Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Een grondige hervorming van het erfrecht in het verschiet

Gepubliceerd op 07-02-17

Minister van justitie, Koen Geens, stelde eind december 2016 een voorstel tot hervorming van het erfrecht voor. De bedoeling is dat in 2017 een wetsvoorstel zal gedebatteerd worden om het Belgisch erfrecht op een paar punten te hervormen. Hierna volgen enkele krachtlijnen van deze hervorming.

Ons huidig erfrecht is ruim 200 jaar oud en niet aangepast aan moderne samenlevingsvormen. Steeds vaker worden de traditionele gezinssituaties vervangen door nieuw samengestelde gezinnen waarop het huidig erfrecht niet is toegespitst.

Neem nu het klassieke voorbeeld van een man die hertrouwt en reeds kinderen heeft uit een vorig huwelijk. Ook zijn nieuwe echtgenote heeft reeds kinderen uit een vorige relatie. Ons huidig erfrecht houdt geen rekening met zulke situaties. Ingeval de man zijn erfenis gelijk wil verdelen onder zijn biologische kinderen en zijn ‘stiefkinderen’, is dit volgens de huidige wetgeving haast onmogelijk. Elk biologisch kind heeft namelijk recht op een reservatair erfdeel waarvan de omvang door de wet wordt opgelegd.

Naast de reserve, waarover de erflater niet vrij kan beschikken, is er ook steeds een beschikbaar deel. Dit is het deel van het vermogen waarmee de erflater in feite mag doen wat hij wil. Dit deel van zijn nalatenschap zou hij bijgevolg kunnen laten toevallen aan zijn ‘stiefkinderen’. Aangezien de omvang van dit beschikbaar deel echter verkleint naarmate er meer biologische kinderen zijn, kunnen biologische kinderen en stiefkinderen in vele gevallen niet op gelijke voet behandeld worden.

Door de hervorming zal het vrij beschikbaar deel uitgebreid worden. Het is de bedoeling om het vrij beschikbaar deel in alle gevallen terug te brengen op de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen dat iemand heeft. Op deze manier verkrijgt de erflater meer ruimte om bvb. zijn stiefkinderen gelijk te behandelen met zijn biologische kinderen of om bvb. één van de kinderen waarmee hij geen contact meer heeft, te benadelen.

Ook op basis van de nieuwe wetgeving zal het niet mogelijk zijn om een biologisch kind volledig te onterven.

De nieuwe wet heeft ook tot doel om komaf te maken met de ongewenste effecten van schenkingen. Situaties waarbij begiftigden geschonken goederen jaren na datum van de schenking zouden moeten teruggeven, wil de wetgever vermijden.

Naar huidige wetgeving is het namelijk zo dat u aan een kind bvb. reeds tijdens uw leven iets kan schenken als voorschot op erfenis. Bij het overlijden van de schenker wordt deze schenking in rekening gebracht bij de totale verdeling van de nalatenschap. Denken we bijvoorbeeld aan het geval waarin een vader aan zijn zoon een geldsom schenkt van 300.000 EUR en aan zijn dochter een bouwgrond ter waarde van 300.000 EUR. Is de bouwgrond op het moment dat vader komt te overlijden in waarde gestegen, dan zal er rekening gehouden worden met deze laatste waarde om de gelijke behandeling tussen de kinderen te beoordelen. Daardoor zal de dochter slechts aanspraak kunnen maken op een kleiner deel van de nalatenschap dan haar broer of erger nog, ingeval het reservatair erfdeel van de broer door de schenking van de bouwgrond werd geschonden, zal de zus de bouwgrond moeten teruggeven ( ingeval de vordering tot inkorting wordt ingesteld). Om dit euvel te voorkomen zou de nieuwe wetgeving voorzien in een uniforme regel, namelijk: zowel de inbreng als inkorting zal volgens de nieuwe wetgeving gebeuren in waarde en niet meer in natura.

De begunstigde van de schenking zal in dat geval enkel de waarde van de schenking moeten vergoeden aan de nalatenschap, maar mag het geschonken goed wel houden.

Kinderen hebben bijgevolg recht op een reservatair erfdeel in waarde en niet meer in natura.

Ook zou de nieuwe wetgeving de mogelijkheid bieden om erfovereenkomsten te sluiten tussen ouders en kinderen. Absolute voorwaarde hiervoor is dat alle erfgenamen hierbij worden betrokken en in de overeenkomst voor akkoord tekenen.

Alvast mooie vooruitzichten voor een hervormd en verbeterd erfrecht.

Silke

Silke

adviseur successie- en vastgoedplanning

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.