Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement enquête Spiegelonderzoek


De wedstrijd wordt georganiseerd door SBB Accountants & Adviseurs (hierna SBB genoemd), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Diestsevest 32 bus 1a, 3000 Leuven.

De wedstrijd loopt van 01/05/2017 t.e.m. 30/06/2017.

SBB behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. SBB kan daar niet voor aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege SBB.

De wedstrijd staat open voor alle personen boven de 18 jaar, die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van SBB, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in de context van het beheer van de wedstrijd overeenkomstig het Privacybeleid van de website van SBB.

 

Deelnamevoorwaarden:

  • De deelnemers moeten alle vragen beantwoorden van de enquête binnen de bovengenoemde tijdspanne. Laattijdige antwoorden of inzendingen komen niet meer in aanmerking.
  • De deelnemers moeten een geldig e-mailadres invullen, zodat zij verwittigd kunnen worden indien zij gewonnen hebben.
  • Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin of per e-mailadres.
  • In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt SBB zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.
  • Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.

De prijs van de wedstrijd bestaat uit 2 iPhones 7 128 GB, ter waarde van € 789 elk. De prijs is niet inruilbaar tegen een andere smartphone, een som geld of een ander voordeel in natura. De prijzen worden uitgereikt na afsluiting van de wedstrijd. SBB zal alles in het werk stellen om de winnaars binnen de maand na de afsluitingsdatum van de wedstrijd per e-mail op de hoogte te brengen.

SBB verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs. SBB kan ook niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Indien de prijs verstuurd wordt, kan SBB niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Indien de prijs aangetekend opgestuurd wordt, kan SBB eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

De winnaars van de wedstrijd verlenen SBB de toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd is, foto's van hen en/of hun winnende antwoorden te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van SBB.