Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

U heeft een leegstaand/verwaarloosd bedrijfspand: wat hangt u boven het hoofd?

Gepubliceerd op 25-06-15

Teneinde het stedelijk verval ingevolge leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen - en gebouwen in het algemeen - tegen te gaan heeft de Vlaamse Overheid een kader geregeld om acties te ondernemen.

Elke gemeente dient ieder kalenderjaar een gemeentelijke lijst op te stellen van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten die op haar grondgebied zijn gelegen. Deze lijst dient aan het de bevoegde overheidsdienst (het departement) te worden toegestuurd.

Er is sprake van leegstand indien meer dan 50 % van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet wordt benut. Een gebouw is verwaarloosd indien er uitgesproken gebreken zijn van algemene of beperkte omvang aan de ruwbouw.

Na ontvangst van deze gemeentelijke lijst besluit het departement de bedrijfsruimte al dan niet in de Inventaris op te nemen. Dit is de zogenaamde ‘registratie’. Elke officiële registratie wordt door het departement aan de eigenaar betekend door middel van het registratieattest.

De eigenaar kan beroep aantekenen tegen deze registratie en dit bij wijze van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten. De overheid is onverbiddelijk : indien aan (één van) deze vormvereisten niet is voldaan zal het departement het beroep onontvankelijk beschouwen en worden de argumenten niet nader onderzocht.
In geval van een geldig beroep zal het departement dit al dan niet inwilligen en wordt de bedrijfsruimte al dan niet geschrapt uit de inventaris.

Indien de bedrijfsruimte drie opeenvolgende jaren wordt geregistreerd in de inventaris is de eigenaar een heffing verschuldigd. Deze heffing moet worden betaald in het kalenderjaar volgend op de derde opeenvolgende registratie in de Inventaris (het aanslagjaar). Wie op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is moet de heffing betalen. De heffing wordt berekend op basis van het geïndexeerd KI zoals gekend op 1 januari van het aanslagjaar. Het minimumbedrag van de heffing is 3.700 euro. Er is geen maximum.

De eigenaar kan bezwaar indienen tegen de heffing. Ook hier is er sprake van op straffe van verval voorgeschreven vormvereisten en zal de administratie het bezwaar onontvankelijk beschouwen en de argumenten niet nader onderzoeken als aan (één van) deze vormvereisten niet is voldaan.
Het is uitermate belangrijk dat het beroep dus tijdig en volgens de voorgeschreven formaliteiten gebeurt.

Nuttig om weten is nog dat indien u een geregistreerde bedrijfsruimte koopt er een opschorting van heffing is (opschorting voor nieuwe eigenaars). Bij verkoop moet de notaris na het verlijden van de akte het departement informeren. Het departement betekent aan de nieuwe eigenaar de opschorting van de heffing. De bedrijfsruimte blijft evenwel geregistreerd in de Inventaris. Deze opschorting van heffing wordt verleend gedurende 2 jaar te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte van overdracht.
De (nieuwe) eigenaar dient er voor te zorgen dat vóór het einde van de toegestane opschortingtermijn (2 jaar) de kenmerken van de leegstand en/of verwaarlozing zijn beëindigd. Op basis van deze beëindiging kan hij de schrapping uit de Inventaris aanvragen. Doet de eigenaar dit niet, is dit opgeschorte heffing alsnog verschuldigd, vermeerderd met intresten.

De regelgeving rond leegstand en/of verwaarlozing is heel strikt en zeer formalistisch en kan zware gevolgen hebben bij vormfouten. Contacteer uw plaatselijk SBB kantoor indien u hiermee geconfronteerd wordt voor meer info en ondersteuning bij uw dossier.

 

Freia

Freia

juridisch adviseur

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.