Grootverbruikers moeten voor 15 maart een aangifte van hun waterverbruik indienen via het online VMM-Heffingenloket. 

De zending van de aangiftebrieven met toegangscodes voor het loket, is voorzien voor 24 januari. Indien je reeds aangaf de toegangscodes via mail te willen ontvangen, komen ze ook in je mailbox terecht. Is de aangifte niet tijdig ingediend, krijg je kort nadien een digitale ingebrekestelling in jouw mailbox.

Aangifte

Via de aangifte geef je al de waterbronnen van jouw bedrijf op. Om de correcte hoeveelheden te kennen, worden al deze waterstromen best gemeten via een debietmeter. Bij het oppompen van het grondwater is het een wettelijke verplichting om een verzegelde debietmeter te hebben. Voor het hemelwater is een meter niet verplicht maar is het vaak wel aan te raden, aangezien anders de afspoelbare oppervlakte in rekening wordt gebracht.  

De tellerstanden van al je debietmeters (op 31 december!) geef je op in de jaarlijkse aangifte. Vergeet ook niet dat voor een mobiele pomp een logboek meegestuurd moet worden.

De aangifte is ook het geschikte moment om te kijken naar de eindtermijn van de grondwatervergunningen en/of de vergunningen nog toereikend zijn. Er kunnen immers grote boetes opgelegd worden voor het oppompen van grondwater boven de vergunde hoeveelheid. Je kan ook op zoek gaan naar alternatieven.

Nieuwe of defecte watermeter

Vanaf heffingsjaar 2024 kan op basis van een watermeter die later wordt geplaatst toch het verbruik in het verleden geraamd worden. Ook bij defecte watermeters bestaat nu de mogelijkheid om het verbruik tijdens het defect te ramen op basis van de watermeterstanden van voorgaande periodes.

Deze berekeningsmethode kan natuurlijk niet gebruikt worden voor illegale, dit zijn niet vergunde of gemelde, grondwaterwinningen. De heffingsplichtige dient deze berekeningsmethode uiterlijk aan te vragen bij het bezwaarschrift voor de betrokken heffing. Op dat ogenblik is het bedrijf immers op de hoogte van de impact op de heffing van het ontbreken van debietmeting en kan hij onmiddellijk overgaan tot de installatie van een debietmeter. Het bewijs van herstel of vervanging van een bestaande debietmeter moet eveneens aan de VMM bezorgd worden.  

Onttrekkingsticket onbevaarbare waterlopen

Sinds 2022 is het ook verplicht om een verzegelde debietmeter te plaatsen op een vaste of mobiele installatie voor het oppompen van oppervlaktewater uit onbevaarbare waterlopen of publieke grachten. De verzegeling van deze debietmeter kan je aanvragen door het VMM formulier voor ‘Melding van een eigen waterwinning’ in te vullen en te bezorgen aan de VMM. De verzegelaar van VMM komt dan op je bedrijf om de debietmeter te verzegelen. 

De captatie moet op voorhand gemeld worden aan de waterbeheerder via een elektronisch loket. Na de melding, krijg je een onttrekkingsticket dat je moet kunnen voorleggen tijdens het onttrekken. Voor een mobiele installatie is het onttrekkingsticket 1 maand geldig. De onttrokken hoeveelheid water moet nadien ook worden ingegeven in het loket. 

In de wateraangifte VMM zal je nu ook, net als vorig jaar, het dossiernummer van je onttrekkingsticket moeten opgeven, waardoor de VMM ook op de hoogte is van de juiste hoeveelheid opgepompte oppervlaktewater. Zorg ervoor dat je de juiste ticketten en hoeveelheid opgeeft, anders volgt er zeker een rechtzetting!

Waterzuiveringsheffing en grondwaterheffing

Op basis van je jaarlijkse wateraangifte, wordt de heffing berekend. Je kan dit jaar een mailadres opgeven voor een digitale facturatie. 

De waterzuiveringsheffing voor het gebruik van water, hangt af van de sector waarvoor je het water gebruikt en de eenheidstarief ET per vuilvracht. Voor HJ 2024 is er een stijging van 58,58 euro/VE naar 64,80 euro/VE. Waterzuivering is dus opnieuw duurder geworden. 

Voor de meest gebruikte activiteiten in landbouw zie je in onderstaande tabel de stijgende tarieven, omgerekend naar de zuiveringsheffing per persoon (sector 56 of 59) en voor gebruik van 1000 m³ water voor land- en tuinbouw.

Sectoren land- en tuinbouw (sector 28) HJ 2022 HJ 2023 HJ 2024
Huishouden (56) - €/persoon 41,6 43,9 48,6
Werknemers (59) - €/persoon 44,9 47,4 52,5
Pluimveebedrijven (28a) - €/1000 m³ 27,7 29,3 32,4
Varkenshouderij (28b) - €/1000 m³ 69,3 73,2 81,0
Rundveehouderij (28c) - €/1000 m³ 138,6 146,5 162,0
Andere veebedrijven (28d) - €/1000 m³ 277,3 292,9 324,0
Akkerbouw en tuinbouw (28e) - €/1000 m³ 13,9 14,6 16,2

 

 

 

 

De sectoren 21a en 21b (kinderboerderij, B&B, camping, manege, cafetaria, ijssalon) werden dit jaar geschrapt, en komen onder een nieuwe sector 63 terecht, die een paar eurocentjes goedkoper is, te vergelijken met sanitair afvalwater.  

Voor het oppompen van grondwater, betaal je ook een grondwaterheffing. De grondwaterheffing is afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die je oppompt, de diepte en de locatie van je winning. 

Ook voor de afvoer van je afvalwater, moet je betalen – via de waterfactuur. Deze afvoerkost is gebaseerd op de zuiveringsheffing, en is maximaal 1,4 maal zo hoog. 

Nieuwe of niet-aangegeven putten

Op basis van kruiscontroles koppelt de VMM elk jaar nieuwe of nog niet aangegeven grondwaterputten aan heffingsnummers. Die controles gebeuren op basis van vaststellingen ter plekke van de VMM of milieuhandhaving, via de verplichte rapportage van erkende boorbedrijven of via aangevraagde vergunningen.

Zorg er dus zeker voor dat al jouw winningsputten correct aangegeven zijn. Kijk na of er in jouw aangifte extra putten zijn vermeld die inderdaad door jou moeten opgegeven worden. Indien de put nog niet geboord werd, kan je dit ook aangeven in het loket. Geef ook steeds de correcte tellerstanden door!

Kosten besparen door alternatieve waterbronnen

Hemelwater is het meest geschikt als aanmaakwater in de tuinbouw of voor gebruik van water op het veld of in de serre. Voor dit gebruikte hemelwater (sector 28 e) betaal je geen zuiveringsheffing. Ook voor recirculatie van water betaal je niet.  Je kan ook hemelwater gebruiken voor andere toepassingen zoals het reinigen van stallen. Vaak is het gebruik van hemelwater ook opgenomen als voorwaarde in je vergunning.

In droge periodes is er een aanvulling nodig met andere waterbronnen (bv. grondwater, oppervlaktewater). Voor de beregening met freatisch (ondiep) grondwater krijg je eveneens een korting op de grondwaterheffing, tenminste als het gaat over irrigatie in openlucht. Je moet deze hoeveelheid water wel apart meten.

Bemonsteringscampagnes

De heffing op de waterverontreiniging wordt op dit moment meestal forfaitair bepaald op basis van een sectoreigen omzettingscoëfficiënt. Het is eigenlijk de bedoeling dat zoveel mogelijk heffingsplichtigen kiezen voor de uitgebreide berekeningsmethode, waarbij de individuele heffing wordt berekend op basis van een meet- en bemonsteringscampagne. Daarom zijn er aantal wijzigingen doorgevoerd vanaf 1 januari 2024. 

De meetcampagnes worden financieel aantrekkelijker gemaakt voor kleine en/of minder vervuilende heffingsplichtigen door ook kortere meetcampagnes dan de 3- of 5-daagse campagnes mogelijk te maken. Het gebruik van schepmonsters ter controle en gebruik voor het berekenen van de heffing wordt in de regelgeving ingeschreven. Er wordt ingezet op verdere digitalisering. 

Voor de berekening van de heffing wordt er wordt afgestapt van ‘de maand van grootste bedrijvigheid’ om te evolueren naar een ‘periode van de grootste vervuiling’. Hierdoor wordt meer rekening gehouden met de vervuiling tijdens het volledige jaar. De bedrijven mogen echter zelf nog bijkomende campagnes uitvoeren om deze piekbelasting uit te middelen. 

Circulair afvalwater

Circulair afvalwater is afvalwater van een bedrijf dat hergebruikt kan worden door een ander bedrijf. Omdat meer en meer bedrijven willen samenwerken en water willen delen was het wegwerken van enkele financiële obstakels noodzakelijk. De aanbieder van het circulair afvalwater krijgt vanaf nu onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling voor de heffing op de waterverontreiniging voor het aangeboden volume circulair afvalwater.

In 2024 kan een overeenkomst worden opgesteld tussen beide bedrijven waardoor deze regeling een effect zal hebben op de heffing vanaf heffingsjaar 2025.

Laat je adviseren

Het is ondertussen voldoende bekend dat de voorjaarsaangiftes en de regels voor een correcte waterregistratie er niet makkelijker op worden. Laat je hierover zeker grondig en goed adviseren. 

Sara Kelchtermans
Sara Kelchtermans
milieuadviseur