Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wat brengt MAP5?

Gepubliceerd op 20-03-15

Donderdag 19 maart werd er, na lange onderhandelingen met de Europese Commissie, een akkoord bereikt over het 5de mestactieprogramma (MAP). Dit goedgekeurde MAP moet nu vertaald worden naar Vlaamse wetgeving. In afwachting hiervan, blijven de bemestingsbepalingen van het huidige Mestdecreet van toepassing. Vlaanderen kan nu ook werk beginnen maken van een nieuw derogatievoorstel. We zetten voor u alvast de hoofdlijnen van dit actieprogramma op een rijtje.

Focus op een gebiedsgerichte aanpak

In het 5de actieprogramma worden er doelstellingen geformuleerd over de nitraatconcentratie in oppervlakte- en grondwater. Naast deze doelstellingen om te voldoen aan de Nitraatrichtlijn is er ook versterkte aandacht voor maatregelen gericht op fosfor om zo ook de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te bereiken.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken wordt er een gebiedsgerichte aanpak voorgesteld. De concrete toepassing hiervan zorgt voor strengere maatregelen in focusgebieden met een ontoereikende waterkwaliteit. Een geïntegreerde bedrijfsaanpak van de bemesting staat centraal, om een efficiënter gebruik van meststoffen te verzekeren. Bijkomend zijn er een aantal maatregelen om de toevoeging van organisch materiaal aan de bodem te bevorderen.

Welke zijn de focusgebieden?
Wat is een focusbedrijf?
Bijkomende maatregelen voor een focusbedrijf?

Nitraatresidu blijft belangrijk voor controle en beoordeling

Het nitraatresidu blijft een belangrijk opvolginstrument. Alles start met de bepaling van het nitraatresidu op één bedrijfsperceel tijdens de eerste meetcampagne. In het mestactieprogramma werd een nieuw opvolgtraject uitgewerkt bij een overschrijding van de drempelwaarde van deze meting.

Welke nitraatresidudrempelwaarden zullen er gelden?
Welke gevolgen worden gekoppeld aan een overschrijding van dit residu?

Efficiëntere bemesting

In het vorige MAP werden de bemestingsnormen voor zowel stikstof als fosfor herzien.
Voor stikstof werden de bemestingsnormen toen al vastgelegd op een niveau van evenwichtsbemesting. Hier wijzigt niets aan in het nieuwe MAP. Wel zal het systeem van werkzame N aan iedereen worden opgelegd vanaf 2016. De huidige algemene P-bemestingsnormen houden geen rekening met de P-beschikbaarheid in de bodem. Hieraan wordt gesleuteld in het nieuwe MAP. De maximale P-bemestingsnormen zullen dan ook hieraan aangepast worden. Verder worden er ook een aantal maatregelen getroffen om de uitspoeling van nutriënten in de winterperiode te beperken enerzijds en anderzijds om het organische stofgehalte van de bodem op peil te houden.

Welke zijn de N-bemestingsnormen?
Welke zijn de P-bemestingsnormen?
Bedrijfsbenadering voor toepassing van normen
Invoering verbodsperiode voor effluenten
Gebruik compost en stalmest

Risicoanalyse als sluitstuk voor controle en handhaving

De bedrijfsbalans is een instrument om te bepalen of het gebruik van nutriënten op een bedrijf gebeurt in overeenstemming met de wetgeving. Voor elk bedrijf wordt een bedrijfsbalans berekend. Daar waar vroeger deze bedrijfsbalans een eindpunt voor de evaluatie was vormt deze nu een criterium voor een risicoanalyse. De risicoanalyse zal als basis worden gebruikt voor de selectie van bedrijven voor een gerichte en grondige controle. De nadruk zal dus verschuiven van zuiver administratieve controles van de bedrijfsbalans naar op risico gebaseerde evaluaties van bedrijven.

Om te evalueren of landbouwers op een duurzame manier bemesten, is het van vitaal belang dat alle inputs en outputs van nutriënten gekend zijn. De verzameling van gegevens over de productie van dierlijke mest en het gebruik van nutriënten wordt verzekerd door de jaarlijkse aangifte van de landbouwers. Daarnaast verschaft de verplichte registratie van de mesttransporten gegevens over de nutriëntenstromen die van en naar de bedrijven worden vervoerd.

Voor de input van nutriënten op het bedrijf wil de Mestbank de informatie over de dierlijke productie verzamelen door middel van de digitale uitwisseling van gegevens over de aantallen dieren en het voedergebruik op het bedrijf. Bovendien willen ze ook de informatie verzamelen over het gebruik van minerale meststoffen, door middel van de digitale uitwisseling van gegevens met de producenten van en handelaars in minerale meststoffen.

 

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.