Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Kunnen vennootschappen met een sociaal oogmerk (VSO) vrijwilligers inzetten?

Gepubliceerd op 03-12-15

Op 21 oktober 2015 werd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid opnieuw de vraag gesteld over de fiscale behandeling van de vrijwilligersvergoeding, bij de inzet van vrijwilligers bij VSO's en VZW's, die eigenlijk aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn.

Wat voorafging:

Volgende vraag werd maart 2015 gesteld aan de Minister van Financiën: 'Bent u, zoals uw voorgangers, van oordeel dat, een VSO of een Vereniging Zonder Winstoogmerk, die onder vennootschapsbelasting valt, geen vrijwilligers kan inzetten? Indien wel, hoe verhoudt u deze regel dan met de wet op de rechten van de vrijwilliger?'

Een woordje toelichting bij deze vraagstelling

Onder vrijwilligerswerk wordt verstaan elke onbezoldigde en onverplichte activiteit ten behoeve van een organisatie, een groep, één of meer personen of zelfs van de samenleving, die wordt ingericht door een organisatie, waarmee de vrijwilliger geen familie-of privéverband heeft en waarmee de vrijwilliger ook geen arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling heeft.

Een organisatie wordt gedefinieerd als 'elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk'.

Een klassieke vennootschap valt hier alsdusdanig niet onder. Indien iemand op vrijwillige basis werk verricht voor een vennootschap, dan kan hij hiervoor geen belastingvrije forfaitaire vrijwilligersvergoedingen ontvangen. De vergoeding die hij voor dit werk toch zou ontvangen, dienen aangegeven te worden als belastbaar inkomen op een fiscale fiche.

De parlementaire vraag die reeds in het verleden werd gesteld, betreft welke regel dient gevolgd te worden wanneer dit gaat over een VSO of een VZW , die onder de vennootschapsbelasting valt. Deze vraag werd gesteld aan beide bevoegde ministers, nl. aan de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken.

Samengevat werd als volgt geantwoord:

Omwille van deze 2 verschillende antwoorden werd de vraag opnieuw gesteld, op 23 maart 2015, aan de Minister van Financiën.

Hierop werd als volgt geantwoord:
'De vrijwilligerswet bepaalt duidelijk dat uitsluitend de organisaties die geen winstoogmerk nastreven en die onbaatzuchtige doestelling willen verwezenlijken met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, in aanmerking komen voor activiteiten verricht door een vrijwilliger. Vzw's en aanverwante rechtspersonen worden pas aan de vennootschapsbelasting onderworpen wanneer wordt vastgesteld dat zij een onderneming exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard. Dat betekent dus concreet dat die vzw's wel degelijk een winstoogmerk nastreven en dus niet een louter onbaatzuchtige doelstelling willen realiseren'.

Op de vraag of het niet beter zou zijn om de circulaire inzake vrijwilligersvergoeding of de interpretatie ervan aan te passen, zodat er meer rechtszekerheid is, antwoordt de Minister dat de circulaire volledig coherent is met de bepalingen van de vrijwilligerswet. Met dit bondig antwoord, blijft de Minister bij het standpunt van zijn voorganger en blijft hij verschillen met het standpunt aan de zijde van Sociale zaken. Dit kan vergaande gevolgen hebben. Het sociaal statuut van de vrijwilliger kan echter ook nog voorzien dat hij naast zijn uitkering geen belastbare vergoeding mag ontvangen.

Daarom werd de vraag ook recentelijk in oktober, opnieuw voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken.

Hierop verwijst de Minister in haar antwoord naar de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers, hierin wordt het begrip organisatie gedefinieerd als 'elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers en waarbij onder vereniging wordt verstaan' elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meerdere personen die in onderling overleg een activiteit organiseren zonder winstoogmerk en met uitsluiting van enige winstverdeling. Daarbij zijn het realiseren van een onbaatzuchtige doelstelling aan de samenleving en de afwezigheid van enig winstoogmerk toch wel wezenlijke kenmerken om na te gaan of een organisatie al dan niet een beroep kan doen op vrijwilligers. Waarbij Minister tenslotte concludeert 'Mijn interpretatie komt overeen met die van de Minister van Financiën'.

De Minister heeft aansluitend hierbij aan de betrokken diensten, o.a. de Hoge Raad voor Vrijwilligers, gevraagd de vrijwilligerswet te analyseren en kortelings een gefundeerd advies uit te brengen. Na hun advies zal de Minister hierover contact opnemen met de Minister van Financiën om tot een eenvormige uitleg te komen zodat in de toekomst zulke interpretatieproblemen kunnen vermeden worden.

Conclusie

Een vzw of vennootschap met sociaal oogmerk, onderworpen aan de vennootschapsbelasting, kan dus geen beroep doen op vrijwilligers. Dit heeft bijgevolg zowel fiscaal als sociaal zware gevolgen indien men dit niet zou respecteren.

Annette

Annette

adviseur social profit

Wegwijzers in het ondernemen

Wegwijzers in het ondernemen

Wie onderneemt, is vaak druk in de weer en heeft meer dan wie ook baat bij snelle en betrouwbare informatie. Daarom biedt SBB u deze praktische Wegwijzers aan. Op een overzichtelijke manier wordt antwoord gegeven op een aantal veelgestelde vragen. U kunt de SBB-Wegwijzers hieronder eenvoudig downloaden.
Bekijk alle wegwijzers
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.