Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Vrijgestelde btw-belastingplichtige en kleine onderneming: niet altijd vrij van btw (update)

Gepubliceerd op 11-07-17

Een vrijgestelde btw-belastingplichtige vzw zoals een vzw die zich richt op bejaardenzorg doet een beroep op een Franse webdesigner voor het onderhoud van de website. De vzw zal zich voor btw-doeleinden moeten registreren. Als vrijgestelde btw-belastingplichtige toch btw-verplichtingen hebben klinkt misschien onlogisch, maar toch dient ook de non-profit bij de aankoop van goederen en diensten binnen de Europese Unie met enkele zaken rekening te houden. 

Goederen

Kleine ondermeningen met een jaaromzet ≤ 25.000 EUR en vrijgestelde belastingplichtigen kunnen niet van het aftrekrecht inzake btw genieten waardoor de btw een kostprijselement is. Ze zouden er derhalve belang bij kunnen hebben om eventjes over de grens te kijken om te zien of het btw-tarief daar niet voordeliger is. Om oneerlijke concurrentie binnen de EU tegen te gaan heeft men gekozen voor directe heffing in het land van bestemming indien men in de loop van het kalenderjaar voor meer dan 11.200 EUR excl. btw aan goederen (andere dan nieuwe vervoermiddelen en accijnsproducten) in andere lidstaten heeft gedaan of men tijdens het vorige kalenderjaar het bedrag reeds overschreden heeft.

Wanneer een vereniging die valt onder het btw-statuut van kleine onderneming tijdens het lopende jaar of tijdens het voorbije jaar geen aankopen uit een andere EU-lidstaat heeft verricht voor een totaal bedrag van 11.200 EUR (excl. btw), zal de vzw voor de aankoop van een machine van 8.000 euro excl. btw in Frankrijk, de regeling voor particulieren volgen, namelijk betaling van btw in het land van oorsprong, in dit geval Frankrijk. Indien zij echter de drempel overschrijden moeten zij vanaf dat ogenblijk overgaan tot betalen van btw in de lidstaat van bestemming, België in dit geval. Het onder belastingplichtigen geldende stelsel voor intracommunautaire verwervingen wordt dan volledig van toepassing: de btw op de aankoop is dan in de lidstaat van verwerving ( = het land van aankomst) verschuldigd.

Maar, de kleine ondernemer kan wel steeds opteren voor belastingheffing in de lidstaat van bestemming, zelfs indien de drempel nog niet werd overschreden. Hiertoe moet men een keuzeverklaring indienen bij het bevoegde btw-controlekantoor die geldt voor het lopende kalenderjaar plus voor de twee daaropvolgende kalenderjaren. Dit betekent wel dat er in België btw op de aankoop zal moeten worden betaald, via de bijzondere btw-aangifte.

De kleine ondernemer wordt geacht de hiervoor bedoelde optie te hebben gedaan vanaf het ogenblik dat zij aan hun buitenlandse leverancier hun Belgisch btw-nummer meedelen om een intracommunautaire verwerving te verrichten.

De vzw dient haar btw-controlekantoor te verwittigen waardoor een bijzondere btw-aangifte ingediend kan worden.

Samengevat kunnen we stellen dat ter bescherming van de eigen markt de 11.200 EUR-drempel in het leven werd geroepen, anders zou een vrijgestelde belastingplichtige kunnen gaan shoppen in het land met het goedkoopste btw-tarief. Dit wordt vermeden door bij overschrijding een bijzondere btw-aangifte in te dienen waarbij steeds Belgische btw zal betaald moeten worden.

Diensten

Bij dienstverlening tussen twee gewone Belgische btw-belastingplichtigen wordt in principe btw gerekend. In vaktermen wordt gesproken over een business to business-situatie ofwel kortweg B2B. Het gaat dus om professionelen zoals gewone belastingplichtigen met aftrekrecht, de kleine ondermeningen met een jaaromzet ≤ 25.000 EUR, vrijgestelde belastingplichtigen, gemengde of gedeeltelijke belastingplichtigen en niet om particulieren.

Het probleem stelt zich indien de twee btw-belastingplichtigen in een andere EU-lidstaat gevestigd zijn. Welk land mag er dan btw rekenen? De algemene basisregel stelt dat de btw-regels van toepassing zijn waar de afnemer van de dienst gevestigd is, zijnde de klant.

Wanneer een vrijgestelde btw-belastingplichtige vzw denken we maar aan een ziekenhuis een beroep doet op een Nederlandse consultant zal op de factuur van deze Nederlandse consultant de btw verlegd worden. Het ziekenhuis zal bijgevolg Belgische btw betalen na indiening van de bijzondere btw-aangifte.

Voor volgende diensten geldt de algemene plaatsbepalingregel niet:

De vereniging dient steeds haar btw-identiticatienummer (met landencode BE) mee te delen aan haar leveranciers. Indien men dit zou vergeten gaat de leverancier ervan uit dat het om een particulier gaat waardoor deze buitenlandse btw rekent op zijn factuur. Toch houdt dit een risico in naar de vzw toe want bij controle zal er, naast de boete, alsnog Belgische btw aangerekend worden. Naast de reeds betaalde buitenlandse btw zal de vzw bijgevolg voor de tweede keer btw moeten betalen.

Het vergt wat administratieve opvolging om de btw te voldoen via de bijzondere btw-aangifte, toch dient dit nauwgezet te gebeuren want de vereniging kan tegen de lamp lopen door middel van de intracommunautaire opgave van de leverancier. De leverancier zal de vrijgestelde handelingen oplijsten waardoor de fiscus kan nagaan of er Belgische btw doorgestort werd.

We kunnen dus besluiten dat bij de aankoop van diensten binnen de Europese Unie de 11.200 EUR-drempel niet geldt, Belgische btw is verschuldigd vanaf de eerste euro. Indien de bijzondere btw-aangifte niet wordt ingediend heeft de administratie een controlemiddel door de IC-opgave van de buitenlandse leverancier.

SBB Accountants & Adviseurs kan u verder adviseren of helpen bij het vervullen van al uw fiscale verplichtingen. Neem hiervoor gerust contact op met uw dichtstbijzijnde SBB-kantoor.

Sarah

Sarah

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.