Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Rechtspersoon als bestuurder van een vzw

Gepubliceerd op 24-03-17

Het definitieve standpunt van de btw-administratie omtrent de belastingsplicht van bestuurders-rechtspersonen is gekend. Sinds 1 juni 2016 zal iedere rechtspersoon die een handelingen stelt in het kader van een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar gehouden zijn btw te rekenen op die handelingen.

Met deze beslissing maakt de administratie komaf met haar beslissing nr. E.T.79.581 dd.27.01.1994 waarmee ze de keuzemogelijkheid die jaren bestond, teniet doet. Vóór 1 juni 2016 kon men als vzw, die bestuurder was van een andere vzw die hiervoor vergoedingen ontving, gebruik maken van de administratieve tolerantie waarbij de registratie voor btw-doeleinden niet noodzakelijk was. Deze keuze gold dan voor alle mandaten die de vereniging droeg. Indien de vereniging opteerde voor het niet aanrekenen van btw, was men wel reeds onderworpen aan de administratieve verplichtingen van het btw-wetboek.

Hier nam de btw-administratie op 20 november 2014 een formeel standpunt in met haar beslissing nr. ET.125.180, en dit met ingang vanaf 1 januari 2015. In deze beslissing werd de keuzemogelijkheid die bestond tenietgedaan, en zou men btw dienen te rekenen op de bestuurdersvergoedingen. Deze beslissing van 20 november 2014 werd echter snel opgeheven, aangezien deze door de Europese commissie formeel werd bekritiseerd wegens onduidelijkheden. Zo sprak men in de eerste beslissing onder meer over "rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap". De term vennootschap deed het vermoeden rijzen dat de bestuurders-rechtspersonen van een vereniging zonder winstoogmerk niet werden geviseerd met deze beslissing. In de huidige beslissing nr. ET.127.850 dd. 30.03.2016 die van start ging op 1 juni 2016, spreekt men dan ook over "rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een rechtspersoon". Met andere woorden, deze nieuwe beslissing zal ook uitwerking hebben binnen de social profit sector.

Vanaf 1 juni 2016 werd men als bestuurder-rechtspersoon onherroepelijk onderworpen aan de btw-formaliteiten, en dit met alle gevolgen van dien. Zo zullen de rechtspersonen die als bestuurder optreden in een andere rechtspersoon, btw dienen aan te rekenen op de toegekende bestuurdersvergoeding. Voor de betalende vereniging zal dit een verhoging van de kostprijs betekenen indien zij niet, of slechts gedeeltelijk, btw-belastingplichtig is.

Voor belastingplichtige rechtspersonen met een volledig recht op aftrek die de vergoedingen uitbetalen, zal dit een beperkte financiële impact hebben. Zo zullen zij de aangerekende btw volledig in aftrek kunnen nemen in hun periodieke btw-aangifte. Daar de betaling van de btw aan haar bestuurder vroeger kan geschieden dan de recuperatie via de btw-aangifte, kan hier echter wel sprake zijn van een voorfinanciering van de btw.

Aangezien de bestuurders-rechtspersonen vanaf 1 juni 2016 worden aanzien als een gewone belastingplichtige, kunnen zij ook gebruik maken van alle vrijstellingsregelingen. Indien de vzw die optreedt als bestuurder nog geen btw-belastingplichtige is, en de vergoeding lager is dan € 25.000,00, zal zij kunnen opteren voor de vrijstelling kleine onderneming. Hiervoor dient men zich te registreren voor btw-doeleinden met als vermelding dat men ressorteert onder deze vrijstellingsregeling. De vrijstelling kleine onderneming beperkt de administratieve btw verplichtingen. Zo worden de belastingplichtigen, ressorterend onder deze vrijstelling, ontheven van de verplichting btw aan te rekenen op hun prestaties, alsook van het indienen van periodieke aangiftes. Wel dient men jaarlijks vóór 31 maart een klantenlisting op te maken met vermelding van de jaarlijks gerealiseerde omzet. Let wel, bij deze regeling heeft men geen recht op aftrek op de binnenkomende facturen.

Voor natuurlijke personen die een bestuurdersmandaat met vergoeding dragen binnen een rechtspersoon, is niets gewijzigd ten opzichte van vóór deze beslissing. Zo zullen de vergoedingen die zij ontvangen nog steeds buiten het toepassingsgebied van de btw-werkingsfeer blijven. Deze nieuwe regeling beoogt enkel bestuurders-rechtspersonen.

Jonas

Jonas

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.