Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

 

Zoek een artikel

Zoek

Btw-vrijstelling tot 25.000 euro: is de ‘kleine ondernemingsregeling’ interessant voor jou?

Gepubliceerd op 11-05-17

Bedraagt je jaaromzet minder dan 25.000 euro? Dan kan je je officieel registreren als ‘kleine onderneming’ en hoef je je klanten geen btw aan te rekenen. Dit heeft heel wat voordelen, zoals een eenvoudigere administratie. Maar het kan ook in je nadeel spelen: je kan immers de btw op je aankopen niet recupereren. Waarmee houd je rekening? En hoe vraag je deze regeling aan?

Lees verder

Verplichte registratie van syndicus in de KBO

Gepubliceerd op 29-03-17

Vanaf 1 april 2017 moet elke vereniging van mede-eigenaars (VME) haar syndicus laten registeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het gaat daarbij niet alleen om de professionele syndicus. Ook de mede-eigenaar die voor de taak van syndicus aangesteld werd, moet bekend gemaakt worden.

Lees verder

Rechtspersoon als bestuurder van een vzw

Gepubliceerd op 24-03-17

Het definitieve standpunt van de btw-administratie omtrent de belastingsplicht van bestuurders-rechtspersonen is gekend. Sinds 1 juni 2016 zal iedere rechtspersoon die een handelingen stelt in het kader van een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar gehouden zijn btw te rekenen op die handelingen.

Lees verder

Tarieven publicatie Belgisch Staatsblad vanaf 1 maart 2017

Gepubliceerd op 24-03-17

Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term verenigingen (Verenigingen Zonder Winstoogmerk, Internationale verenigingen zonder winstoogmerk, Stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, e.d.) zijn volgende tarieven vanaf 1 maart 2017 van toepassing:

Lees verder

Maak een afspraak voor een eerste
vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak

E-facturatie aan de overheid

Gepubliceerd op 24-03-17

Vanaf één januari 2017 heeft de Vlaamse overheid de grote klik gemaakt naar e-facturatie.

Lees verder

Erfpacht in de social profit

Gepubliceerd op 24-03-17

In de social profit wordt frequent gebruik gemaakt van de rechtsfiguur ‘erfpacht’. In dit artikel gaan we na wat erfpacht is, hoe het boekhoudkundig wordt verwerkt voor de erfpachtnemer volgens het CBN-advies en wat men dient aan te geven in de patrimoniumtaks door de erfpachtnemer en/of de erfpachtgever.

Lees verder

Geïndexeerde forfaitaire vrijwilligersvergoeding 2017

Gepubliceerd op 24-03-17

In januari werd het addendum bij de circulaire van 5 maart 1999, inzake de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers, bekendgemaakt.

Lees verder

Het geven van kwijting aan bestuurders

Gepubliceerd op 24-03-17

Het geven van kwijting (of ‘decharge’ of ‘ontlasting’) aan bestuurders en desgevallend commissarissen, is een wettelijke bevoegdheid van de algemene vergadering. Dit bepaalt artikel 4, 4° vzw-wet. Daar aan de wettelijke prerogatieven van de algemene vergadering niet kan worden geraakt, impliceert dit dat deze bevoegdheid niet kan worden gedelegeerd aan een ander orgaan van de vereniging.

Lees verder

Maak een afspraak voor een eerste
vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak

Btw-kwartaalvoorschotten definitief afgeschaft vanaf 1 april 2017

Gepubliceerd op 28-02-17

In een eerdere bijdrage werd al aangekondigd dat Minister Johan Van Overtveldt komaf zou maken met de verplichting voor btw-kwartaalaangevers om kwartaalvoorschotten te betalen. Deze regeling is ondertussen definitief sinds de publicatie van het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad (op 23 februari 2017).

Lees verder

De boekhouder vraagt de vereniging een verklaring van uiteindelijke begunstigde te bezorgen, wat nu?

Gepubliceerd op 16-12-16

De ‘Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’ en haar latere wijzigingen verplichten onder meer banken, advocaten, notarissen en de economische beroepen tot het identificeren van de uiteindelijke begunstigden van haar cliënten. Met de term uiteindelijke begunstigden wordt bedoeld: de natuurlijke personen ten voordele van wie een verrichting wordt gedaan of een zakelijke relatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke eigenaar of bezitter zijn van de cliënt.

Lees verder

Btw-maandaangevers, tijd om te denken aan het jaarlijkse decembervoorschot!

Gepubliceerd op 16-12-16

Belastingplichtigen die hun btw-aangiften per maand indienen, moeten ermee rekening houden dat ze eventueel een btw-voorschot moeten betalen uiterlijk tegen 23 december 2016.

Lees verder

Kostendelende vereniging

Gepubliceerd op 13-09-16

Op 12 mei 2016 keurde de Kamer het wetsontwerp goed dat de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen wijzigt. De kostendelende vereniging is mogelijk een oplossing voor vrijgestelde of gemengde btw-plichtigen (zoals vele vzw’s die in het kader van hun beheer onderling samenwerken om kosten te delen) om zonder aanrekening van btw gemeenschappelijke kosten te verdelen.

Lees verder

Maak een afspraak voor een eerste
vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak
Laad meer berichten