Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De boekhouder vraagt de vereniging een verklaring van uiteindelijke begunstigde te bezorgen, wat nu?

Gepubliceerd op 16-12-16

De ‘Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’ en haar latere wijzigingen verplichten onder meer banken, advocaten, notarissen en de economische beroepen tot het identificeren van de uiteindelijke begunstigden van haar cliënten. Met de term uiteindelijke begunstigden wordt bedoeld: de natuurlijke personen ten voordele van wie een verrichting wordt gedaan of een zakelijke relatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke eigenaar of bezitter zijn van de cliënt.

Bij vennootschappen is de identificatie van de uiteindelijke begunstigde eenvoudig. De uiteindelijke begunstigde is dan de natuurlijke pers(o)n(en) aandeelhouders:

Dat ook vzw’s een verklaring van uiteindelijke begunstigde dienen te bezorgen aan hun boekhouder lijkt minder evident. Artikel 1, 3°lid van de ‘Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen’ verbiedt immers het verschaffen van een stoffelijk voordeel aan de leden van de vereniging. Ook indien de vereniging ontbonden wordt moet de bestemming van het vermogen in de statuten worden vermeld. Dit vermogen moet worden aangewend tot een belangeloos doel die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht (artikel 2, 1°lid, 9° en artikel 19, 2°lid VZW-wet).

De Minister van Financiën verduidelijkte dat het niet zo is dat de uiteindelijke begunstigden van de vzw de natuurlijke personen zijn die controle hebben over 25% of meer van het vermogen van de rechtspersoon. De leden van de vzw zijn niet de uiteindelijke begunstigden, maar de vzw kan worden opgericht ten voordele van:

Indien de begunstigden – dus niet de leden – nog moeten worden aangeduid en het dus niet mogelijk is één of meer personen als uiteindelijke begunstigden te identificeren, volstaat het om de groep personen te identificeren die voorbestemd is om de begunstigden van de vzw te zijn.

Op de vraag of het bij het bepalen van de uiteindelijke begunstigde van vzw’s verwezen mag worden naar de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad antwoordt Minister Van Overtveldt negatief. Voor zover personen vermogen inbrengen in de vzw en zeggenschap hebben over het gebruik van dat vermogen, moeten zij ook als uiteindelijke begunstigden worden geïdentificeerd. Dit is dus niet noodzakelijk de persoon die de vzw bestuurt en de vzw kan vertegenwoordigen ten aanzien van derden, maar wel de persoon die een mandaat heeft in het bestuur en zo een controle of zeggenschap bevoegd te zijn om de vzw te vertegenwoordigen ten aanzien van derden.

Tot slot bevestigt de Minister dat de fiscale kwalificatie van vergoedingen die aan bestuurders vanuit de vzw worden toegekend steeds individueel op basis van de bepalingen van het WIB 92 beoordeeld moeten worden. Het ondertekenen van de verklaring van uiteindelijke begunstigde heeft hierop geen invloed.

(Bron: Verslag Commissie Financiën 02.03.2016)

Vzw-wetgeving in vogelvlucht

Vzw-wetgeving in vogelvlucht

Vzw’s zijn onderhevig aan een specifieke wetgeving. Een goed inzicht in deze wetgeving is belangrijk, zowel voor de oprichting van een nieuwe als voor het beheer van een bestaande vzw. In deze gids leest u meer over de verplichtingen op juridisch, boekhoudkundig en fiscaal vlak. U zal bovendien een aantal aandachtspunten ontdekken.
Sarah

Sarah

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.