Aansprakelijkheid voor de fiscale of sociale schulden van je medecontractant

Ben je als zelfstandige of via een vennootschap actief in de bouw-, vlees- of bewakingssector? Wees dan steeds alert bij het afsluiten van contracten of het betalen van facturen. Heeft de (onder)aannemer met wie je een contract sluit schulden bij de fiscus of bij de sociale zekerheid, dan kan jij als opdrachtgever immers hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor deze schulden. Dit betekent dat de overheid jou kan aanspreken tot betaling van de schulden van je contractpartij.

Voor wie geldt de hoofdelijke aansprakelijkheid?

Zelfstandigen of vennootschappen die activiteiten verrichten in de bouw-, vlees- of bewakingssector kunnen aansprakelijk zijn voor de fiscale of sociale schulden van een onderneming waarmee ze een contractuele relatie hebben. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt enkel als de firma fiscale of sociale schulden heeft zowel op het ogenblik dat je er een contract mee sluit als op het ogenblik dat je een factuur van die firma moet betalen. 

Wil je de hoofdelijke aansprakelijkheid vermijden? Dan moet je de zogenaamde “inhoudingsplicht” op facturen respecteren. Dit betekent dat je een deel van de factuur van je medecontractant niet aan hem betaalt, maar dat je een deel van het verschuldigde bedrag inhoudt en dat correct aan de RSZ en de FOD Financiën doorstort.

Hoe controleer je of de onderneming waarmee je werkt schulden heeft?

Met de onlinedienst “Check Inhoudingsplicht” ga je in één klik na of je een inhouding op de factuur moet doen voor een onderneming uit de betreffende sectoren. Op de website krijg je informatie in realtime, zonder financiële details. Je ziet actuele informatie van de RSZ en van de FOD Financiën samen in één overzichtelijk scherm.

Wat moet je doen als de onderneming waarmee je werkt schulden heeft?

Zie je op “Check Inhoudingsplicht” dat de onderneming schulden heeft bij de belastingen of de RSZ? Dan is actie vereist. Je houdt een deel van het te betalen bedrag van de factuur van je medecontractant in. Afhankelijk van het factuurbedrag, is een andere procedure van toepassing:

  • Is het bedrag van de factuur kleiner dan 7.143,00 euro (exclusief btw), dan moet je bij de betaling van de factuur 15 % van het factuurbedrag inhouden (exclusief btw) in het geval van fiscale schulden, en 35 % van het factuurbedrag (exclusief btw) bij sociale schulden.
  • Is het bedrag van de factuur gelijk aan of groter dan 7.143,00 euro (exclusief btw), dan moet je aan je (onder)aannemer een attest vragen waaruit het bedrag van zijn schuld blijkt. Je kan de inhouding dan beperken tot de bestaande schuld, als deze minder dan 15 % of 35 % van het factuurbedrag bedraagt.

Je betaalt het ingehouden bedrag op het rekeningnummer van de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Inning en Invordering, Inningscentrum (voor fiscale schulden), dan wel van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (voor sociale schulden). Hou een kopie van je factuur bij. De FOD Financiën kan die namelijk ter controle opvragen.  

Meer informatie?

Voor meer info over aansprakelijk voor de fiscale of sociale schulden van je medecontractant, neem je contact op met één van onze SBB-adviseurs of raadpleeg je de website van de FOD Financiën en van de sociale zekerheid.