Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

VMM procedure bij de behandeling van uw aangifte: alles nog even op een rijtje!

Gepubliceerd op 17-02-15

Bedrijven, instellingen, verenigingen en landbouwers met een leidingwaterverbruik van minstens 500 m³ en/of een eigen waterwinning van minstens 5 m³/u, moeten elk jaar vóór 15 maart een aangifte voor de heffing op de waterverontreiniging indienen bij de VMM. Voor de heffing op de winning van grondwater moet je een aangifte indienen vanaf 500 m³ gewonnen grondwater.

Wateraangifte indienen: 15 maart!

De aangifte moet jaarlijks ingediend worden vóór 15 maart met het juiste aangifteformulier. 

Voor de aangifte van het dit heffingsjaar HJ 2015 worden de gegevens ingevuld over het verbruiksjaar 2014. De aangifte bevat onder andere identificatiegegevens van de heffingsplichtige, de lozingsplaats, de verschillende waterverbruiken, de activiteit, de productiegegevens en eventueel de meet- en bemonsteringsgegevens van het geloosde afvalwater.

Ingebrekestelling

Wanneer je de wateraangifte niet tijdig hebt ingediend, stuurt de VMM je per brief een ingebrekestelling. je krijgt dan nog tot de in de brief vermelde datum de tijd om alsnog een aangifte in te dienen.

Vraag om inlichtingen - bericht van rechtzetting

Als je van de VMM een brief met de vraag om inlichtingen ontvangt, wijst dit erop dat de VMM bijkomende inlichtingen nodig heeft om je aangiftegegevens te controleren en/of te evalueren. Met de vraag om inlichtingen kan de VMM alle informatie die ze nodig heeft om de aangifte te verduidelijken of te vervolledigen, opvragen. 

Wanneer je een bericht van rechtzetting ontvangt, wijst dit erop dat de VMM, na de controle van je aangiftegegevens, bepaalde gegevens wil wijzigen. Op basis van externe gegevens (bv. drinkwaterverbruik) verifieert de VMM je aangiftegegevens. Indien de VMM dan vaststelt dat de aangifte onjuist of onvolledig is, kan ze de aangiftegegevens via een bericht van rechtzetting aanpassen of aanvullen. 

Het is zeer belangrijk om steeds tijdig te reageren op een bericht van rechtzetting! Wat niet wil zeggen dat er zomaar voor akkoord moet getekend worden... Eens deze rechtzetting voor akkoord getekend is, kan je hier later moeilijk op terugkomen! Belangrijk is om de correcte informatie door te geven en te motiveren... Je kan ook steeds contact opnemen met de dossierbehandelaar voor meer informatie over de rechtzetting of gevraagde inlichtingen. 

Je krijgt één maand de tijd, te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de brief of van het bericht, om je opmerkingen schriftelijk aan de VMM te bezorgen. 
Een vraag om inlichtingen is vrij van een heffingsverhoging.

Aan een rechtzetting wordt een heffingsverhoging gekoppeld die 50 % van het niet-aangegeven gedeelte bedraagt. Je kan de heffingsverhoging wel laten dalen tot 10 % van het niet-aangegeven gedeelte indien je tijdig en schriftelijk reageert op het bericht van rechtzetting.

De heffingsverhoging vervalt als uit je reactie blijkt dat het bericht van rechtzetting ten onrechte werd opgesteld en de aangiftegegevens wel correct en volledig waren.

Heffing van ambtswege

De VMM vestigt je heffing van ambtswege wanneer:

Voor de VMM de heffing ambtshalve kan berekenen, moet ze je hiervan op de hoogte brengen via een bericht van heffing van ambtswege.

Ook hier krijg je één maand de tijd, te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het bericht, om te reageren. 

Aan een heffing van ambtswege wordt een heffingsverhoging gekoppeld die 50 % van het niet-aangegeven gedeelte bedraagt. Die heffingsverhoging kan je wel reduceren tot 10 % door tijdig (binnen de maand na verzending van het bericht) en schriftelijk te reageren op het bericht van heffing van ambtswege.

Bericht van navordering

Dit bericht wijst erop dat je aangifte niet volledig was of je geen aangifte indiende. De VMM gaat in dat geval de ontdoken heffing navorderen. Voor de VMM de heffing kan berekenen, moet ze je hiervan op de hoogte brengen via een bericht van navordering. 

Je beschikt over een periode van één maand, te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het bericht, om je opmerkingen schriftelijk aan de VMM te bezorgen.

 Een navordering gaat gepaard met een heffingsverhoging die 50 % van het niet aangegeven gedeelte bedraagt. Je kan de heffingsverhoging wel verminderen tot 10 % van het niet-aangegeven gedeelte door schriftelijk en op tijd te reageren op het bericht van navordering.

Heffingsbiljet

Wanneer je het heffingsbiljet met de berekeningsnota voor de heffing op waterverontreiniging en heffing op grondwater uiteindelijk ontvangt, moet je binnen een termijn van twee maanden (datum verzending) deze heffing betalen. Bij een laattijdige betaling betaalt je verwijlintresten wanneer het bedrag dat je moet betalen hoger is dan 860,00 euro.

Beroepsmogelijkheden

Wanneer je het niet eens bent met je berekende heffing of heffingsverhoging, kan je een bezwaar indienen. Indien je een bezwaar hebt ingediend, wil dit niet zeggen dat je niet moet betalen. Je kan wel in het bezwaar een uitstel van betaling vragen of een spreiding ervan. 

Je bezwaar is een gemotiveerde brief naar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en moet opgestuurd worden binnen de 3 maanden na de verzending van het heffingsbiljet. Bij deze brief voegt je een kopie van het betwiste heffingsbiljet.

 Het bezwaarschrift wordt vervolgens bij de VMM behandelt en je ontvangt na afloop de beslissing via een aangetekend schrijven. Tegen deze beslissing van de VMM kan je opnieuw beroep aantekenen indien je dit wenst. Dit kan je door een vordering bij gemotiveerd verzoekschrift in te stellen tegen de VMM bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Na de beslissing van de Rechtbank, kan je tenslotte nog in hoger beroep gaan.

 

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.