1 juli 2022: standaardverklaring vervangt btw-attest voor verlaagd tarief

Als aannemer ben je onderworpen aan een attesteringsplicht bij renovatiewerken aan een verlaagd btw-tarief van 6%. Sinds begin dit jaar kon je als aannemer al een standaardverklaring op jouw factuur opnemen ter vervanging van dit attest. Het gebruik van het attest wordt vanaf 1 juli 2022 echter definitief afgeschaft.

Afschaffing attesteringsplicht vanaf 1 juli 2022

Renovatiewerken aan woningen zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een verlaagd btw-tarief van 6%. Zo moet het onder andere gaan om “werken in onroerende staat” aan een woning die (hoofdzakelijk) privé wordt gebruikt, moet de woning minstens 10 jaar oud zijn, moet de factuur opgemaakt worden aan de eindgebruiker ...

Uiteraard weet enkel de bouwheer of opdrachtgever of de woning 10 jaar oud is of privé wordt gebruikt. Toch ben je als aannemer ook aansprakelijk voor het aanrekenen van het juiste btw-tarief (6% in plaats van 21%). Als bevestiging dat aan de voorwaarden zijn voldaan om dit verlaagd tarief toe te passen, moet de opdrachtgever expliciet bevestigen aan de aannemer dat aan de voorwaarden van ouderdom en gebruik is voldaan. Tot voor kort gebeurde dit aan de hand van een ondertekend attest welke de aannemer goed bij de factuur moest bewaren als bewijs tijdens een btw-controle. 

In de praktijk was het zo dat je als aannemer vaak vergat het attest aan jouw klant te vragen, ontving je geen attest van je opdrachtgever of raakte je het attest kwijt.  De afschaffing van deze attesteringsplicht als administratieve vereenvoudiging komt dan ook voor velen als geroepen.

Vanaf 1 juli 2022 is deze aparte attesteringsplicht dan ook niet langer van toepassing.

Standaardverklaring op factuur

De attestverplichting wordt vervangen door een standaardverklaring op de factuur zelf. 

Deze luidt als volgt: "Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Deze standaardverklaring mocht je al sinds 1 januari 2022 toepassen bij de opmaak van je facturen. Vanaf 1 juli 2022 wordt het attest definitief vervangen door deze standaardverklaring op je facturen.

Je klant heeft vervolgens een termijn van één maand om de toepassing van het verlaagd btw-tarief te betwisten. Gebeurt dit niet, ben je als aannemer beschermt wanneer nadien zou blijken dat niet voldaan is aan de voorwaarde van ouderdom of het privé gebruik van de woning. 

Heb je hulp nodig bij de opmaak van jouw facturen als aannemer?

Neem gerust contact op met één van onze experten.

Sofie Libotton
Sofie Libotton
regiodirecteur advies