Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Verduidelijking toepassingsvoorwaarden bedrijfsschenking Vlaams Gewest - Omzendbrief 2015/2

Gepubliceerd op 26-01-16

Al sinds 2012 bestaat er een regeling in verband met bedrijfsschenking om bedrijfsactiva op een fiscaal gunstige wijze over te dragen. Indien het bedrijf kan gekwalificeerd worden als een 'familiale' onderneming of de vennootschap kan gekwalificeerd worden als een 'familiale vennootschap', kunnen de goederen die beroepsmatig worden geïnvesteerd in de onderneming (zowel roerende als onroerende goederen) of kunnen de aandelen van de vennootschap, aan een derde worden geschonken met vrijstelling van schenkbelasting. Om van deze gunstmaatregel te kunnen genieten, dient er voldaan te worden aan verschillende toepassingsvoorwaarden, zowel op het moment van de schenking, als tot 3 jaar na de schenking.

Ook voor de vererving van de activa van een familiale onderneming en de vererving van de aandelen van een familiale vennootschap, zijn er gunsttarieven van toepassing. De gunstregeling voor vererving wordt hier buiten beschouwing gelaten.

Sinds de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en de centralisatie van de bevoegdheden bij de Vlaamse regering, werden er een aantal kleine wijzigingen aangebracht in de regelgeving. De algemene voorwaarden om te kunnen schenken met vrijstelling van schenkbelasting bleven dezelfde, toch bestond er onenigheid over bepaalde interpretaties die de toepasselijke regelgeving met zich meebrengt.

In de omzendbrief de dato 15 december 2015 interpreteert de Vlaamse regering de voorwaarden, neemt zij standpunt in over de toepasbaarheid van de gunstregeling en brengt zij heel wat verduidelijkingen.

Belangrijk om weten is dat de goederen die beroepsmatig worden geïnvesteerd in een familiale onderneming, slechts met vrijstelling van schenkbelasting kunnen worden overgedragen ingeval de schenker of zijn partner, al dan niet samen met anderen, de te schenken goederen, persoonlijk exploiteert. Zaak is om te weten wat Vlabel wordt begrepen onder het begrip 'partner'. Dat het begrip 'partner' de huwelijkspartner omvat, alsook de wettelijk samenwonende partner of feitelijke samenwoner (liefdesrelatie) was duidelijk. Ingeval van feitelijke samenwoning dient de partner wel reeds 3 jaar met de schenker samen te wonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee te voeren vooraleer er kan genoten worden van de gunstregeling. Of onder het begrip 'partner' ook kinderen of broers en zussen begrepen werden die samenwonen met de schenker, was echter nog met de grootste twijfel bezaaid. In de voormelde omzendbrief heeft de Vlaamse regering hierover standpunt ingenomen. Volgens de Vlaamse regering kan een kind, een broer of een zus ook beschouwd worden als 'partner', indien ze althans samenwonen met de schenker en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren en dit reeds gedurende een periode van minstens 3 jaar.

Daarenboven is het van belang dat de schenker of zijn partner zelf nog actief is, ongeacht of dit in hoofdberoep of bijberoep is, en ongeacht of de betrokkene al dan niet gepensioneerd is. De onderneming dient voor beroepsdoeleinden te worden gevoerd in hoofde van de schenker of zijn partner. Dit veronderstelt dan ook een persoonlijke exploitatie door deze laatsten, al dan niet samen met anderen.

Onroerende goederen die zich in het privévermogen van de schenker bevinden, maar die ter beschikking worden gesteld of verhuurd/verpacht worden aan een natuurlijke persoon of aan een rechtspersoon, kunnen bijgevolg niet onder de gunstregeling worden overgedragen, zelfs niet ingeval de rechtspersoon volledig in handen zou zijn van de schenker of diens partner. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in de omzendbrief. Of voldaan is aan de voorwaarde (persoonlijk en beroepsmatig gebruik), zal door de Vlaamse Belastingdienst gecontroleerd worden aan de hand van de laatste aangifte in de personenbelasting van de schenker en/of diens partner en meer bepaald aan de hand van de codes 1105 of 2105 in de belastingsaangifte.

Voor de toepassing van de vrijstelling van schenkbelasting worden vennootschappen die voor de toepassing van de inkomstenbelasting aan de personenbelasting en niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen, toch beschouwd als een vennootschap. Bijvoorbeeld: landbouwvennootschappen die kiezen voor belasting in de personenbelasting, zullen toch moeten voldoen aan de voorwaarden voor vennootschappen en niet aan de voorwaarden voor ondernemingen.

Wat de schenking van aandelen van een familiale vennootschap betreft, komen sinds 1 januari 2012 enkel deelbewijzen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrecht is gekoppeld in aanmerking voor de vrijstelling van schenkbelasting. De maatregel had namelijk in eerste instantie tot doel de continuïteit van de onderneming te verzekeren. De continuïteit hangt - zo stelt de Vlaamse Belastingsdienst - voor een belangrijk deel samen met de controle. Om controle over te dragen is uiteraard vereist dat men over de controle van de onderneming beschikt. Daarom dienen de deelbewijzen gekoppeld te zijn aan een stemrecht.

Dit wil echter niet zeggen dat de schenker ipso facto de volle eigendom van de te schenken aandelen moet bezitten. Indien een vader bvb. alle aandelen van een vennootschap aan zijn zoon heeft geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik en de zoon wenst vervolgens de naakte eigendom van zijn aandelen over te dragen aan zijn kinderen, stelt zich de vraag of deze schenking van de naakte eigendom kan gebeuren met vrijstelling van schenkingsrechten. In het Vlaams Gewest kan dit met vrijstelling van schenkbelasting aangezien de zoon samen met zijn vader over de volle eigendom van de vennootschap beschikt en aan de participatievoorwaarde wordt voldaan. De zoon heeft in principe geen zeggenschap in de vennootschap, maar de vennootschap heeft niettemin een familiaal karakter, daar zijn vader de zeggenschap wel heeft, wordt verduidelijkt in de omzendbrief.

De vrijstelling geldt bovendien enkel voor de schenking van aandelen van familiale vennootschappen. Een familiale vennootschap is een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel heeft en deze ook effectief uitoefent. Er wordt bijgevolg een economische activiteit vereist. Een louter passief optreden is niet voldoende. Zo zal het louter beheer van roerende of onroerende goederen of het verkrijgen en aanhouden van aandelen of deelbewijzen niet worden aanvaard als een activiteit om als 'familiale vennootschap' gekwalificeerd te kunnen worden. Private of handelshuur kan bovendien niet gebruikt worden om de reële economische activiteit aan te tonen. Huur wordt slechts aanvaard ingeval bedrijfsgebouwen verhuurd worden aan één of meer actieve dochtervennootschappen.

Ook een holdingvennootschap die louter managementactiviteiten uitoefent voor één of meerdere dochtervennootschappen kan niet als een actieve vennootschap met nijverheids-of handelsactiviteit worden beschouwd.

Indien u twijfelt of u kan genieten van de gunstregeling, bestaat nog steeds de mogelijkheid om een attest aan te vragen bij de Vlaamse Belastingdienst waarin bevestigd wordt of de bedrijfsactiva ( of aandelen van de vennootschap) al dan niet kunnen geschonken worden met vrijstelling van schenkbelasting.

Silke

Silke

adviseur successie- en vastgoedplanning

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.