Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Een vennootschap met sociaal oogmerk: een toelichting

Gepubliceerd op 30-04-15

Fiscaal aspect van een VSO

De hoofdreden voor de invoering van de VSO was het ontbreken van een aangepaste rechtsvorm voor ondernemingen en verenigingen die zich willen toeleggen op de sociale economie. Enerzijds hebben de traditionele handelsvennootschappen als basiskenmerk dat ze worden aangegaan met het oogmerk de winst te verdelen onder de vennoten, anderzijds staat de vzw-wet in de weg dat verenigingen handelsactiviteiten als hoofdactiviteit uitvoeren. 

De VSO werd opgericht om ervoor te zorgen dat een onderneming met een beperkte of zonder winstoogmerk, alsnog het statuut van onderneming krijgt indien ze handelsactiviteiten verricht.
De fiscale wetgeving bevat geen specifiek fiscaal regime voor de VSO. De algemene principes zijn van toepassing. Op basis van deze algemene principes is de VSO in beginsel onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

 Een VSO verschilt echter fundamenteel van een klassieke vennootschap. Een VSO is een vennootschap die in haar statuten een sociaal doel heeft opgenomen én bepaalde regels met betrekking tot de winstuitkering heeft bepaald. Die regels bepalen dat er geen of slechts een beperkt bedrag aan winstuitkering mag gebeuren. 

Bij een klassieke vennootschap is net het verschaffen van een mogelijke winstuitkering de essentie. 

De Administratie heeft hierover in het verleden het volgende toegelicht: 'Ten overstaan van de bepalingen van artikel 2, §2 en 179 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) zullen die vennootschappen derhalve a priori aan de vennootschapsbelasting moeten worden onderworpen. Zulks zal alleszins het geval zijn van zodra de uitkering van een dividend, hoe gering ook statutair niet verboden is. Wanneer de uitkering van een dividend door de vennootschap met een sociaal oogmerk statutair wordt verboden zal de vennootschap uit het toepassingsdomein van de vennootschapsbelasting kunnen worden gesloten - en derhalve aan de rechtspersonenbelasting kunnen worden onderworpen - indien zij:

Of anders gezegd een VSO is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, als zij niet voldoet aan de dubbele voorwaarde met betrekking tot het expliciet statutair verbod tot winstuitkering en het actief zijn binnen specifieke domeinen

Op 23 maart 2015, werd de vraag aan de Minister gesteld, of de mededeling van de Administratie van 1996 nog steeds van toepassing is en of er meer duidelijkheid omtrent de criteria kan verschaft worden. 

De Minister heeft hierop kort geantwoord:

Deze mededeling van de Administratie over de fiscale behandeling van VSO's is nog steeds van toepassing. Maar omtrent de criteria zegt de Minister dat het niet mogelijk is een lijst op te stellen die kan bepalen of een VSO al dan niet onder de rechtspersonenbelasting valt. Hij voegt hier enkel nog aan toe dat de inkomstenbelasting inzake een VSO afhangen van het geheel van juridische en feitelijke elementen, die geval per geval worden onderzocht door het bevoegd taxatiekantoor. 

Vrijwilligerswerk in een vso

Daarnaast werd volgende vraag gesteld aan de Minister van Financien:

'Bent u, zoals uw voorgangers, van oordeel dat, een VZW, een VSO of een vereniging zonder winstoogmerk, die onder vennootschapsbelasting valt, geen vrijwilligers kan inzetten? Indien wel, hoe verhoudt u deze regel dan met de wet op de rechten van de vrijwilliger?' 

Een woordje toelichting bij deze vraagstelling. 

Onder vrijwilligerswerk wordt verstaan elke onbezoldigde en onverplichte activiteit ten behoeve van een organisatie, een groep, één of meer personen of zelfs van de samenleving, die wordt ingericht door een organisatie, waarmee de vrijwilliger geen familie-of privéverband heeft en waarmee de vrijwilliger ook geen arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling heeft. 

Een organisatie wordt gedefinieerd als 'elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk'. 

Een klassieke vennootschap valt hier alsdusdanig niet onder. Indien iemand op vrijwillige basis werk verricht voor een vennootschap, dan kan hij hiervoor geen belastingvrije forfaitaire vrijwilligersvergoedingen ontvangen. De vergoeding die hij voor dit werk toch zou ontvangen, dienen aangegeven te worden als belastbaar inkomen op een fiscale fiche.

De parlementaire vraag die werd gesteld, betreft welke regel dient gevolgd te worden wanneer dit gaat over een VSO of een VZW , die onder de vennootschapsbelasting valt. Deze vraag werd gesteld aan beide bevoegde ministers, nl aan de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken. 

Samengevat werd als volgt geantwoord:

Omwille van deze 2 verschillende antwoorden werd de vraag opnieuw gesteld, op 23 maart 2015, aan de Minister van Financiën. 

Hierop werd als volgt geantwoord:
'De vrijwilligerswet bepaalt duidelijk dat uitsluitend de organisaties die geen winstoogmerk nastreven en die onbaatzuchtige doestelling willen verwezenlijken met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, in aanmerking komen voor activiteiten verricht door een vrijwilliger. Vzw's en aanverwante rechtspersonen worden pas aan de vennootschapsbelasting onderworpen wanneer wordt vastgesteld dat zij een onderneming exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard. Dat betekent dus concreet dat die vzw's wel degelijk een winstoogmerk nastreven en dus niet een louter onbaatzuchtige doelstelling willen realiseren'.

 Op de vraag of het niet beter zou zijn om de circulaire inzake vrijwilligersvergoeding of de interpretatie ervan aan te passen, zodat er meer rechtszekerheid is, antwoordt de Minister dat de circulaire volledig coherent is met de bepalingen van de vrijwilligerswet. 

Met dit bondig antwoord, blijft de Minister bij het standpunt van zijn voorganger en blijft hij verschillen met het standpunt aan de zijde van Sociale zaken. Dit kan vergaande gevolgen hebben. Het sociaal statuut van de vrijwilliger kan echter ook nog voorzien dat hij naast zijn uitkering geen belastbare vergoeding mag ontvangen.

 

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.