Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Aangifteformulier rechtspersonenbelasting AJ2016 Inkomsten 2015

Gepubliceerd op 12-07-16

Het is weer de tijd voor de aangifte in de rechtspersonenbelasting. Elke vzw is verplicht dit doen. Ook jouw vzw! Een toelichting:

Sinds vorig aanslagjaar moet de aangifte in de rechtspersonenbelasting verplicht elektronisch worden ingediend. Je kan het aangifteformulier 275.6 terugvinden op de website www.biztax.be.

De uiterste indieningdatum van de aangifte is 28 september 2016.

Tegenover vorig jaar, heeft het aangifteformulier in de rechtspersonenbelasting slechts één wijziging ondergaan: de invloed van de kaaimantaks.

Vanaf 1 januari 2015 zijn Belgische rijksinwoners die hun vermogen op een legale wijze in buitenlandse juridische constructies hebben geplaatst geviseerd door de zogenaamde Kaaimantaks.

In het verlengde van de al eerder ingevoerde verplichting voor natuurlijke personen om in de aangifte in de personenbelasting melding te maken van het bestaan van een juridische constructie waarvan zij oprichter of derde begunstigde zijn, is dezelfde verplichting nu ook ingevoerd ten aanzien van rechtspersonen die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn.

Dit komt tot uiting in een nieuwe rubriek ter identificatie van “juridische constructies” waarvan de betreffende rechtspersoon oprichter of derde begunstigde is (code 5510/5520/5530).

Welke bedragen moet een vereniging aangeven in haar aangifte in de rechtspersonenbelasting?

In de praktijk krijgen we geregeld vragen omtrent het indienen van de aangifte, zoals bv welke huurinkomsten dienen aangegeven te worden, wat verstaat met onder niet-verantwoorde kosten,.. een korte toelichting

1. Huurexcedenten uit onroerende goederen;

2. Inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen. Soms moet de vzw daarvoor ook roerende voorheffing doorstorten en dus een aangifte in de roerende voorheffing 273 of 273A indienen;

3. meerwaarden op in België gelegen gronden of op sommige zakelijke rechten op gronden;
4. meerwaarden op in België gelegen gebouwen of op sommige zakelijke rechten op gebouwen;
5. meerwaarden op belangrijke deelnemingen;
6. financiële voordelen of voordelen van alle aard;
7. pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies;


8. niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen.
Ze is in twee rubrieken opgedeeld:

Deze twee rubrieken zijn op hun beurt opgesplitst volgens het belastbaar tarief 50% en 100%.

Met niet verantwoorde kosten of voordelen alle aard wordt bedoeld: de kosten of voordelen van alle aard, voor zover zij niet worden verantwoord door individuele fiches en samenvattende opgaven.

Hieronder vallen onder andere commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, erelonen, voordelen alle aard die voor de verkrijger al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn.

Worden ook bedoeld de niet verantwoorde bezoldigingen, pensioenen, renten betaald aan personeelsleden, bestuurders met uitzondering van de vrijgestelde sociale voordelen en tevens vaste vergoedingen die zijn toegekend aan personeelsleden of aan bestuurders als terugbetaling van werkelijke kosten eigen aan de werkgever.

Met voordelen alle aard wordt bedoeld deze welke personeelsleden of bestuurders hebben ontvangen uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid of hun mandaat.

Indien de vereniging geen fiche en samenvattende opgave heeft gemaakt, worden deze kosten als niet-verantwoord beschouwd en moeten de bedragen van deze kosten en voordelen alle aard worden opgenomen in de aangifte van de rechtspersonenbelasting onder de code 5334 indien de verkrijger een rechtspersoon is en onder de code 5335 indien de verkrijger geen rechtspersoon is.

Tenzij de vereniging kan aantonen dat de verkrijger die kosten heeft opgenomen in zijn aangifte of indien het bedrag van de kosten of voordelen binnen de normale wettelijke termijnen belast werd in hoofde van de verkrijger.

Financiële voordelen of voordelen van alle aard wordt bedoeld: onder andere commissies, makelaarslonen, erelonen, voordelen van alle aard die (on)rechtstreeks worden toegekend aan een persoon in het kader van een strafrechtelijke openbare of private omkoping in België of in het kader van een strafrechtelijke openbare omkoping van een persoon die een openbaar ambt uitoefent in een vreemde staat of een internationale publiekrechterlijke organisatie. Code 5336 is voorzien indien de verkrijger een rechtspersoon is en code 5337 indien de verkrijger geen rechtspersoon is.

Nog bijkomende informatie omtrent de aangifte

De diverse bescheiden en opgaven toe te voegen bij de aangifte
De goedgekeurde jaarrekening dient toegevoegd te worden, indien de belastingplichtige niet verplicht is deze neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.

Bepaling van het aanslagjaar
Het aanslagjaar voor de aangifte in de rechtspersonenbelasting valt samen met het kalenderjaar.
Indien de vereniging een boekjaar heeft dat niet samenvalt met het kalenderjaar, zal zij verplicht zijn de kosten en opbrengsten die ressorteren onder het kalenderjaar mee te sturen.
Het is de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar afgesloten tijdens het betrokken belastbaar tijdperk, die dient meegestuurd te worden als bijlage. Een voorbeeld: een vereniging waarbij het boekjaar afloopt op 31/08/2016, dient in kalenderjaar 2016, een goedgekeurde jaarrekening mee te sturen van de periode 01/09/2014 tem 31/08/2015.

Ondertekening van de aangifte
De aangifte moet worden ondertekend door een persoon die wettelijk bevoegd is om de rechtspersoon te verbinden , dit kan je terugvinden in de statuten van de vereniging. Een indiening kan tevens ook gebeuren via een lasthebber van de vereniging, die in het bezit is van een volmacht.

Geen activiteiten tijdens het belastbaar tijdperk
Zelfs als er niets dient aangegeven te worden, moet de vereniging toch het aangifteformulier binnensturen. In dat geval moet men een "nihilaangifte" indienen.

Autokosten
In het vak ‘autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard’ moet een vzw die wagens aan personeelsleden, bestuurders of vrijwilligers ter beschikking stelt voor privé gebruik, een bedrag gelijk aan 17% van het belastbare voordeel van alle aard invullen.

Indieningdatum
De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de algemene vergadering, zonder méér dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.

Voor aanslagjaar 2016 beschikken deze verenigingen automatisch over een bijkomende periode tem 28 september 2016.

Voor een gebroken boekjaar geeft de Administratie een handige tabel op haar website mee, waarin je op basis van de afsluitdatum en de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt de juiste indieningdata kan terugvinden. Bekijk de tabel hier.

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.