Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Onroerend inkomen in de rechtspersonenbelasting

Gepubliceerd op 09-11-15

Een vereniging mag een onroerend goed beheren, onder meer ook verhuren, mits de opbrengsten ervan mee worden gebruikt voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel.

Wat dient men hiervan aan te geven in de aangifte rechtspersonenbelasting?

In de rechtspersonenbelasting wordt hiervoor een onderscheid gemaakt tussen inkomsten uit onroerende goederen van Belgische of van buitenlandse oorsprong.

Een afzonderlijke aanslag is van toepassing op de onroerende inkomsten verkregen uit:

Een toelichting:

Belgische onroerende inkomsten

Verenigingen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting dienen hun onroerend inkomen alleen aan te geven indien dit onroerend goed wordt verhuurd of in erfpacht of opstal gegeven is, aan een huurder of erfpachter die het gebruikt voor een commerciële activiteit die niet in aanmerking komt voor een vrijstelling van onroerende voorheffing.

Men dient het onroerend inkomen niet aan te geven in de rechtspersonenbelasting indien:

Wat is de belastbare basis die dient aangegeven te worden?

In geval van verhuring bekomt men de belastbare basis als volgt:

  1. men maakt het jaarlijks totaal van de ontvangen huur en de huurvoordelen die werden ontvangen;
  2. van dit bedrag worden forfaitaire kosten afgetrokken: 
    1. 40% voor gebouwde onroerende goederen;
    2. zonder dat deze vermindering meer mag bedragen dan 2/3 van het gerevaloriseerd K.I.;
    3. 10% voor ongebouwde onroerende goederen;
  3. van dit verschil wordt tot slot het bedrag van het K.I. afgetrokken.

Het saldo vormt de belastbare grondslag.

Nemen we als voorbeeld een gebouw met een geïndexeerd KI van 6.000 EUR dat wordt verhuurd tegen 15.000 EUR per jaar. De onroerende voorheffing valt ten laste van de huurder.

De belastbare grondslag bedraagt dan:

Huur      15.000
Huurvoordelen     1.800
Totaal    16.800
Forfait van kosten 40%   -6.720
Verschil   10.080
K.I.    -6.500
Belastbare grondslag    3.580

     
Stel nu dat het K.I. slechts 2.000 EUR zou bedragen, dan zou het forfait voor de kosten voor het aanslagjaar 2015 moeten beperkt worden tot 2.000 x 4,23*x 2/3 of 5.640. Het belastbaar inkomen zou dan 4.660 bedragen.

* revalorisatiecoëfficient AJ 2015 = 4,23

In geval van erfpacht of recht van opstal bekomt men de belastbare basis als volgt:

het totaal van de jaarlijks verkregen opbrengsten, zonder aftrek van kostenforfait

Buitenlandse onroerende inkomsten


 Een vereniging wordt in principe ook belast op buitenlandse onroerende inkomsten. Door de toepassing echter van een dubbelbelastingverdrag tussen België en het betrokken land kan dit inkomen uiteindelijk worden vrijgesteld.

Indien geen vrijstelling van toepassing is van een dubbelbelastingverdrag, bestaat de belastbare grondslag uit het nettobedrag van de verkregen huurprijs en de huurvoordelen vermenigvuldigd met 60% of 90% (naargelang het gaat om gebouwde of ongebouwde onroerende goederen).

Tarief van de belasting

Het tarief van de afzonderlijke aanslag in de rechtspersonenbelasting bedraagt 20% met 3% aanvullende crisisbelasting, in totaal dus 20,6%.

Mocht u bijkomende informatie hieromtrent wensen, dan helpen we je graag verder.

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.