Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Boetes en belastingverhogingen bij de aangifte van nalatenschap volgens de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF)

Gepubliceerd op 14-09-15

De erfbelasting (de vroegere successierechten) is reeds lange tijd een geregionaliseerde materie. De gewesten bepalen zelf de tarieven van de erfbelasting, alsook de verminderingen, vrijstellingen, ... Om te bepalen welke gewestelijke erfbelasting van toepassing is, kijkt men naar de fiscale woonplaats van de overledene gedurende de laatste vijf jaar voor zijn overlijden. Was deze het merendeel van deze vijf jaar gesitueerd in het Vlaams Gewest, dan is de Vlaamse erfbelasting van toepassing.

De inning van de erfbelasting gebeurde tot recentelijk nog niet regionaal, maar door de federale overheid. Elk gewest kon echter vrij beslissen vanaf wanneer het de inning zelf wilde gaan organiseren en beheren. Het Vlaams Gewest besliste dit te doen vanaf 1 januari 2015. Vanaf die datum gebeurt de inning dus niet meer federaal, maar wel door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). De regels omtrent de erfbelasting werd opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Eén van de belangrijkste wijzigingen die met de invoeging van deze regels in de VCF gepaard ging, betreft de berekeningswijze van de boetes wegens laattijdige aangifte. In principe moet de aangifte van nalatenschap worden ingediend binnen de vier maanden na het overlijden. De termijn bedraagt vijf maanden voor een overlijden in een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER) en zes maanden voor een overlijden buiten de EER. Aan de mogelijkheid om uitstel te vragen van indieningstermijn is niets gewijzigd.

In het verleden - voor 1 januari 2015 - werd bij een laattijdige aangifte een zeer beperkte forfaitaire boete geheven, namelijk 25 EUR per maand vertraging en per erfgenaam. Bovendien werd deze boete niet geheven als de aangifte, na het bekomen van een verlenging van de aangiftetermijn, binnen de verlengde termijn werd ingediend. Wel bleef de betalingstermijn gewoon doorlopen. Eenmaal de betalingstermijn was verstreken, was een nalatigheidsintrest van 7% verschuldigd. Ook de intrest kon evenwel worden vermeden een provisie te storten op de rekening van de toenmalige ontvanger der successierechten. Men schatte voorafgaandelijk de verschuldigde successierechten en stortte dit bedrag reeds op de rekening van de fiscus.

De berekeningswijze voor de boetes bij een laattijdige aangifte van nalatenschap, is sinds 1 januari 2015 echter enorm gewijzigd. Niet alleen werden de boetebedragen bij een laattijdige indiening erg verhoogd, bovendien is er nu ook een boete verschuldigd als de aangifte wordt ingediend binnen de toegekende verlengingstermijn. Deze boetes kunnen bovendien niet vermeden worden door voorafgaandelijk een provisie te storten op rekening van de fiscus.

Voortaan zijn volgende belastingsverhogingen verschuldigd:

Zoals reeds aangegeven is er zelfs een belastingsverhoging verschuldigd, als een verlenging van de indieningstermijn door VLABEL is toegestaan en de aangifte wordt binnen deze verlengde termijn ingediend. Weliswaar gelden dan iets lagere percentages, te weten in functie van de voormelde termijnen respectievelijk - 1%, 5%, 7,5% en 10%. Indien ook de verlengde indieningstermijn niet gerespecteerd wordt, worden er belastingverhogingen aangerekend, alsof er geen verlenging zou zijn toegestaan.

Indien ten slotte niet alle goederen werden opgenomen in de aangifte van nalatenschap, voorzag de VCF in een belastingverhoging van 20% op de daardoor verschuldigde aanvullende rechten. Aangezien het echter regelmatig gebeurt dat erfgenamen, legatarissen en begiftigden, ter goeder trouw, vergeten een bepaald goed aan te geven, heeft de decreetgever ingegrepen en deze belastingsverhoging getemperd.

Vanaf 1 juli 2015 is er slechts een boete van 10% verschuldigd indien de belastingplichtige spontaan aangifte doet van de vergeten goederen en dat deze aangifte bovendien gebeurt binnen de 10 maanden na het overlijden van de erflater.

Silke

Silke

adviseur successie- en vastgoedplanning

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.