Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wat doe ik als mijn aanslagbiljet fout is?

Gepubliceerd op 22-08-14

De eerste aanslagbiljetten in de personenbelasting worden verstuurd. In principe bevat het aanslagbiljet dezelfde gegevens zoals die in uw voorstel van vereenvoudigde aangifte of zoals die in uw ingediende belastingaangifte zijn opgenomen. Maar wat moet u doen indien het aanslagbiljet niet correct of onvolledig is?

Indien het aanslagbiljet in uw nadeel foutieve of ontbrekende belastingcodes of bedragen bevat, dan dient u in de regel een bezwaarschrift in te dienen. Bij het opmaken van een bezwaar dient u op te letten op een aantal belangrijke zaken. De belangrijkste zaken worden hierna kort besproken.

Bezwaar motiveren!

U dient uitdrukkelijk te motiveren waarom u niet akkoord gaat met het aanslagbiljet. In een bezwaar louter melden dat u niet akkoord bent met het aanslagbiljet is niet voldoende en zal als onontvankelijk worden beschouwd. U dient dus uw niet-akkoord toe te lichten met relevante argumenten.

Waar dient u het bezwaar in te dienen?

U dient het bezwaar in te dienen bij de bevoegde gewestelijke directie. De contactgegevens en het adres staan vermeld op het aanslagbiljet.

Hoe dient u het bezwaar in te dienen?

Een bezwaar wordt in de regel ingediend in briefvorm. De brief dient verplicht ondertekend te worden door de belastingplichtigen op wiens naam het betwist aanslagbiljet staat. In een arrest van 4 juni 2014 lijkt het Hof van Cassatie soepel om te gaan met de handtekening maar voorzichtigheidshalve dient u het bezwaar dus te ondertekenen.

Binnen welke termijn dient u het bezwaar in te dienen?

Het bezwaarschrift dient u binnen 6 maanden in te dienen. De termijn van 6 maanden start vanaf de derde werkdag volgend op de verzenddatum van het aanslagbiljet. De verzenddatum staat vermeld op het papieren aanslagbiljet. Indien u in uw Tax-On-Web aangifte hebt gekozen voor een elektronisch aanslagbiljet, dan start de termijn van 6 maanden vanaf de datum van de elektronische aanbieding van het aanslagbiljet.

Het bezwaar dient op de laatste dag, en uiterlijk om 23u59, ingediend te zijn bij de bevoegde gewestelijke directie. Let wel, indien u het bezwaar in papieren vorm wil indienen, dan dient u rekening te houden met het sluitingsuur van de administratie (in de regel 16 uur). Indien u op het laatste nippertje en na het sluitingsuur een bezwaar wil indienen, dan kan u ook het bezwaar elektronisch indienen per fax of per email (bevestigd door de Minister van Financiën - Vr. nr. 3-1290 Vandermeersch 18 augustus 2004 en Vr. en Antw. Senaat 2004-05, afl. 3-31, 2157).

Tot slot, een recente wet (wet van 24 april 2014) heeft een versoepeling ingevoerd voor de indieningstermijn wanneer u een bezwaar indient via een aangetekende postverzending. Bij deze verzendmethode geldt de datum van de poststempel op het verzendingsbewijs als datum van indiening. Zo dient de belastingplichtige voortaan eventuele vertragingen bij de postdiensten niet meer in te calculeren. De wet treedt in werking op 29 augustus 2014. 

Bron: Wet van 25 april 2014, Belgisch Staatsblad 19 augustus 2014.

 

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.